2 Kɔrɛntɩ mba 3​:​1-18

  • Samtʋ takayɩsɩ (1-3)

  • Ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ lɩmɖʋyaa (4-6)

  • Ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ samtʋ ndʋ tɩkpaɖaa yɔ (7-18)

3  Ðɩɖaɣnɩɣ paɣzʋʋ ɖa-tɩ sam yaa we? Yaa ɛzɩ ɛyaa nabɛyɛ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩcɛlɩ-mɩ samtʋ takayɩsɩ yaa ɖɩmʋ-sɩ mɩ-cɔlɔ?  Mɩ-maɣmaɣ ɩkɛ ɖa-takayaɣ, ŋga pama-kɛ ɖa-laŋa yɔɔ nɛ ɛyaa tɩŋa sɩm-kɛ nɛ pakalɩɣ-kɛ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩwɩlaa se ɩkɛ Krɩstʋ takayaɣ ŋga ɖa lɩmɖʋyaa ɖɩmawa yɔ, nɛ patɩma-kɛ nɛ tɔlɩm, ɛlɛ pama-kɛ nɛ Ɛsɔ ɛsadʋ fezuu; nɛ patɩma-kɛ pɛɛ kpenzalasɩ yɔɔ ɛlɛ tomnaɣ kpenzalasɩ yɔɔ, laŋa yɔɔ.  Ðɩwɛnɩ lidaʋ ŋgʋ Ɛsɔ yɔɔ pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ yɔɔ.  Pɩtɩkɛ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩmʋnɩ camɩyɛ se ɖɩmaɣzɩ se nabʋyʋ lɩɣnɩ ɖɔ-cɔlɔ, ɛlɛ Ɛsɔ yekina se ɖɩmʋnɩ camɩyɛ,  ɛnʋ weyi eyeba se toovenim taa lɛ, ɖɩmʋnɩ camɩyɛ nɛ ɖɩkɛ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ lɩmɖʋyaa yɔ, pɩtɩkɛnɩ paɣtʋ ndʋ pamawa yɔ tɩ-lɩmɖʋyaa, ɛlɛ fezuu lɩmɖʋyaa; mbʋ pʋyɔɔ yɔ paɣtʋ ndʋ pamawa yɔ tɩkʋʋ ɛyʋ tɔm se ɛmʋnɩ sɩm, ɛlɛ fezuu haɣ wezuu.  Lɛɛlɛɛyɔ, ye paɣtʋ ndʋ tɩkɔŋnɩ sɩm nɛ pama-tʋ pɛɛ yɔɔ yɔ, tɩkɔmnɩ samtʋ sɔsɔtʋ nɛ Izrayɛɛlɩ piya taapɩzɩɣ se sɩcɔnɩ Moyizi ɛsɩndaa pɩlɩɩnɩ samtʋ ndʋ tɩɩwɛ ɛ-ɛsɩndaa yɔ tɩ-yɔɔ, samtʋ ndʋ tɩkɔŋ mʋʋʋ yɔ,  tʋmɩyɛ nɖɩ fezuu ñalakɩ yɔ, ɖɩɩwɛɣnɩ samtʋ sɔsɔtʋ nɛ pɩkɩlɩ yaa we?  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye paɣtʋ ndʋ tɩkʋʋ ɛyʋ tɔm yɔ, tɩɩwɛnɩ samtʋ yɔ, tʋmɩyɛ nɖɩ ɖiyeki se ɛyaa ɩwɛɛ siɣsiɣ yɔ ɖɩwɛɣnɩ samtʋ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ! 10  Toovenim taa lɛ, halɩ mbʋ pɩɩwɛnɩ samtʋ ɖooo lɔŋ yɔ pilesi samtʋ, samtʋ ndʋ tɩkɩlɩ-tʋ yɔ tɩ-yɔɔ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye pɔkɔnɩ mbʋ pɩɩwɛɛ se pɩmʋʋ yɔ nɛ samtʋ yɔ, mbʋ pɩwɛɣ yɔ pɩ-samtʋ kaɣ paɣlʋʋ nɛ pɩkɩlɩ! 12  Ɛzɩma ɖɩwɛnɩ lidaʋ ŋgʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩyɔɔdʋʋ kaalɛyɩtʋ siŋŋ, 13  nɛ ɖɩɩlakɩ mbʋ Moyizi laba alɩwaatʋ ndʋ eehuuzi kɛdɛɛka ɛ-ɛsɩndaa se pɩsa nɛ Izrayɛɛlɩ piya ɩtaacɔnɩ cuɖuɖu mbʋ pɩkaɣ mʋʋʋ yɔ pɩ-tɩnaɣ yɔɔ yɔ. 14  Ɛlɛ pa-maɣzɩm kaawɛ kpɩzɩŋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩkɔm nɛ pɩtalɩnɩ sɔnɔ kɩyakʋ kʋnɛ yɔ, pohuuzi kɛdɛɛka kʋɖʋmaɣ ŋga mbʋ alɩwaatʋ ndʋ pakalɩɣ ɛgbɛyɛ kɩbɩnɖɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Krɩstʋ ɖeke yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ pokuli-kɛ. 15  Toovenim taa lɛ, pɩkɔm nɛ pɩtalɩnɩ sɔnɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ pakalɩɣ tɔm ndʋ Moyizi mawa yɔ, kɛdɛɛka nakɛyɛ huuzuu pa-laŋa yɔɔ. 16  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ pɩsɩɣnɩ Yehowa* yɔɔ yɔ, pokuluu kɛdɛɛka ŋga. 17  Yehowa* kɛ Fezuu, nɛ ɖenɖe Yehowa* fezuu wɛɛ yɔ, tɩ-yɔɔ wɛʋ wɛ peeɖe. 18  Nɛ ɖa-tɩŋa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ pokuli kɛdɛɛka ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa* samtʋ ɛzɩ ñɩnɩŋ yɔ, ɖɩlɛɣzaa nɛ ɖɩpɩsɩ kɩlɛmʋʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ, kpaɣnɩ samtʋ nɛ piwolo samtʋ, ɛzɩ Yehowa* weyi ɛkɛ Fezuu yɔ ɛlabʋ* ɖeyi ɖeyi yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɛzɩ Yehowa fezuu labʋ.”