2 Kɔrɛntɩ mba 12​:​1-21

  • Pɔɔlɩ natʋ (1-7a)

  • Sɔɔyɛ naɖɩyɛ Pɔɔlɩ tomnaɣ taa (7b-10)

  • Apostoloowaa kɩkɩlaa tɩkɩlɩ-m (11-13)

  • Pɔɔlɩ maɣzɩɣ Kɔrɛntɩ mba yɔɔ (14-21)

12  Pɩwɛɛ se mankʋndɩ. Pɩfɛyɩnɩ wazaɣ, ɛlɛ mɛnkɛzɩɣ ma-lɩmaɣza nɛ Kɩbaɣlʋ maamaaci natʋ nɛ mbʋ ekulaa nɛ ɛwɩlɩ-m yɔ pɩ-yɔɔ.  Mansɩm ɛyʋ nɔɔyʋ weyi ɛ nɛ Krɩstʋ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ 14 yɔ—ye ɛɛwɛ tomnaɣ taa yaa ɛtaawɛɛ tomnaɣ taa yɔ, maasɩŋ; Ɛsɔ sɩmna—pɩkpaɣ-ɩ nɛ pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa naadozo ñɩŋgʋ taa.  Ɛɛɛ, mansɩm ɛyʋ ɛnʋ—ye ɛɛwɛ tomnaɣ taa yaa ɛtaawɛɛ tomnaɣ taa yɔ, maasɩŋ; Ɛsɔ sɩmna—  weyi pɩkpaɣ-ɩ nɛ piwoni-i paradisuu taa nɛ ɛnɩɩ tɔm ndʋ paapɩzɩɣ pɔyɔɔdɩ yɔ nɛ ndʋ pɩtɩha ɛyʋ nʋmɔʋ se ɛyɔɔdɩ yɔ.  Mankaɣ kʋndʋʋ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ, ɛlɛ maakaɣ kʋndʋʋ ma-maɣmaɣ man-tɩ yɔɔ ye pɩtɩkɛ mɛ-ɛjandʋ yɔɔ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa mɔnsɔɔlaa se mankʋndɩ yɔ, maakaɣ kɛʋ kɩmɛlɛŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim mankaɣ yɔɔdʋʋ. Ɛlɛ mankpaɣ man-tɩ se mantaala mbʋ, se pɩsa nɛ nɔɔyʋ ɛtaamaɣzɩ se malabɩ nabʋyʋ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ ɛnaɣ malakɩ yɔ yaa ndʋ ɛnɩɣ mɔyɔɔdʋʋ yɔ,  cɛɛkɛ maamaaci natʋ ndʋ mamʋwa yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩsa nɛ paɖɩɣ-m nʋmɔʋ se mantaakpazɩ man-tɩ kadadayaɣ lɛ, paɖʋ sɔɔyɛ naɖɩyɛ mon-tomnaɣ taa, Sataŋ tiyiyu nɔɔyʋ, se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩcɛkɩ-m kadanzɩ,* se pɩsa nɛ mantaakpazɩ man-tɩ kadadayaɣ.  Mentendi Kɩbaɣlʋ tam nabudozo pɩ-yɔɔ, se eposini-m ɖɩ.  Ɛlɛ eheyi-m se: “Mo-lootiye ɖɔ-ŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mon-ɖoŋ wɛɛ nɛ ɩlakɩ tʋmɩyɛ pilim ɛjandʋ taa.” Mbʋ yebina nɛ mankaɣ kʋndʋʋ mɛ-ɛjandʋ yɔɔ nɛ taa leleŋ nɛ pɩkɩlɩ, se pɩsa nɛ Krɩstʋ ɖoŋ wɛɛ mɔ-yɔɔ ɛzɩ kizinziku yɔ. 10  Pʋyɔɔ lɛ, man-taa lakɩ leleŋ ɛjandʋ taa, tʋtʋ taa, kɛdɛɖaɣ alɩwaatʋ taa, nazɩm nɛ kala taa Krɩstʋ yɔɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ mɛnkɛ ɛjam yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ mɛwɛ ɖoŋ. 11  Manpɩsɩ kɩmɛlɛŋ. Miyebina nɛ manpɩsɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ pɩɩwɛɛ se ɩsamɩ-m. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa mantɩkɛ pʋyʋ yɔ, mawɩlaa se mɩ-tɛ apostoloowaa kɩkɩlaa tɩkɩlɩ-m paa pʋyʋ kʋɖʋm taa. 12  Toovenim taa lɛ, ɩna yʋsasɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ kaɣlaa se mɛnkɛ apostoloo yɔ mɩ-hɛkʋ taa pɩtɩŋnɩ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ sɔsɔm yɔɔ, nɛ pɩtɩŋnɩ yʋsasɩ nɛ piti lakasɩ nɛ maamaaci lakasɩ yɔɔ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kʋjɔʋ ŋgʋ palabɩ agbaa lɛɛna nɛ pɩkɩlɩ-mɩ, ye pɩtɩkɛ se ma-maɣmaɣ mantɩpɩsɩ-mɩ sʋʋtʋ? Ɩkpaɣ kɩdɛkɛdɩm mbʋ nɛ ikpeɣ-m faaa. 14  Ɩna! Nabudozo ɖeɖe yɔ mɔñɔɔzɩ man-tɩ se mɔnkɔɔ mɩ-cɔlɔ, nɛ maakaɣ-mɩ pɩsʋʋ sʋʋtʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ mbʋ ɩwɛna yɔ mañɩnɩɣ, ɛlɛ mɩ-maɣmaɣ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ piya pɩwɛɛ se sɩcazɩ nɛ sɩsɩɩ sɩ-lʋlɩyaa, ɛlɛ lʋlɩyaa pɩwɛɛ se pacazɩ nɛ pasɩɩ pe-piya. 15  Piyele nɛ ma yɔ, man-taa kaɣ labʋ leleŋ siŋŋ se menkpizi me-nesi tɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ mɛncɛlɩ man-tɩ pilim mɩ-yɔɔ* ɖɔɖɔ. Ye mɔnsɔɔlɩ-mɩ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, mɩ lɛ pɩwɛɛ se ɩsɔɔlɩ-m pazɩ yaa we? 16  Ɛlɛ paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, mantɩpɩsɩ-mɩ sʋʋtʋ. Paa mbʋ yɔ, ɩtɔŋ se maawɛ “ajitu” nɛ “mantɩŋnɩ mulum yɔɔ” nɛ mankpa-mɩ. 17  Ɛzɩ mantɩŋnɩ mba mentiyi-wɛ yɔ pa-taa nɔɔyʋ yɔɔ se mehiɣ kɛzɛɣa nakɛyɛ mɩ-cɔlɔ yaa we? 18  Menseɣti Tiiti se ɛkɔɔ mɩ-tɛ nɛ mentiyi koobu nɔɔyʋ se ɛ nɛ ɩ pɔkɔɔ. Ɛzɩ Tiiti ñɩnɩ kɛzɛɣa nakɛyɛ mɩ-cɔlɔ yaa we? Ɛzɩ ɖɩtɩɖɔ maɣzɩm kʋɖʋmʋm taa na? Ɛzɩ ɖɩtɩɖɔ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ taa na? 19  Ɩwɛɛ nɛ ɩmaɣzɩɣ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-tɩŋa tɩ-taa se ɖiɖiɣni lʋbʋ ɖa-tɩ yɔɔ mɩ-ɛsɩndaa yaa we? Ɛsɔ ɛsɩndaa ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ ɖa nɛ Krɩstʋ ɖɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa. Ɛlɛ man-kʋsɔɔlaa, mbʋ payɩ ɖɩlakɩ yɔ, ɖɩlakɩ-pʋ se ɖɩkpazɩ-mɩ ɖoŋ na. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔndʋ kpaɣ-m se alɩwaatʋ ndʋ mantalɩɣ mɩ-tɛ yɔ, maamakɩnɩ-mɩ ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ yɔ, nɛ ɩɩnaɣ-m ɛzɩ ɩsɔɔlʋʋ yɔ; ɛlɛ mamakɩnɩ you, sʋsɩ, pana kadadayaɣ, ɖama kɩɩnɩnʋʋ, kɔlɔmɔtʋ, ɛyaa tɔm yɔɔdʋʋ, tɩ kpazʋʋ, nɛ yem yem lakasɩ. 21  Pʋtɔma yɔ alɩwaatʋ ndʋ mantasɩɣ kɔm yɔ, mɛ-Ɛsɔ ɖʋʋ-m fɛyɛ mɩ-ɛsɩndaa, nɛ pɩwɛɛ se mancaɣ kʋñɔwiye ɛyaa sakɩyɛ mba paalabɩ kɩwɛɛkɩm, ɛlɛ petikpiɖi pa-azuluma lakasɩ yɔɔ nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* yɔɔ nɛ lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ* sɩ-yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ ɖɩmakɩ-m.”
Yaa “mɩ-kalɩzasɩ yɔɔ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ aselijeyiya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.