1 Timootee 5​:​1-25

  • Wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se Timootee ɛwɛɛnɩ evebiya nɛ pɛlaa nɛ mba pasʋtʋyaa yɔ pɔ-yɔɔ yɔ (1, 2)

  • Lelaa sɩnʋʋ (3-16)

    • Pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛcɔnɩ ɛ-ɖɩɣa taa mba yɔɔ (8)

  • Paɖʋ hɩɖɛ ɛzʋtʋyaa mba palakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka yɔ (17-25)

    • ‘Ñɔɔ vɛɛ pazɩ ño-lotu kʋdɔŋ yɔɔ’ (23)

5  Taañasɩ tɔm abalʋ weyi ɛsʋtʋyaa yɔ. Ɛlɛ tendi-i ɛzɩ ña-caa yɔ, evebiya ɛzɩ ɖalaa nɛ newaa yɔ,  halaa mba pasʋtʋyaa yɔ ɛzɩ ɖoonaa yɔ, pɛlaa ɛzɩ kɔɔnaa nɛ newaa yɔ; la mbʋ nɛ kele kele wɛtʋ tɩŋa.  Maɣzɩ* lelaa mba pɛkɛ lelaa toovenim yɔ* pɔ-yɔɔ.  Ɛlɛ ye lelu nɔɔyʋ ɛwɛnɩ piya yaa sayɩnaa yɔ, pɩwɛɛ se pacalɩnɩ kpɛlɩkʋʋ Ɛsɔ ñɔnʋʋ pa-maɣmaɣ pa-ɖɩɣa taa nɛ pɛhɛyɩ pa-lʋlɩyaa nɛ pɔ-cɔzɔnaa mbʋ pɩmʋnɩ-wɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ wɛnɩ ɖeu Ɛsɔ ɛsɩndaa.  Piyele nɛ halʋ weyi ɛkɛ lelu toovenim nɛ ɛfɛyɩnɩ nabʋyʋ yɔ, ɛɖʋ e-lidaʋ Ɛsɔ yɔɔ nɛ ɛwɛɛ tenduu yɔɔ nɛ adɩma yɔɔ ɖoo nɛ wɩsɩ.  Ɛlɛ lelu weyi ɛcɛlɩɣ ɛ-tɩ tomnaɣ taa leleŋ nɩʋ yɔ, ɛsɩba paa ɛwɛnɩ ɛ-ɛsa yɔ.  Ye mbʋ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋɖʋ-wɛ paɣtʋ ndʋ, se pɩsa nɛ pataawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ.  Toovenim taa lɛ, ye nɔɔyʋ ɛɛcɔŋnɩ ɛ-ñɩma kɩcɛyɩm yɔɔ, kɔzɩ kɔzɩ mba pɛkɛ ɛ-ɖɩɣa taa mba yɔ, ekizi tisuu nɛ ɛkɛ kɩdɛkɛdʋ nɛ pɩkɩlɩ weyi ɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ.  Lelu weyi papɩzɩɣ nɛ pama ɛ-hɩɖɛ takayaɣ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɛtalɩ pɩnzɩ 60, ɛkɛ weyi ɛɛwɛnɩ walʋ kʋɖʋm yɔ, 10  ɛkɛ weyi pasɩmɩ-ɩ ɛ-tʋma kɩbana yɔɔ yɔ, ye ɛcɔnɩ e-piya yɔɔ yɔ, ye ɛmʋ agɔma yɔ, ye ɛkɔ ɛyaa kiɖeɖema nɩŋgbanzɩ lɩm yɔ, ye ɛsɩnɩ mba pɛwɛ kʋñɔŋ taa yɔ, ye ɛha ɛ-tɩ tʋma kɩbana ndɩ ndɩ labʋ taa yɔ. 11  Hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa lɛ, lelaa mba pɛkɛ asɛyaa yɔ, taama pa-hɩla takayaɣ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ pa-kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ ɖɩkɩ-wɛ nʋmɔʋ se pataala Krɩstʋ tʋmɩyɛ yɔ, pañɩnɩɣ se pawalɩ. 12  Nɛ pakaɣ-wɛ tɔm hʋnʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩɖɔ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ paakpaɣ kiɖe tɛɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ.* 13  Alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, pamalɩsɩɣ pa-tɩ nɛ ɛzɩma pacaɣ yem nɛ pataala tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, nɛ pɔcɔʋ ɖɩsɩ ndɩ ndɩ taa; ɛɛɛ, pɩtɩsɩɩna se pacakɩ yem nɛ paalakɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ, ɛlɛ pɔyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ ɛyaa tɔm nɛ paɖʋʋ pɔ-nɔsɩ lalaa tɔm taa, pɔyɔɔdʋʋ mbʋ pɩ-tɔm pɩtaawɛɛ se pɔyɔɔdɩ yɔ. 14  Pʋyɔɔ lɛ, me-liu wɛɛ se lelaa mba pɛkɛ asɛyaa yɔ pawalɩ, palʋlɩ piya, pɔcɔnɩ ɖɩɣa yɔɔ, nɛ pataaha waɖɛ naɖɩyɛ koyindu se ɛtʋʋ-ɖʋ. 15  Toovenim taa lɛ, nabɛyɛ tɛm pɩsʋʋ se patɩŋ Sataŋ wayɩ. 16  Ye koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɛwɛnɩ ñɩma mba pɛkɛ lelaa yɔ, ɛsɩnɩ-wɛ se pɩsa nɛ pataakɛ sʋʋtʋ ɛgbɛyɛ. Ðɩnɛ ɛlɛ ɛgbɛyɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ mba pɛkɛ lelaa toovenim yɔ.* 17  Ɛzʋtʋyaa mba pɔcɔŋnɩ ɛgbɛyɛ yɔɔ camɩyɛ yɔ, pakpaɣ-wɛ se pamʋnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ tam nabʋlɛ taa, kɔzɩ kɔzɩ mba palakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka tɔm yɔɔdʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ taa yɔ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mayaɣ yɔɔdʋʋ se: “Pɩtɩpɔzɩ se ŋhɔkɩ nɔ abalɩñɩnʋ nɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛɛ nɛ ɛmakɩ pee* yɔ,” kɔyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se: “Tʋmlaɖʋ mʋnɩ ɛ-kɩhɛyʋʋ.” 19  Ye nɔɔyʋ ɛkʋyɩ abalʋ weyi ɛsʋtʋyaa* yɔ ɛ-yɔɔ se ɛlabɩ nabʋyʋ yɔ taatisi ɛ-tɔm yɔɔ, ye aseɣɖe tɩnaa naalɛ yaa naadozo ɩtɩwɩlɩ se tɩkɛ toovenim yɔ. 20  Kalɩ mba kɩwɛɛkɩm labʋ malɩnɩ-wɛ yɔ ɛyaa kpeekpe ɛsɩndaa, nɛ pɩkpɛlɩkɩ lɔŋ mba pɩkazaa yɔ.* 21  Manɖʋʋ-ŋ paɣtʋ Ɛsɔ nɛ Krɩstʋ Yesu nɛ Ɛsɔ tiyiyaa mba palɩzaa yɔ pɛ-ɛsɩndaa se ŋɖɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, tazɩ pɩtɩŋa pɩ-taa camɩyɛ pʋcɔ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ nɛ taaɖʋ tʋkaɣ ɛyaa taa. 22  Taakpedesi nɛ ŋtɩnɩ ñe-nesi nɔɔyʋ yɔɔ kpa; taasɩnɩ ɖɔɖɔ lalaa nɛ pala kɩwɛɛkɩm; wɛɛ kele kele. 23  Taatasɩ ñɔʋ lɩm,* ɛlɛ ñɔɔ vɛɛ pazɩ ño-lotu nɛ ɛzɩma ŋtɔlʋʋ kʋdɔŋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ pɩ-yɔɔ. 24  Ɛyaa nabɛyɛ kɩwɛɛkɩm naɣ kaɣlaa, nɛ piwokini-wɛ tɔm hʋʋ taa kpaagbaa, ɛlɛ lalaa kɩwɛɛkɩm lɛ pʋwayɩ panaɣ-pʋ. 25  Mbʋ ɖɔɖɔ tʋma kɩbana naɣ kaɣlaa, nɛ paapɩzɩɣ pɛmɛsɩ wena aanaɣ kaɣlaa yɔ tam.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “Ðʋ hɩɖɛ.”
Yaa “lelaa mba toovenim taa lɛ pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ”; pʋ-tɔbʋʋ se mba pɛfɛyɩnɩ nɔɔyʋ se ɛsɩnɩ-wɛ yɔ.
Yaa “patɩɖɔ tisuu tɔm ndʋ paayɔɔdɩ kiɖe tɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ.”
Yaa “ɖɩsɩnɩ lelaa mba toovenim taa lɛ pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ”; pʋ-tɔbʋʋ se mba pɛfɛyɩnɩ nɔɔyʋ se ɛsɩnɩ-wɛ yɔ.
Yaa “nɛ ɛmɩtɩɣ blee lɔtʋ yɔɔ nɛ pee lɩɣ.”
Yaa “ɛkʋyɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ.”
Piye piye, “nɛ sɔɔndʋ kpa mba pɩkazaa yɔ.”
Yaa “Yele lɩm ɖeke ñɔʋ.”