2 Kɔrɛntɩ mba 10​:​1-18

  • Pɔɔlɩ lʋkɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ (1-18)

    • Ðo-you wondu tɩkɛ tomnaɣ yɔɔ ñɩndʋ (4, 5)

10  Nɛ ma Pɔɔlɩ, ma-maɣmaɣ mentendiɣ-mɩ pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ hɛɛɛ wɛtʋ nɛ ɛ-camɩyɛ lakasɩ pɔ-yɔɔ, ma weyi mɛnkɛ ɛjam alɩwaatʋ ndʋ mɛwɛ mɩ-cɔlɔ, ɛlɛ mɛwɛ abalɩtʋ alɩwaatʋ ndʋ mɛnfɛyɩ mɩ-cɔlɔ yɔ.  Mentendiɣ-mɩ se alɩwaatʋ ndʋ mɛwɛɣ mɩ-cɔlɔ yɔ, pɩtaacɛyɩ se mala abalɩtʋ nɛ mankpaɣ lɩmaɣza sɔsɔna wena manɖʋwa se mankpakɩɣ mba pamaɣzɩɣ se ɖɩkɛ mba pɔɖɔŋ tomnaɣ yɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ɖɩɖɔŋ tomnaɣ yɔɔ yɔ, ɖɩɩlakɩ you tomnaɣ yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖo-you wondu tɩkɛ tomnaɣ yɔɔ ñɩndʋ, ɛlɛ tɩwɛ ɖoŋ Ɛsɔ yɔɔ se tituzi mbʋ pɩkam camɩyɛ yɔ nɛ tɩpɛɖɩ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖituzuu lɩmaɣza nɛ wondu kʋkʋyɩtʋ tɩŋa ndʋ tɩkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ sɩmtʋ yɔ, nɛ ɖɩpɩsɩɣ paa maɣzɩm mbʋ lɛ yom se ɖiyele nɛ pɩña Krɩstʋ;  nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ se ɖɩhɔ paa kaañamtʋ ndʋ lɛ tɩ-nɩŋgbaŋʋʋ, alɩwaatʋ ndʋ ɩñɩtɩɣ nɛ ɩwɩlɩ se ɩñaŋ pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ.  Ɩcɔŋnɩ wondu ɛsa yɔɔ yem. Ye nɔɔyʋ ɛtaɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ liu se ɛkɛ Krɩstʋ pʋyʋ yɔ, pʋbʋ ɛɖaɣnɩ maɣzʋʋ toovenim tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Ɛzɩ ɛkɛʋ Krɩstʋ pʋyʋ yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩkɛ Krɩstʋ pʋyʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖoŋ weyi Kɩbaɣlʋ ha-ɖʋ se ɖɩkpazɩnɩ-mɩ ɖoŋ nɛ ɖɩtaaɖʋzɩ-mɩ kʋɖʋzʋʋ yɔ, paa pɩwɛɛ se mankʋndɩ ɩ-yɔɔ pazɩ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, fɛyɛ ɛɛkaɣ-m kpaʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mantɩsɔɔlɩ se meyele nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ mɛwɛɛ nɛ mañɩnɩɣ se mantɩŋnɩ man-takayɩsɩ yɔɔ nɛ meyele nɛ sɔɔndʋ kpa-mɩ yɔ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔyɔɔdʋʋ se: “Ɛ-takayɩsɩ wɛ yuŋ nɛ sɩwɛɛnɩ ɖoŋ, ɛlɛ ɛ-maɣmaɣ ɛwɛɣ lɛ, ɛkɛ ɛjam nɛ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ tɩlɩɩ pʋyʋ.” 11  Weyi ɛmaɣzɩɣ mbʋ yɔ, ɛnɩɩ pɩ-taa se tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ* takayɩsɩ taa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩfɛyɩ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩkaɣ labʋ* alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ yɔ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɩkatɩɣ se ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛ kɩmaŋ yaa ɖɩkɛdɩ ɖa-tɩ nɛ mba pasaŋ pa-tɩ yɔ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ pamaɣzɩɣ pa-tɩ nɛ pa-maɣmaɣ, nɛ pɛkɛdɩɣ pa-tɩ nɛ pa-maɣmaɣ yɔ, pɛfɛyɩnɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ. 13  Ɛlɛ ɖɩɩkaɣ kʋndʋʋ kamasɩ nzɩ paɖʋ-ɖʋ yɔ sɩ-wayɩ, ɛlɛ ɖɩkaɣ kʋndʋʋ egeetiye nɖɩ Ɛsɔ maɣzaa nɛ ɛha-ɖʋ yɔ ɖɩ-kamasɩ taa, nɖɩ eyeki se ɖɩtalɩ ɖooo mɩ-cɔlɔ yɔ. 14  Toovenim taa lɛ, ɖɩtɩlɩɩ ɖa-kamasɩ taa nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɩfɛyɩ kamasɩ nzɩ sɩ-taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɛkɛnɩ kajalaɣ ñɩma mba patanɩ Krɩstʋ yɔɔ tɔm kɩbandʋ ɖooo mɩ-cɔlɔ yɔ. 15  Aayɩ, ɖɩɩkʋndʋʋ lɛlʋ tʋmɩyɛ yɔɔ kamasɩ nzɩ paɖʋ-ɖʋ yɔ sɩ-wayɩ, ɛlɛ ɖɩtaɣ liu se mi-tisuu wɛɣ nɛ pɩpaɣlɩɣ lɛ, tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlaba yɔ ɖɩkaɣ huuu ɖe-egeetiye taa. Ðɩnɛ ɛlɛ, ɖɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩla tʋma sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ, 16  se pɩsa nɛ ɖisusi tɔm kɩbandʋ ajɛɛ wena awɛ mɩ-tɛ nɛ wayɩ yɔ a-taa, nɛ ɖɩtaakʋndɩnɩ mbʋ pɛtɛm labʋ lɛlʋ egeetiye taa yɔ. 17  “Ɛlɛ weyi ɛkʋndʋʋ yɔ, ɛkʋndɩ Yehowa* yɔɔ.” 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ weyi ɛsaŋ ɛ-tɩ yɔ, ɛ-tɔm kɛdɩɣnɩnɩ Ɛsɔ, ɛlɛ weyi Yehowa* saŋɩ-ɩ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “se mbʋ ɖɩkɛnɩ tɔm pee taa yɔ.”
Piye piye, “mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩkaɣ kɛʋ lakasɩ taa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.