2 Kɔrɛntɩ mba 13​:​1-14

  • Kɛdɛzaɣ paɣʋ nɛ sazʋʋ (1-14)

    • “Ɩwɛɛ nɛ ɩtakɩɣ mɩ-tɩ nɛ ɩna se ɩwɛ tisuu taa” (5)

    • Iyele nɛ pɔñɔɔzɩ-mɩ; ɩwɛɛnɩ maɣzɩm kʋɖʋmʋm (11)

13  Nabudozo ɖeɖe yɔ mɔnkɔŋʋʋ mɩ-cɔlɔ yɔ. “Aseɣɖe tɩnaa naalɛ yaa naadozo aseɣɖe tɔm yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se pɔcɔnɩ paa tɔm ndʋ lɛ ti-ɖeɖe.”  Paa mɛnfɛyɩ mɩ-cɔlɔ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ mɛwɛ mɩ-cɔlɔ nabʋlɛ ɖeɖe yɔ, nɛ mɛlɛyɩɣ paɣʋ mba paalabɩ kɩwɛɛkɩm nɛ mba pa-tɩŋa pɩkazaa yɔ, se ye pɩlaba se manɖaɣnɩ kɔm yɔ, maakaɣ-wɛ fɛʋ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩñɩnɩɣ mbʋ pɩwɩlɩɣ se toovenim taa lɛ, Krɩstʋ tɩŋɩɣnɩ mɔ-yɔɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, ɛnʋ weyi ɛtɩkɛ ɛjam mɩ-hɔɔlʋʋ taa ɛlɛ ɛwɛ ɖoŋ mɩ-hɛkʋ taa yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ ɛjandʋ yɔɔ, ɛlɛ ɛwɛ wezuu Ɛsɔ ɖoŋ taa. Toovenim, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩkɛ ajamaa ɛzɩ ɛɛkɛʋ yɔ, ɛlɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩkaɣ wɛʋ wezuu Ɛsɔ ɖoŋ taa mɩ-yɔɔ.  Ɩwɛɛ nɛ ɩtakɩɣ mɩ-tɩ nɛ ɩna se ɩwɛ tisuu taa; ɩwɛɛ nɛ iwiliɣ mɩ-tɩ nɛ ɩna mbʋ ɩkɛwa yɔ. Yaa itiɖiɣzina se mɩ nɛ Yesu Krɩstʋ ɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ na? Ye pakpaɣ-mɩ se mɩ-tɔm tɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, kalɩpiyeke.  Mantaɣ liu toovenim taa se ɩkaɣ ɖiɣzinuu se ɖɩtɩkɛ mba pɔ-tɔm tɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ.  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɖɩtɩmɩɣnɩ Ɛsɔ se ɩtaala kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ, pɩtɩkɛ se pɔcɔnɩ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ, ɛlɛ se ɩpɩzɩ nɛ ɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, paa pɔcɔŋnɩ-ɖʋ se ɖɔ-tɔm tɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩla nabʋyʋ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ toovenim, ɛlɛ mbʋ pɩwazɩɣ toovenim yɔ pi-ɖeke ɖɩlakɩ.  Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖa-taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkɛ ajamaa ɛlɛ mɩ lɛ ɩkɛ ɖoŋ tɩnaa yɔ. Nɛ mbʋ pɩ-yɔɔ ɖɩtɩmɩɣ yɔ lɛ se pɔñɔɔzʋʋ-mɩ. 10  Pʋyɔɔ mamaɣ-mɩ tɔm tʋnɛ alɩwaatʋ ndʋ mɛnfɛyɩ mɩ-cɔlɔ yɔ, se pɩsa nɛ alɩwaatʋ ndʋ mɛwɛɣ mɩ-cɔlɔ yɔ, mantaalabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖoŋ weyi Kɩbaɣlʋ ha-m yɔ se mawɩlɩnɩ-mɩ ñaŋ; ɛha-m ɖoŋ se mankpazɩnɩ ɖoŋ nɛ mantaaɖʋzɩ kʋɖʋzʋʋ. 11  Kɛdɛzaɣ lɛ, koobiya, ɩwɛɛ taa leleŋ taa, iyele nɛ pɛwɛɛ-mɩ ñɔɔzʋʋ yɔɔ, pɛwɛɛ mɩ-laŋa hɛzʋʋ yɔɔ, ɩwɛɛnɩ maɣzɩm kʋɖʋmʋm, ɩcaɣ wezuu laŋhɛzɩyɛ taa; nɛ sɔɔlɩm nɛ laŋhɛzɩyɛ tɛ Ɛsɔ kaɣ wɛʋ mɩ-cɔlɔ. 12  Ɩsɛɛ ɖama nɛ lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ. 13  Ɛyaa kiɖeɖema tɩŋa tiyiɣni-mɩ pɛ-sɛtʋ. 14  Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ lootiye nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm nɛ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ ɖɩkawa yɔ, pɛwɛɛ mɩ-tɩŋa mɩ-cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm