2 Kɔrɛntɩ mba 6​:​1-18

  • Ðɩtaakpaɣ Ɛsɔ lootiye nɛ ɖɩlabɩnɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ (1, 2)

  • Pɔɔlɩ kɛdɩ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɔm (3-13)

  • Mɩ nɛ mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ ɩtaakpɛndɩ (14-18)

6  Ða nɛ ɩ ɖɩkpɛndaa nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ, pʋyɔɔ lɛ ɖa ɖɔɖɔ ɖitendiɣ-mɩ se ɩtaamʋ Ɛsɔ lootiye nɛ ɩtɩtalɩ ɖɩ-kaɖʋwa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɔŋ se: “Kʋjɔʋ alɩwaatʋ taa, mewelisini-ŋ, nɛ mansɩnɩ-ŋ ñʋʋ yabɩtʋ kɩyakʋ wiye.” Na! Lɛɛlɛɛyɔ kpem kɔyɔ kʋjɔʋ alɩwaatʋ. Na! Lɛɛlɛɛyɔ ñʋʋ yabɩtʋ kɩyakʋ.  Ðiiyeki se putuuli nɔɔyʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa, se pataana kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ;  ɛlɛ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa lɛ, ɖɩwɩlɩɣ ɖa-tɩ ɛzɩ Ɛsɔ lɩmɖʋyaa yɔ, laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ nazɩm sakɩyɛ taa, kʋñɔmɩŋ taa, kɛdɛɖaɣ alɩwaatʋ taa, tɩlasɩ taa,  mabʋtʋ taa, salaka taa, ñam ñam lakasɩ taa, tʋmɩyɛ ɖoŋ ñɩnɖɛ taa, ɖoo taa ɖom sɔmtʋ taa, alɩwaatʋ ndʋ tɔɔnaɣ fɛyɩ yɔ tɩ-taa;  kele kele wɛʋ taa, sɩmtʋ taa, suuɖu ɖʋʋ taa, camɩyɛ lakasɩ taa, fezuu kiɖeɖeu taa, sɔɔlɩm mbʋ pɩ-taa fɛyɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔ pɩ-taa,  toovenim tɔm yɔɔdʋʋ taa, Ɛsɔ ɖoŋ taa, pɩtɩŋnɩ siɣsiɣ wɛtʋ you wondu ndʋ tɩwɛ nesi kɩbanzɩ taa* nɛ nɩmɩyɛ taa* yɔ tɩ-yɔɔ,  pɩtɩŋnɩ samtʋ nɛ fɛyɛ ɖʋʋ yɔɔ, pɩtɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ tɔm kɩbandʋ yɔɔdʋʋ yɔɔ. Pɔcɔŋnɩ-ɖʋ ɛzɩ peɣziyaa yɔ, paa mbʋ yɔ ɖɩwɛ toovenim,  pɔcɔŋnɩ-ɖʋ ɛzɩ ɛyaa mba patɩsɩm-wɛ yɔ, paa mbʋ yɔ pasɩm-ɖʋ, pɔcɔŋnɩ-ɖʋ ɛzɩ ɛyaa mba peɖiɣni sɩbʋ yɔ,* paa mbʋ yɔ ɩna, ɖɩwɛ wezuu, pɔcɔŋnɩ-ɖʋ ɛzɩ ɛyaa mba pɔhɔm pa-nɩŋgbaaŋ yɔ, paa mbʋ yɔ, patɩɖʋzɩ-ɖʋ sɩm nesi tɛɛ, 10  pɔcɔŋnɩ-ɖʋ ɛzɩ ɛyaa mba pɛwɛ kʋñɔŋ taa yɔ, ɛlɛ ɖɩwɛ taa leleŋ taa, pɔcɔŋnɩ-ɖʋ ɛzɩ kʋñɔndɩnaa yɔ, ɛlɛ ɖɩpɩsɩɣ ɛyaa sakɩyɛ ñɩm tɩnaa, pɔcɔŋnɩ-ɖʋ ɛzɩ ɛyaa mba pɛfɛyɩnɩ pʋyʋ yɔ, paa mbʋ yɔ ɖɩwɛnɩ pɩtɩŋa. 11  Ðikuli ɖɔ-nɔɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ-mɩ,* Kɔrɛntɩ ñɩma, nɛ ɖikuli ɖa-laŋɩyɛ wamm. 12  Sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ mɩ-yɔɔ yɔ pɩfɛyɩnɩ tɩnaɣ, ɛlɛ mɩ lɛ, sɔɔlɩm mbʋ ɩwɛnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ pɩwɛnɩ tɩnaɣ. 13  Pʋyɔɔ lɛ, ɩlabɩ-ɖʋ ɛzɩ ɖɩlabʋ-mɩ yɔ—Mɔyɔɔdʋʋnɩ-mɩ ɛzɩ men-piya yɔ—ikuli mɩ-laŋa wamm.* 14  Mɩ nɛ mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ ɩtaakpɛndɩ.* Mbʋ pʋyɔɔ yɔ taabalɩyɛ nɖɩ wɛ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ paɣtʋ yɔɔ maʋ pɛ-hɛkʋ taa? Yaa ñalɩmɩyɛ nɛ cɩkpɛndʋʋ paka we? 15  Pɩtasɩ lɛ, nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ Krɩstʋ nɛ Beliyaalɩ* pɛ-hɛkʋ taa? Yaa weyi ɛwɛnɩ tisuu* nɛ weyi ɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ, paka we? 16  Nɛ ɖama nɩnʋʋ mbʋ wɛ Ɛsɔ tɛ templo nɛ sɩʋ kpelisi pɛ-hɛkʋ taa? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩkɛ Ɛsɔ ɛsadʋ tɛ templo; ɛzɩ Ɛsɔ yɔɔdʋʋ yɔ se: “Mankaɣ wɛʋ pɛ-hɛkʋ taa nɛ mɔnɖɔ pɛ-hɛkʋ taa, nɛ mankaɣ kɛʋ pɛ-Ɛsɔ, nɛ pakaɣ kɛʋ man-samaɣ.” 17  “‘Pʋyɔɔ lɛ, ɩlɩɩ pɛ-hɛkʋ taa, nɛ ɩkɛzɩ mɩ-tɩ nɛ hɔɔlʋʋ,’ Yehowa* yɔɔdʋʋna, ‘nɛ iyele tukunuu azuluma pʋyʋ’”; “‘nɛ mankaɣ-mɩ mʋʋ.’” 18  “‘Nɛ mankaɣ pɩsʋʋ mɩ-caa, nɛ ɩkaɣ pɩsʋʋ man-pɩyalaa nɛ mɛn-pɛlaa,’ Yehowa* Ðoŋ Tɩŋa Tʋ yɔɔdʋʋna.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋtɔma yɔ se ɛlʋbɩnɩ nɔɔyʋ.
Pʋtɔma yɔ se ɛlʋ ɛ-tɩ yɔɔ.
Yaa “ɛzɩ ɛyaa mba pamʋnɩ sɩm yɔ.”
Yaa “Ðɩyɔɔdɩnɩ-mɩ kpayɩ.”
Yaa “ɩwalɩsɩ mɩ-tɩ.”
Piye piye, “ɩtaahɔkɩ mɩ-tɩ nɛ sʋʋtʋ ɖaʋ kʋɖʋmʋʋ. Hɔkʋʋ mbʋ pɩtɩmʋna.”
Palɩzɩ tɔm piye nɖɩ nɛ Ebree tɔm piye naɖɩyɛ taa, nɛ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “Weyi Ɛɛwazɩɣ Pʋyʋ yɔ.” Sataŋ tɔm pɔyɔɔdʋʋ.
Yaa “weyi ɛwɛ siɣsiɣ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.