1 Timootee 6​:​1-21

  • Pɩwɛɛ se yomaa ɩɖʋ pa-ñʋndɩnaa hɩɖɛ (1, 2)

  • Cɛtɩm wɩlɩyaa nɛ liidiye sɔɔlʋʋ (3-10)

  • Lɔŋ tasʋʋ Ɛsɔ ɛyʋ (11-16)

  • Pɛkɛ ñɩm tɩnaa tʋma kɩbana labʋ taa (17-19)

  • Ðɔkɩ mbʋ paɖʋzɩ ñe-nesi tɛɛ yɔ kpam (20, 21)

6  Mba pɛwɛ yomiye sʋʋtʋ ɖaʋ tɛɛ yɔ, powolo pɩ-yɔɔ nɛ pakpaɣ pa-ñʋndɩnaa se pamʋnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ, se pɩsa nɛ pataayɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ hɩɖɛ nɛ wɩlɩtʋ pɔ-yɔɔ kpa.  Pɩtasɩ lɛ, yomaa mba pa-ñʋndɩnaa kɛ Krɩstʋ mba yɔ, pataawɛɛnɩ kaañamtʋ pɔ-yɔɔ se pɛkɛ koobiya. Ɛlɛ pɩmʋnaa se pala tʋmɩyɛ nɛ laŋhʋlɩmɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pehikiɣ wazaɣ pa-tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ taa yɔ pɛkɛ Krɩstʋ mba nɛ koobiya kʋsɔɔlaa. Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ tɔm ndʋ nɛ ŋtasɩ lɔŋ ɛnɩ.  Ye nɔɔyʋ ɛwɩlɩɣ tɔm ndʋ tɩwɛ ndɩ nɛ eetisiɣ wɩlɩtʋ kɩbandʋ,* ndʋ tɩlɩnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ cɔlɔ, yaa wɩlɩtʋ ndʋ tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ ñɔnʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ kɔyɔ,  ɛ-taa suni tɩ kpazʋʋ nɛ ɛɛnɩɣ natʋyʋ taa. Tɔm hɔm nɛ tɔm pee yɔɔ you yɔɔ ɛ-lɩmaɣza wɛ tam. Pɩkɔŋnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ, you, kɔlɔmɔtʋ,* ɖama yɔɔ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wɛnʋʋ,  nɛ piyeki nɛ ɛyaa mba pa-lɩmaɣza wɛɛkaa nɛ pɛfɛyɩnɩ toovenim yɔ, poyou tɔm ndʋ tɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ tɩ-yɔɔ tam, nɛ pamaɣzɩɣ se Ɛsɔ ñɔnʋʋ kɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ papɩzɩɣ patɩŋna nɛ pehiɣ kɛzɛɣa yɔ.  Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ ñɔnʋʋ wɛ wazaɣ siŋŋ, ye ɛyʋ liu ɛsɩbɩnɩ mbʋ ɛwɛna yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩtɩkɔnɩ nabʋyʋ ɛjaɖɛ yɔɔ, nɛ ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩkpɛndɩnɩ nabʋyʋ nɛ ɖɩɖɛna.  Pʋyɔɔ lɛ, ye ɖɩwɛnɩ tɔɔnaɣ* nɛ wondu kususutu* yɔ, ɖe-liu kaɣ-pʋ sɩbɩnʋʋ.  Ɛlɛ mba pɛtɛm pa-taa se papɩsɩɣ ñɩm tɩnaa yɔ, pɔtɔlʋʋ takɩm taa nɛ kpaca taa nɛ kɩmɛlɛndʋ kɔɖɛyɩ nɛ kɔɖɛyɩ ŋgʋ kɩkɔŋnɩ ɛyʋ kaɖɛ nɛ kiwokini ɛyaa ɖɩzʋʋ nɛ asɛyʋʋ taa yɔ pa-taa. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ liidiye sɔɔlʋʋ kɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ ndɩ ndɩ liɖe, nabɛyɛ tɔɔlɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩ-taa nɛ poposini tisuu, nɛ wɩzasɩ sakɩyɛ tʋlɩ-wɛ pɔŋ paa le. 11  Ɛlɛ, Ɛsɔ ɛyʋ ña, se pɩtɩŋa mbʋ yɔ. Ɛlɛ ñɩnɩ siɣsiɣ wɛtʋ, Ɛsɔ ñɔnʋʋ, tisuu, sɔɔlɩm, laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ, nɛ hɛɛɛ wɛtʋ. 12  Yoo tisuu you kɩbaŋʋ; ɖɔkɩ wezuu maatɛŋ kpam, ŋgʋ kɩ-yɔɔ paya-ŋ nɛ ŋyɔɔdɩ camɩyɛ kaɣlaa aseɣɖe tɩnaa sakɩyɛ ɛsɩndaa yɔ. 13  Manɖʋʋ-ŋ paɣtʋ Ɛsɔ weyi eyeki se wondu tɩŋa ɩwɛɛ wezuu yɔ ɛ-ɛsɩndaa, nɛ Krɩstʋ Yesu ɛsɩndaa, ɛnʋ weyi ɛlɩzɩ aseɣɖe kɩbanɖɛ kaɣlaa Pɔɔnsɩ Pilaatɩ ɛsɩndaa yɔ, 14  se ŋɖɔ paɣtʋ yɔɔ kele kele wɛtʋ taa nɛ ŋtaawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ pakaɣ kuluu ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ pawɩlɩ yɔ, 15  kuluu mbʋ koboyaɣ tʋ nɛ Kɩlɩm kaɣ wɩlʋʋ pɩ-alɩwaatʋ taa yɔ. Ɛnʋ kɛnɩ awiya taa Wiyaʋ nɛ kɩbaɣlaa taa Kɩbaɣlʋ, 16  e-ɖeke ɛwɛnɩnɩ maasɩkɩ wɛtʋ, ɛnʋ weyi ɛ-ɖɩjaɣyɛ wɛ ñalɩmɩyɛ nɖɩ paapɩzɩɣ nɛ pɔñɔtɩna yɔ ɖɩ-taa yɔ, weyi nɔɔyʋ tɩna wiɖiyi nɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛna-ɩ yɔ. Ɛnʋ tɩnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ tamtam ɖoŋ. Amɛn. 17  Paɣ* mba pɛwɛnɩ ñɩm ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-taa yɔ se pataakpazɩ pa-tɩ, nɛ pataaɖʋ pe-lidaʋ ñɩm mbʋ paapɩzɩɣ nɛ pataa-pʋ liu yɔ pɩ-yɔɔ, ɛlɛ paɖʋ pe-lidaʋ Ɛsɔ yɔɔ, ɛnʋ weyi ɛhaɣ-ɖʋ pɩtɩŋa sakɩyɛ se ɖa-taa ɛlabɩ-pʋ nɛ leleŋ yɔ. 18  Heyi-wɛ se pala kɩbandʋ, pɛkɛ ñɩm tɩnaa tʋma kɩbana labʋ taa, pɛwɛɛ kʋjɔʋ, pɔsɔɔlɩ tayʋʋ, 19  pacazɩɣ pa-tɩ ñɩm nɛ pekpeɣli lone kɩbanɖɛ taa nɛ pɩkɛ cee wayɩ tigiɖe kɩbanɖɛ, se pɩsa nɛ pɔɖɔkɩ wezuu siŋŋ. 20  Timootee, ɖɔkɩ mbʋ paɖʋzɩ ñe-nesi tɛɛ yɔ kpam, nɛ ŋha siɣye tɔm ndʋ tɩɩwazɩɣ pʋyʋ nɛ tipisiɣ wondu kiɖeɖetu yɔ nɛ tɔm hɔm mbʋ pɛcɛtɩɣ nɛ payaɣ se “sɩmtʋ” yɔ. 21  Nabɛyɛ kpazɩ pa-tɩ se pɛwɛnɩ sɩmtʋ ndʋ, piyeba nɛ poposini tisuu. Tɛtɛ nɛ Ɛsɔ lootiye wɛɛ mɩ-cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “tɔm ndʋ tɩwazɩɣ.”
Yaa “tɔm ndʋ tɩɖʋʋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ.”
Yaa “kʋtɔɔm nɛ kʋñɔñɔm.”
Piye piye, “wondu kususutu nɛ ɖɩzʋyɛ.”
Yaa “Ðʋ paɣtʋ.”
Yaa “pɛwɛnɩ ñɩm pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.