2 Kɔrɛntɩ mba 8​:​1-24

  • Mbʋ pɩwɛɛ se pɔcɔɔ Yuudee Krɩstʋ mba yɔ (1-15)

  • Petiyiɣ Tiiti Kɔrɛntɩ (16-24)

8  Lɛɛlɛɛyɔ koobiya, ɖɩsɔɔlaa se ɩtɩlɩ lootiye nɖɩ Ɛsɔ labɩ Masedonii agbaa yɔ.  Alɩwaatʋ ndʋ pɔtɔɔ kʋñɔŋ takɩm sɔsɔm nabʋyʋ taa yɔ, pa-taa leleŋ sɔsɔŋ nɛ pa-kʋñɔndʋtʋ sɔsɔtʋ peyeba nɛ pa-kʋjɔŋ labʋ ɖɔɔ nɛ pɩkɩlɩ.*  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paha mbʋ pɛwɛna yɔ na, ɛɛɛ, malɩzɩɣ aseɣɖe se halɩ pahawa nɛ pɩcɛzɩ mbʋ pɛwɛna yɔ,  alɩwaatʋ ndʋ pa-maɣmaɣ paawɛɛ nɛ petendiɣ-ɖʋ siŋŋ se ɖɩha-wɛ waɖɛ nɛ pala kʋjɔʋ faaa, nɛ paɖʋ nesi sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ palakɩ ɛyaa kiɖeɖema yɔ.  Nɛ patɩlabɩ-ɖɩ yem ɛzɩ ɖɩɩmaɣzʋʋ yɔ, ɛlɛ kajalaɣ lɛ, paha pa-tɩ Kɩbaɣlʋ nɛ ɖa ɖɔɖɔ pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ.  Pʋyɔɔ ɖiseɣti Tiiti se ɛzɩ ɛpaɣzʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɛtɛzɩ mʋʋ haɖɛ faaa nɖɩ ɩlaba yɔ.  Ɛlɛ, ɛzɩ ɩwɛʋ ñɩm pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ, tisuu taa nɛ yɔɔdaɣ taa nɛ sɩmtʋ taa nɛ pana ñaɣʋ kpeekpe taa nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ mɩ-yɔɔ yɔ pɩ-taa yɔ, tɛtɛ nɛ mɩ ɖɔɖɔ ɩla laŋɩyɛ faaa haɖɛ nɖɩ nɛ pɩkɩlɩ.  Maayɔɔdʋʋ tɔm tʋnɛ se manɖʋ-mɩ paɣtʋ, ɛlɛ se meyele nɛ ɩtɩlɩ lalaa pana ñaɣʋ nɛ mantakɩ mɩ-sɔɔlɩm nɛ mana se pɩkɛ toovenim na.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩm ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ lootiye, se paa ɛɛkɛ ñɩm tʋ yɔ, ɛpɩsɩ kʋñɔndʋ mɩ-yɔɔ, se pɩsa nɛ ɩpɩsɩ ñɩm tɩnaa pɩtɩŋnɩ ɛ-kʋñɔndʋtʋ yɔɔ. 10  Nɛ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, mɔyɔɔdʋʋ ndʋ mamaɣzɩɣ yɔ: Mɩ-wazaɣ pɩkɛnaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɛm labʋ pɩnaɣ yɔ ɩtɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ yem, ɛlɛ ɩwɩlaa ɖɔɖɔ se mi-liu wɛɛ se ɩlakɩ ɖɩ-yɔɔ. 11  Pʋyɔɔ lɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɩtɛzɩ ɖɔɖɔ mbʋ ɩpaɣzaa yɔ, se pɩsa nɛ ɛzɩma mi-liu wɛɛ se ɩlabɩ-pʋ yɔ, ɩtɛzɩ-pʋ labʋ pɩlɩɩnɩ mbʋ ɩwɛna yɔ pɩ-cɔlɔ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kajalaɣ lɛ, ye ɛyʋ liu ɛwɛɛ yɔ, pamʋʋ ɛ-haɖɛ kɔzɩ kɔzɩ pɩlɩɩnɩ mbʋ ɛwɛna yɔ pɩ-cɔlɔ, pɩɩlɩɣnɩ mbʋ ɛfɛyɩna yɔ pɩ-cɔlɔ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩsɔɔlɩ se meyele nɛ pɩwɛɛ lalaa kɛlɛʋ nɛ mɩ lɛ pɩwɛɛ-mɩ kaɖɛ; 14  ɛlɛ se pɩtɩŋnɩ kɩmaŋ wɛʋ yɔɔ lɛ, mbʋ ɩwɛna lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩɖɛlɩsɩ yɔ, pɩsɩna nɛ pɔcɔnɩ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe nɛ mbʋ pɛwɛna nɛ pɩɖɛlɩsɩ yɔ, pɩsɩna ɖɔɖɔ nɛ pɔcɔnɩ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-mɩ yɔ pi-ɖeɖe, se pɩsa nɛ pɩtɩŋa pɩwɛɛ kɩmaŋ. 15  Ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Weyi ɛɛwɛna nɛ pɩɖɔɔ yɔ, ɛtaakɩlɩ wɛnʋʋ, nɛ weyi ɛɛwɛnɩ pazɩ yɔ, ɛtaakɩlɩ wɛnʋʋ pazɩ.” 16  Ðɩsɛɣ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɖʋ Tiiti laŋɩyɛ taa se ɛmaɣzɩ mɩ-yɔɔ siŋŋ ɛzɩ ɖa ɖɔɖɔ yɔ, 17  mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, ɛlaba ɛzɩ ɖiiseɣtuu-i yɔ, ɛlɛ ɛzɩma e-liu kaawɛɛ kpem se ɛla mbʋ ɖɩpɔzɩ-ɩ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɛkɔŋ mɩ-cɔlɔ. 18  Ɛlɛ ɖitiyiɣ koobu weyi pasaŋɩ-ɩ agbaa tɩŋa taa tɔm kɩbandʋ yɔɔ yɔ se ɛ nɛ ɩ pɔkɔɔ. 19  Pɩtɩsɩɩnɩ pi-ɖeke, ɛlɛ agbaa lɩzɩ-ɩ ɖɔɖɔ se ɛkɛ weyi ɖa nɛ ɩ ɖɩɖɔŋ nʋmɔʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcɔŋnɩ kʋjɔʋ faaa kʋnɛ kɩ-yɔɔ se pɩkɛ Kɩbaɣlʋ samtʋ nɛ pɩwɩlɩ se ɖe-liu wɛɛ se ɖɩɖʋ nesi yɔ. 20  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩñɩnɩɣ se nɔɔyʋ ɛkʋ ɖɔ-tɔm haɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩcɔŋna yɔ ɖɩ-yɔɔ. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ‘ɖɩcɔŋnɩ pɩtɩŋa pɩ-yɔɔ nɛ toovenim, pɩtɩkɛ Yehowa* ɛsɩndaa ɖeke, ɛlɛ ɛyaa ɛsɩndaa ɖɔɖɔ.’ 22  Pɩtasɩ lɛ, ɖitiyiɣ ɖo-koobu weyi ɖɩtakɩ-ɩ tam sakɩyɛ nɛ ɖɩna se ɛwɛ kpekpeka tɔm sakɩyɛ taa yɔ se ɛ nɛ wɛ pɔkɔɔ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ lidaʋ sɔsɔʋ ŋgʋ ɛwɛnɩ mɩ-yɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ lɛ, ɛwɛ kpekpeka nɛ pɩkɩlɩ. 23  Ɛlɛ, ye nɔɔyʋ ɛpɔzɩ tɔm natʋyʋ Tiiti yɔɔ yɔ, ɛkɛ man-taabalʋ nɛ weyi ma nɛ ɩ ɖɩkpɛndɩɣ nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ se pɩwazɩ-mɩ yɔ; yaa ye nɔɔyʋ ɛpɔzɩ tɔm natʋyʋ ɖo-koobiya yɔɔ kɔyɔ, pɛkɛ agbaa tɛ apostoloowaa nɛ Krɩstʋ samtʋ. 24  Pʋyɔɔ lɛ, ɩwɩlɩ se ɩsɔɔlɩ-wɛ, nɛ ɩwɩlɩ agbaa mbʋ pʋyɔɔ ɖɩkʋndɩ mɩ-yɔɔ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “labʋ wadɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.