2 Kɔrɛntɩ mba 2​:​1-17

  • Pɔɔlɩ ɖʋ ɛ-taa se ewokini koobiya taa leleŋ (1-4)

  • Pekpeɣ kɩwɛɛkɩm laɖʋ nɔɔyʋ nɛ papɩsɩnɩ-ɩ ɛgbɛyɛ taa (5-11)

  • Pɔɔlɩ wɛ Trowaasɩ nɛ Masedonii (12, 13)

  • Tɔm susuu tʋmɩyɛ, wabɩtʋ ɖɔnɛ naɖɩyɛ (14-17)

    • Ðɩtɩkɛ mba palakɩ tadɩyɛ nɛ Ɛsɔ tɔm yɔ (17)

2  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ manɖʋ man-taa se maatasɩɣ kɔm mɩ-cɔlɔ laŋwɛɛkɩyɛ taa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye malaba nɛ ɩwɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, akaɣ pɩzʋʋ se eyele nɛ mɛwɛɛ taa leleŋ taa, ye pɩtɩkɛ weyi malaba nɛ ɛwɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ?  Mama mbʋ malaba yɔ, se pɩsa nɛ alɩwaatʋ ndʋ mɔnkɔŋ yɔ, mba pɩɩwɛɛ se peyele nɛ mɛwɛɛ taa leleŋ taa yɔ, pataaha-m laŋwɛɛkɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛwɛnɩ lidaʋ se mbʋ pɩhaɣ-m taa leleŋ yɔ, mbʋ haɣnɩ mɩ-tɩŋa taa leleŋ kʋɖʋmɩŋ ɛnɩ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kʋñɔmɩŋ nɛ siziŋ nɩʋ sakɩyɛ taa mama-mɩ nɛ ɛsɩtɛɣlɩm sakɩyɛ, pɩtɩkɛ se mɔnsɔɔlaa se mala nɛ ɩwɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa, ɛlɛ se meyele nɛ ɩtɩlɩ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ mɛwɛnɩ mɩ-yɔɔ yɔ.  Lɛɛlɛɛyɔ, ye nɔɔyʋ eyeba nɛ laŋwɛɛkɩyɛ wɛɛ yɔ, pɩtɩkɛ ma ɛkɔnɩ laŋwɛɛkɩyɛ, ɛlɛ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa lɛ, mɩ-tɩŋa. Ɛlɛ mantɩsɔɔlɩ se mɛnɖɛlɛsɩ niye tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-taa.  Ɛzɩma mɩ-taa sakɩyɛ hɔm abalʋ ɛnʋ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ yɔ pɩmaɣ;  ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɩwɛɛ se ikpeɣ-i faaa nɛ ɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ, se pɩsa nɛ ɛtaakɩlɩ wɛʋ laŋwɛɛkɩyɛ sɔsɔɖɛ taa.  Pʋyɔɔ lɛ, mansazɩɣ-mɩ se ɩwɩlɩ-ɩ se ɩsɔɔlɩ-ɩ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pʋyɔɔ ɖɔɖɔ mama-mɩ: se mana se ɩkaɣ wɩlʋʋ se ɩwɛnɩ ñamtʋ pɩ-tɩŋa pɩ-taa. 10  Ye ikpeɣu nɔɔyʋ nabʋyʋ yɔ, ma ɖɔɖɔ malakɩ mbʋ. Toovenim taa lɛ, mbʋ payɩ menkpeɣaa yɔ (ye menkpeɣ nabʋyʋ yɔ) mɩ-yɔɔ menkpeɣ-pʋ Krɩstʋ ɛsɩndaa, 11  se pɩsa nɛ Sataŋ etaahiɣ-ɖʋ,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtɩkɛ mba paasɩŋ ɛ-lɩmaɣza* yɔ. 12  Nɛ mantalɩ Trowaasɩ se monsusi tɔm kɩbandʋ Krɩstʋ yɔɔ nɛ patʋlɩ-m nɔnɔɔ nakɛyɛ Kɩbaɣlʋ taa lɛ, 13  men-fezuu tɩhɛzɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩna mon-koobu Tiiti. Ðɩnɛ mɛnsɛ-wɛ nɛ mɛnɖɛɛ Masedonii. 14  Ɛlɛ ɖɩsɛɣ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ, ɛnʋ weyi eɖiyiɣ-ɖʋ paa ɛzɩmtaa wabɩtʋ ɖɔnɛ naɖɩyɛ taa ɖa nɛ Krɩstʋ ɖɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛmɩzɩɣ* ɛ-sɩmtʋ sɔzɩŋ paa le yɔ! 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ, ɖɩkɛ Krɩstʋ sɔzɩŋ ɛyaa mba peɖiɣni hiɣu ñʋʋ yabʋ nɛ mba peɖiɣni lebu yɔ pɛ-hɛkʋ taa; 16  kɛdɛzaɣ ñɩma ɛsɩndaa lɛ, ɖɩkɛ sɩm sɔŋ weyi ewokini sɩm taa yɔ; kajalaɣ ñɩma ɛsɩndaa lɛ, ɖɩkɛ wezuu sɔzɩŋ weyi ewokini wezuu taa yɔ. Nɛ amʋnɩ camɩyɛ se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ? 17  Ða ɖamʋnɩna, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtɩkɛ mba palakɩ tadɩyɛ nɛ Ɛsɔ tɔm yɔ* ɛzɩ ɛyaa sakɩyɛ lakʋʋ yɔ, ɛlɛ ɖɩyɔɔdʋʋ toovenim ɛzɩ ɛyaa mba Ɛsɔ tiyi-wɛ yɔ, ɛɛɛ, Ɛsɔ ɛsɩndaa, nɛ ɖa nɛ Krɩstʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “etaapeɣzi-ɖʋ.”
Yaa “ɛ-ajitu nʋmɔŋ.”
Yaa “eyeki nɛ panɩɣ.”
Yaa “mba pañɩnɩɣ kɛzɛɣa Ɛsɔ tɔm taa yɔ.”