2 Kɔrɛntɩ mba 4​:​1-18

  • Tɔm kɩbandʋ ñalɩmɩyɛ (1-6)

    • Payʋlʋsɩ mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ pa-maɣzɩm (4)

  • Ñɩm mbʋ pɩwɛ cʋʋ ñanzɩ taa yɔ (7-18)

4  Mbʋ yebina nɛ ɛzɩma pana ɖa-pʋtɔdɩyɛ nɛ pɛcɛlɩ-ɖʋ lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖiiyeki-ɖɩ labʋ.  Ɛlɛ ɖiyebi fɛyɛ lakasɩ, mɛsaɣ tɛɛ lakasɩ, ɖɩɩɖɔŋnɩ ajitu yaa ɖɩɩlɛɣzɩɣ Ɛsɔ tɔm; ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ toovenim nɛ ɖɩwɩlɩɣ yɔ, Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ ɖɩpɩsɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ɛyaa kpeekpe cɔlɔ se pitukuni pɛ-ɛhʋyɛ.  Toovenim taa lɛ, ye tɔm kɩbandʋ ndʋ ɖisusuu yɔ tɩ-yɔɔ ehuuzaa yɔ, mba peleki yɔ, pɔ-cɔlɔ tɩ-yɔɔ huuzaa,  mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ, mba ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-ɛsɔ yʋlʋsɩ pa-maɣzɩm, se Krɩstʋ weyi ɛkɛ Ɛsɔ lɛzʋʋ yɔ, ɛ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ sɔsɔtʋ ñalɩmɩyɛ ɛtaañandɩ pɔ-yɔɔ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-yɔɔ tɔm ɖisusuu, ɛlɛ ɖisusuu Yesu Krɩstʋ yɔɔ tɔm se ɛkɛ Kɩbaɣlʋ nɛ ɖa-maɣmaɣ se ɖɩkɛ mi-yomaa Yesu yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ yɔɔdɩna se: “Ñalɩmɩyɛ ɛñandɩ cɩkpɛndʋʋ taa,” nɛ ɛñandɩ ɖa-laŋa yɔɔ se pɩsa nɛ ɛkpaɣ Ɛsɔ sɩmtʋ sɔsɔtʋ nɛ ɛñandɩnɩ-yɛ pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ ɛsɩndaa.  Ɛlɛ ɖɩwɛnɩ ñɩm mbʋ cʋʋ ñanzɩ taa,* se pɩsa nɛ ɖoŋ weyi ɩcɛzɩ ɛyʋ ɖoŋ yɔ, ɩkɛ Ɛsɔ ñɩŋ nɛ ɩtaalɩɩnɩ ɖɔ-cɔlɔ.  Pañɩɣ-ɖʋ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa, ɛlɛ pɩtɩtalɩ ɖenɖe pɩɩsaŋ se ɖiciɣdi yɔ; pisidi ɖa-ñʋŋ taa, ɛlɛ pɩtɩtalɩ ɖenɖe ɖɩɩsɩŋ mbʋ ɖɩla yɔ;*  panazɩ-ɖʋ, ɛlɛ Ɛsɔ tɩlɔ-ɖʋ; payaɣ-ɖʋ nɛ tɛtʋ, ɛlɛ patɩɖɩzɩ-ɖʋ. 10  Paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɩɖɔkʋʋ ɖa-laŋɩyɛ kʋñɔmɩŋ weyi Yesu kaatɔwaa yɔ ɩ-taa ɖo-tomnaɣ taa, se pɩsa nɛ palɩzɩ ɖɔɖɔ Yesu wezuu nɛ pawɩlɩ ɖo-tomnaɣ taa. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa mba ɖɩwɛ wezuu yɔ, ɖɩwɛ sɩm nɔɔ taa paa ɛzɩmtaa Yesu yɔɔ, se pɩsa nɛ palɩzɩ ɖɔɖɔ Yesu wezuu nɛ pawɩlɩ ɖo-tomnaɣ kɩsɩbaɣ taa. 12  Pʋyɔɔ lɛ, sɩm ɖiɣni labʋ tʋmɩyɛ ɖa-taa, ɛlɛ mɩ lɛ, wezuu ɖiɣni labʋ tʋmɩyɛ mɩ-taa. 13  Nɛ ɛzɩma ɖɩwɛnɩ tisuu fezuu kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ, ɛzɩ ŋgʋ paama kɩ-tɔm se: “Mɛwɛnɩ tisuu, pʋyɔɔ mɔyɔɔdaa” yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩwɛnɩ tisuu nɛ pʋyɔɔ ɖɩyɔɔdʋʋ, 14  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se Weyi efezi Yesu yɔ, ɛkaɣ-ɖʋ fezuu ɖɔɖɔ se ɖa nɛ Yesu ɖɩwɛɛ, nɛ ɛkaɣ ɖa nɛ mɩ wonuu Yesu ɛsɩndaa. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-yɔɔ yɔɔ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ pɩwɛɛ, se pɩsa nɛ ɛzɩma lootiye wɛɛ nɛ ɖihukuu yɔ, pɩɖɔɔ nɛ pɩkɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa mba pɔɖɔwa nɛ pɩkɩlɩ yɔ, pɛwɛɛ nɛ pɛsɛɣ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ se pɩkɛnɩ-ɩ samtʋ. 16  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩlɔʋ lidaʋ, ɛlɛ paa ɛyʋ weyi ɖɩkɛ ɛsa yɔɔ yem yɔ ɛpʋkɩ yɔ, toovenim taa lɛ ɛyʋ weyi ɖɩkɛ pɩ-taa kiŋ yɔ ɛpɩsɩɣ kɩfalʋ kɩyakʋ kɩyakʋ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa kʋñɔŋ* ɛwɛ alɩwaatʋ pazɩ nɛ kɩtɩpaɣlɩ yɔ, kɩkɔŋnɩ-ɖʋ samtʋ ndʋ tɩwɛɛ nɛ tɩpaɣlɩɣ paɣlʋʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ nɛ tɩwɛɛ tamtam yɔ; 18  mbʋ yebina nɛ ɖɩɩkaŋ ɖɛ-ɛsa mbʋ pɩnaɣ yɔ pɩ-yɔɔ, ɛlɛ ɖɩkaŋ ɖɛ-ɛsa mbʋ pɩɩnaɣ yɔ pɩ-yɔɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ pɩnaɣ yɔ, pɩwɛ alɩwaatʋ pazɩ na, ɛlɛ mbʋ pɩɩnaɣ yɔ, pʋbʋ ñɛwɛ tamtam.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “mba pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “cʋʋ ɖeɣsi taa.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɖenɖe ɖɩtɩtasɩ wɛnʋʋ lidaʋ yɔ.”
Yaa “nazɩm.”