2 Kɔrɛntɩ mba 1​:​1-24

  • Sɛtʋ (1, 2)

  • Ðɩmʋʋ laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ kʋñɔmɩŋ tɩŋa taa (3-11)

  • Lɛɣzɩtʋ kɔm ɖʋtʋ ndʋ Pɔɔlɩ labɩ ɛ-nʋmɔʋ ɖɔm taa yɔ tɩ-taa (12-24)

1  Ma Pɔɔlɩ, Krɩstʋ Yesu tɛ apostoloo pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ, nɛ ɖo-koobu Timootee, ɖetiyiɣni takayaɣ kanɛ Ɛsɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Kɔrɛntɩ yɔ, pɩkpɛndɩnɩ ɛyaa kiɖeɖema mba payɩ pɛwɛ Akayii kpeekpe taa yɔ:  Tɛtɛ nɛ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ ɖa-Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-cɔlɔ yɔ, pɛwɛɛ mɩ-cɔlɔ.  Pasa ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ tɛ Ɛsɔ nɛ ɛ-Caa, weyi ɛkɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ siŋŋ Caa nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ kpeekpe tɛ Ɛsɔ yɔ,  weyi ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa* ɖa-nazɩm* kpeekpe taa yɔ, se pɩsa nɛ ɖɩtɩŋnɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ ɖɩmʋʋ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩhɛzɩ lalaa laŋa paa nazɩm* mbʋ lɛ pɩ-taa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ ɖɩtɔkʋʋ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ Krɩstʋ yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩmʋʋ laŋɩyɛ hɛzʋʋ sakɩyɛ pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ yɔɔ.  Nɛ ye ɖɩkatɩɣ nazɩm* yɔ, ɖɩkatɩɣ-pʋ se ihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ nɛ ñʋʋ yabɩtʋ; nɛ ye pɛwɛɛ nɛ pɛhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ yɔ, pɛhɛzɩɣ-ɖɩ se ihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ pɩsɩɣnɩ-mɩ se ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɖa ɖɔɖɔ ɖɩtɔkɩ yɔ ɩ-taa.  Nɛ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ mɩ-yɔɔ yɔ, kɩkam camɩyɛ, nɛ ɖɩsɩm mbʋ se ɛzɩ ɩkatʋʋ kʋñɔmɩŋ ɛzɩ ɖa yɔ, pakaɣ ɖɔɖɔ hɛzʋʋ mɩ-laŋa ɛzɩ ɖa yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ koobiya, ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɩwɛɛ nɛ ɩɩsɩŋ kʋñɔŋ ŋgʋ kɩtalɩ-ɖʋ Aazii egeetiye taa yɔ. Paañɩɣ ɖɔ-yɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɩcɛzɩ ɖa-maɣmaɣ ɖo-ɖoŋ, nɛ halɩ ɖɩtaataa liu se ɖɩwɛɣ wezuu.  Toovenim taa lɛ, pɩlakaɣ-ɖʋ ɛzɩ pakʋ ɖɔ-tɔm se ɖɩmʋnɩ sɩm yɔ. Pɩlabɩ mbʋ se pɩsa nɛ ɖɩtaataa ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ liu, ɛlɛ se ɖɩtaa Ɛsɔ weyi efeziɣ sɩɖaa yɔ na liu. 10  Eholi-ɖʋ kaɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖicoɖi sɩm yɔ nɛ ɛkaɣ-ɖʋ holuu, nɛ ɖɩtaɣ-ɩ liu se ɛkaɣ wobu pɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ eholi-ɖʋ. 11  Mɩ ɖɔɖɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma itendiɣ Ɛsɔ ɖɔ-yɔɔ yɔ, se pɩsa nɛ ɛyaa sakɩyɛ pɩzɩ nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ ɖɔ-yɔɔ se ɛlabaɣ lɛ, mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ cosuu ɛyaa sakɩyɛ adɩma yɔɔ nɛ eyeki nɛ ɖihikiɣ kʋjɔʋ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ ɖɩkʋndʋʋna yɔ mbʋ yɔ se, ɖɛ-ɛhʋyɛ lɩzɩɣ aseɣɖe se ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ kɔzɩ kɔzɩ mɩ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɖɩɖɔm ɖɔnɛ nɛ kele kele wɛtʋ nɛ toovenim mbʋ pɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, nɛ ɖɩtɩɖɔmnɩ tomnaɣ lɔŋsɩnɖɛ, ɛlɛ Ɛsɔ lootiye. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, ɖɩɩmaɣ-mɩ natʋyʋ nɛ pɩtasɩnɩ tɔm ndʋ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkalɩ* nɛ ɩnɩɩ tɩ-tɔbʋʋ yɔ, nɛ mantaɣ liu se ɩkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɩnɩɩ tɩ-tɔbʋʋ kpayɩ kpayɩ,* 14  ɛzɩ ɩnɩʋ pʋ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ ɖoli se ɖɩkɛ mbʋ ɩkʋndʋʋna yɔ, ɖɔɖɔ ɛzɩ ɩkɔŋʋʋ-ɖʋ kɛʋ mbʋ ɖɩkʋndʋʋna ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu kɩyakʋ wiye yɔ. 15  Pʋyɔɔ lidaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, maawɛɛ nɛ malakɩ lɩmaɣzɩyɛ se mɛlɛyɩ mɩ-cɔlɔ kɔm, se pɩsa nɛ ihiɣ waɖɛ naalɛ ñɩnɖɛ* nɖɩ ɖɩhaɣ-mɩ taa leleŋ yɔ; 16  mbʋ pʋyɔɔ yɔ manɖʋwa se mɔnkɔŋ mɩ-cɔlɔ maawoki Masedonii lɛ, nɛ malɩɣnɩ Masedonii lɛ, manpɩsɩ mɩ-cɔlɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩsɩ-m nɛ mowolo Yuudee. 17  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ maawɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔ, maakpaɣ-ɖɩ ɛzɩ aleɣya pʋyʋ yɔ yaa we? Yaa malakɩ kaɖʋwa tomnaɣ yɔɔ na, nɛ mɔntɔŋ se “Ɛɛɛ, ɛɛɛ” nɛ pʋwayɩ lɛ, “Aayɩ, aayɩ”? 18  Ɛlɛ papɩzɩɣ nɛ pataa Ɛsɔ liu se tɔm ndʋ ɖiheyiɣ-mɩ yɔ, tɩtɩkɛ “ɛɛɛ” nɛ tɩtɛ tɩkɛ “aayɩ.” 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ Pɩyalʋ, Yesu Krɩstʋ weyi patɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔ, pʋ-tɔbʋʋ se ma nɛ Silɩvɛɛ* nɛ Timootee ɖɔ-yɔɔ nɛ posusi ɛ-tɔm mɩ-hɛkʋ taa yɔ, ɛtɩpɩsɩ “ɛɛɛ” nɛ ɛtɛ ɛpɩsɩ “aayɩ”, ɛlɛ “ɛɛɛ” pɩsɩ “ɛɛɛ” ɛ-hɔɔlʋʋ taa. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa Ɛsɔ lidaʋ tɔm ɛɖɔ ɛzɩma yɔ, tɩpɩsɩ “ɛɛɛ” pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ. Mbʋ yebina nɛ pɩtɩŋɩɣnɩ ɛ-yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ peheyiɣ Ɛsɔ se “Amɛn,” ŋgʋ kɩkɔŋnɩ-ɩ samtʋ pɩtɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ. 21  Ɛlɛ weyi ɛhaɣ-ɖʋ lidaʋ se ɖa nɛ mɩ ɖɩkɛ Krɩstʋ pʋyʋ nɛ weyi ɛta-ɖʋ num yɔ ɛnʋ lɛ Ɛsɔ. 22  Ɛɖʋ ɖɔɖɔ ɛ-mayaɣ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛha-ɖʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ, pɩ-yʋsaɣ, pʋ-tɔbʋʋ se fezuu, ɖa-laŋa taa. 23  Nɛ mayaɣ Ɛsɔ se ɛkɛ-m* aseɣɖe tʋ se maañɩnɩɣ se ɩkɩlɩ siziŋ nɩʋ, pʋyɔɔ mantɩtɩɩkɔmtɩ Kɔrɛntɩ. 24  Pɩtɩkɛ se ɖɩsɔɔlaa se ɖɩtɔɔ kewiyitu mi-tisuu yɔɔ, ɛlɛ ɖɩkɛ mba mɩ nɛ wɛ ɩkpɛndɩɣ nɛ ɩlakɩ tʋmɩyɛ se ihiɣ taa leleŋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mi-tisuu yebina nɛ ɩsɩŋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “weyi ɛkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ.”
Yaa “ɖa-kʋñɔŋ.”
Yaa “kʋñɔŋ.”
Yaa “kʋñɔŋ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “tɔm ndʋ ɩtɛm sɩm camɩyɛ.”
Piye piye, “ɩnɩɩ tɩ-tɔbʋʋ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ tɩnaɣ yɔɔ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “se pɩsa nɛ pɩwazɩ-mɩ tam naalɛ.”
Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Silaasɩ.
Yaa “ɛkɛ man-kalɩzaɣ.”