2 Kɔrɛntɩ mba 11​:​1-33

  • Pɔɔlɩ nɛ apostoloowaa kɩkɩlaa (1-15)

  • Kala wena Pɔɔlɩ katɩ apostoloo tʋmɩyɛ taa yɔ (16-33)

11  Mantaɣ liu se ɩkaɣ mɩ-tɩ ɖɔkʋʋ man-kɩmɛlɛndʋ lakasɩ cikpesi yɔɔ. Nɛ toovenim taa lɛ, iɖiɣni mɩ-tɩ ɖɔkʋʋ ma-lakasɩ yɔɔ!  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛwɛnɩ mɩ-yɔɔ Ɛsɔ sʋsɩ,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ ma-maɣmaɣ manɖanɩ-mɩ walʋ kʋɖʋm se mɩ nɛ ɩ ɩɖɔkɩ nesi, se mɛncɛlɩ-mɩ Krɩstʋ, ɛzɩ pɛlɛ weyi ɛtɩtɩlɩ abalʋ nɛ ɛwɛɛ kele kele yɔ.  Ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣ-m se ɛzɩ ɖʋm tɩŋnʋʋ ɛ-ajitu yɔɔ nɛ epeɣzi Ɛva yɔ, pɩtaakɛdɩ nɛ mɩ-maɣzɩm wɛɛkɩ nɛ piposini toovenim nɛ kele kele wɛtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se pɛcɛlɩ Krɩstʋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ pɩwɛʋ yɔ, ye nɔɔyʋ ɛkɔm nɛ esusuu Yesu nɔɔyʋ tɔm nɛ pɩtɩkɛ weyi ɖisusi-mɩ ɛ-tɔm yɔ, yaa ye ɩmʋ fezuu nakʋyʋ nɛ pɩtɩkɛ ŋgʋ ɩɩmʋwa yɔ, yaa tɔm kɩbandʋ natʋyʋ nɛ pɩtɩkɛ ndʋ tɩ-yɔɔ iitisaa yɔ, ɩɖɔkʋʋ mɩ-tɩ kɛlɛʋ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-lakasɩ yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ maamaɣzɩɣ se mɩ-tɛ apostoloowaa kɩkɩlaa kɩlɩ-m paa pʋyʋ kʋɖʋm taa.  Ɛlɛ paa mɛnfɛyɩ niye tɔm yɔɔdʋʋ taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se mɛwɛ niye sɩmtʋ taa; toovenim taa lɛ, ɖiyeba nɛ ɩtɩlɩ-tʋ kpayɩ kpayɩ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa nɛ pɩtɩŋa pɩ-taa.  Alɩwaatʋ ndʋ monsusi-mɩ nɛ taa leleŋ Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ falaa yɔ, moluzi man-tɩ se pɩkpazɩ-mɩ. Malabʋ mbʋ yɔ, kɩwɛɛkɩm malaba yaa we?  Menkpizi agbaa lɛɛna nesi tɛɛ nɛ mamʋ a-haɖɛ se pɩsa nɛ manɖʋ-mɩ lɩm.  Paa mbʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ maawɛ mɩ-cɔlɔ nɛ mɛwɛɛ kɩcɛyɩm taa yɔ, mantɩpɩsɩ nɔɔyʋ sʋʋtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ koobiya mba palɩnɩ Masedonii nɛ pɔkɔɔ yɔ, pɔcɔnɩ man-kɩcɛyɩm ɖeɖe siŋŋ. Ɛɛɛ, paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, mankpa man-tɩ se mantaapɩsɩ-mɩ sʋʋtʋ nɛ mbʋ mankaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ mala. 10  Ɛzɩma maapɩtɩɣ se Krɩstʋ toovenim wɛ man-taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, maakaɣ yebu agʋnda ana Akayii ageeta taa. 11  Ɛbɛ yɔɔ? Se mantɩsɔɔlɩ-mɩ yaa we? Ɛsɔ nawa se mɔnsɔɔlɩ-mɩ. 12  Ɛlɛ mbʋ menɖiɣni labʋ yɔ, mankaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ malabɩ-pʋ, se pɩsa nɛ mba pañɩnɩɣ kawanaɣ se ɖa nɛ wɛ ɖɩwɛɛ kɩmaŋ mbʋ pɩ-yɔɔ* pakʋndʋʋ yɔ pɩ-taa yɔ, mala nɛ pataahiɣ nakɛyɛ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa mba pɛkɛ cɛtɩm apostoloowaa, tʋmlaɖaa mba pepeɣziɣ ɛyaa yɔ, palakɩ ɛzɩ pɛkɛ Krɩstʋ apostoloowaa yɔ. 14  Nɛ pɩɩlakɩ-ɖʋ piti, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Sataŋ maɣmaɣ lakɩ ɛzɩ ɛkɛ ñalɩmɩyɛ tɛ tiyiyu yɔ. 15  Pʋyɔɔ pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ ye ɛ-lɩmɖʋyaa ɖɔɖɔ ɩwɛɛ nɛ palakɩ ɛzɩ pɛkɛ siɣsiɣ wɛtʋ lɩmɖʋyaa yɔ. Ɛlɛ mbʋ pɩtɛŋnɩ-wɛ yɔ, pɩkaɣ labʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pa-lakasɩ. 16  Mantasɩɣ yɔɔdʋʋ se: Nɔɔyʋ ɛtaamaɣzɩ se mɛnkɛ kɩmɛlɛŋ. Ɛlɛ paa ɩmaɣzɩɣ mbʋ yɔ, ɩmʋ-m ɛzɩ kɩmɛlɛŋ yɔ, se pɩsa nɛ ma ɖɔɖɔ mankʋndɩ pazɩ. 17  Tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, maayɔɔdʋʋ-tʋ ɛzɩ weyi ɛmaɣzɩɣnɩ Kɩbaɣlʋ kɩɖaʋ yɔ, ɛlɛ mɔyɔɔdʋʋ-tʋ ɛzɩ kɩmɛlɛŋ yɔɔdʋʋ yɔ, weyi ɛkʋndʋʋ nɛ ɛtaɣ ɛ-tɩ liu yɔ. 18  Ɛzɩma ɛyaa sakɩyɛ ɖiɣni kʋndʋʋ tomnaɣ yɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ma ɖɔɖɔ mankaɣ kʋndʋʋ. 19  Ɛzɩma ɩkɛ “lɔŋsɩnɖaa” siŋŋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɩɖɔkʋʋ mɩ-tɩ nɛ taa leleŋ kɩmɛlɛmɩŋ lakasɩ yɔɔ. 20  Toovenim taa lɛ, ɩɖɔkʋʋ mɩ-tɩ mba payɩ papɩsɩɣ-mɩ yomaa yɔ, mba pɔtɔkɩ mɩ-ñɩm yɔ, mba pɛlɛɣ mbʋ ɩwɛna yɔ, mba pakpazɩɣ pa-tɩ mɩ-yɔɔ yɔ, nɛ mba pamakɩ mɩ-ɛsɩndaa yɔ pa-lakasɩ yɔɔ. 21  Mɔyɔɔdʋʋ tɔm tʋnɛ se fɛyɛ ɛkpa-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ ɛzɩ ɖɩlabɩ ɛjandʋ lakasɩ yɔ. Ɛlɛ ye lalaa ɩwɩlɩɣ se pɛwɛ abalɩtʋ yɔ—mɔyɔɔdʋʋ ɛzɩ kɩmɛlɛŋ yɔ—ma ɖɔɖɔ mawɩlɩɣ se mɛwɛ abalɩtʋ. 22  Pɛkɛ Ebree mba na? Ma ɖɔɖɔ mɛnkɛ Ebree tʋ. Pɛkɛ Izrayɛɛlɩ mba na? Ma ɖɔɖɔ mɛnkɛ Izrayɛɛlɩ tʋ. Pɛkɛ Abraham liɖe taa mba na? Ma ɖɔɖɔ mɛnkɛ e-liɖe taa tʋ. 23  Pɛkɛ Krɩstʋ lɩmɖʋyaa na? Moncosuu ɛzɩ kpaanzɩyʋ yɔ, mɛnkɛ ɛ-lɩmɖʋyʋ nɛ pɩkɩlɩ: Malabɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ, paɖʋ-m salaka tam sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ, pamabɩ-m pɩfɛyɩ kalʋʋ, nɛ moncoɖi sɩm tam sakɩyɛ. 24  Tam kagbanzɩ Yuuda mba lu-m ɖaŋ kʋɖʋm fɛyɩ 40, 25  tam naadozo polu-m ɖaŋ, tam kʋɖʋm paɖabɩ-m pɛɛ, tam naadozo mansʋ mɛlɛ nɛ kɩyɔkɩ, mancaɣ teŋgu taa ɖoo pilim nɛ kɩyakʋ pilim; 26  mowobi nʋmɔʋ tam sakɩyɛ, mankatɩ kala pɔsɩ taa, mankatɩ kala mɩlaa sɔsaa nesi tɛɛ, mankatɩ kala man-samaɣ maɣmaɣ nesi tɛɛ, mankatɩ kala ajɛɛ taa, mankatɩ kala tɛtʋ sɔsɔtʋ taa, mankatɩ kala kañɩmbusuu taa, mankatɩ kala teŋgu yɔɔ, mankatɩ kala cɛtɩm koobiya hɛkʋ taa, 27  malabɩ tʋmɩyɛ ɖoŋ ñɩnɖɛ nɛ mawɩsɩ man-tɩ, ɖoo sakɩyɛ mantiɖoo, ñɔɔsɩ wɩ-m nɛ lɔkɔtʋ ɖɛ-m, ɖoŋ ɖoŋ lɛ mantaawɛɣnɩ tɔɔnaɣ, niŋkaɣ sʋwaɣ-m nɛ mɛntɛɖaɣ wondu kususutu.* 28  Pɩtasɩnɩ awayɩ wɛtʋ ndʋ lɛ, nabʋyʋ cɛyaɣ-m paa kɩyakʋ ŋgʋ:* mbʋ lɛ nɩɣzɛ wena maawɛnɩ agbaa tɩŋa yɔɔ yɔ. 29  Akɛ ɛjam, nɛ mantɩkɛ ɛjam? Anɩ pituulaa, nɛ pɩtɩwɩzɩ-m? 30  Ye pɩwɛɛ se mankʋndɩ yɔ, mankaɣ kʋndʋʋ mbʋ pɩwɩlɩɣ mɛ-ɛjandʋ yɔ pɩ-yɔɔ. 31  Kɩbaɣlʋ Yesu tɛ Ɛsɔ nɛ ɛ-Caa, Weyi pɩwɛɛ se pasamɩ-ɩ tamtam yɔ, ɛnawa se maacɛtɩɣ. 32  Damaasɩ tɛtʋ taa, komina ñʋʋdʋ weyi ɛwɛ wiyaʋ Aretaasɩ tɛɛ yɔ, ɛɛɖaŋ Damaasɩ mba tɛtʋ yɔɔ se pakpa-m, 33  ɛlɛ paɖʋ-m ɖɔkʋ nakʋyʋ taa nɛ patɩŋnɩ tɛtʋ koloŋa mondoɖebɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ petisi-m tataa, nɛ malɩɩ e-nesi tɛɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “Ɛsɔ kpekpeka.”
Yaa “kɩmaŋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ.”
Piye piye, “nɛ maawɛ ndaakpeɖe.”
Yaa “nabʋyʋ ñɩkaɣ mɔ-yɔɔ paa kɩyakʋ ŋgʋ.”