1 Timootee 4​:​1-16

  • Ɛpaɣ-wɛ se pakpa pa-tɩ nɛ aleewaa wɩlɩtʋ (1-5)

  • Ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛkɛ Krɩstʋ lɩmɖʋyʋ kɩbanʋ yɔ (6-10)

    • Tomnaɣ falɩsʋʋ nɛ Ɛsɔ ñɔnʋʋ (8)

  • Cɔnɩ ñɔ-tɔm wɩlʋʋ yɔɔ camɩyɛ (11-16)

4  Ɛlɛ, fezuu taa tɔm* yɔɔdʋʋ kpayɩ kpayɩ se kɛdɛzaɣ alɩwaatʋ taa lɛ, ɛyaa nabɛyɛ kaɣ lesuu tisuu, pekeŋni fezuu taa tɔm ndʋ tipeɣziɣ yɔ* nɛ aleewaa wɩlɩtʋ,  pɩtɩŋnɩ ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ cɛtɩm tɔm yɔ pɛ-tɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔɔ, mba pɛ-ɛhʋyɛ sʋ kpɩzɩŋ ɛzɩ pañaɣzɩ-ɖɩ nɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ paɖʋ-kʋ miŋ taa yɔ.  Pekiziɣ se pataaɖɔkɩ nesi nɛ paɖʋʋ paɣtʋ ɛyaa se pɔsɔ tɔɔnasɩ nzɩ Ɛsɔ laba se mba pɛwɛnɩ tisuu nɛ patɩlɩ toovenim siŋŋ yɔ, pɔtɔɔ-sɩ nɛ sɛtʋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa Ɛsɔ wonuu kɩlɩzʋʋ ŋgʋ lɛ kɩwɛ ɖeu, nɛ ye pamʋ nabʋyʋ nɛ sɛtʋ yɔ, pɩfɛyɩ se pɔlɔ-pʋ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩŋnɩ Ɛsɔ tɔm yɔɔ nɛ adɩma wena palakɩ pɩ-yɔɔ yɔ a-yɔɔ nɛ papɩsɩ-pʋ kele kele.  Ye ŋtasɩɣ koobiya lɔŋ ɛnɩ yɔ, ŋkaɣ kɛʋ Krɩstʋ Yesu lɩmɖʋyʋ kɩbanʋ, weyi pacalɩ-ɩ nɛ tisuu tɔm nɛ wɩlɩtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ŋɖɔm ɖeyi ɖeyi yɔ.  Ɛlɛ, kizi mʋya wena apisiɣ wondu kiɖeɖetu yɔ, ɛzɩ wena halaa akpadɩyaa mʋyʋʋ yɔ. Hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa lɛ, falɩsɩ ña-tɩ nɛ kaɖʋwa se ŋñɔʋnɩ Ɛsɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ tomnaɣ falɩsʋʋ wɛnɩ wazaɣ pazɩ yem na, ɛlɛ Ɛsɔ ñɔnʋʋ wɛnɩ wazaɣ pɩtɩŋa pɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛnɩ sɔnɔ wezuu nɛ cee wayɩ wezuu lidaʋ.  Tɔm ndʋ, tɩmʋnaa se pataa-tʋ liu nɛ petisi tɩ-yɔɔ siŋŋ. 10  Pʋyɔɔ ɖiɖiɣni tʋmɩyɛ labʋ nɛ kpekpeka nɛ ɖɩlʋkɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɛsadʋ yɔɔ ɖɩɖʋ ɖe-lidaʋ, weyi ɛkɛ ɛyaa ndɩ ndɩ Ñʋʋ Yaɖʋ yɔ, kɔzɩ kɔzɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa. 11  Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋɖʋ paɣtʋ ndʋ nɛ ŋwɩlɩ-tʋ. 12  Taayele kpa nɛ nɔɔyʋ ni ñe-evebitu. Ɛlɛ pɩsɩ kɩɖaʋ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔɔdaɣ taa, ɖɔnɛ taa, sɔɔlɩm taa, tisuu taa, kele kele wɛtʋ taa. 13  Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ ɛyaa ɛsɩndaa, nɛ ɛyaa sazʋʋ,* nɛ tɔm wɩlʋʋ, pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ mɔnkɔŋ yɔ. 14  Taala kaakendu kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ña-taa yɔ kɩ-yɔɔ, ŋgʋ paha-ŋ pɩtɩŋnɩ natʋ tɔm natʋyʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛzʋtʋyaa ɛgbɛyɛ tɩnɩ pe-nesi ñɔ-yɔɔ yɔ. 15  Maɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ; kam-tʋ nɛ ñʋʋ, se pɩsa nɛ ɛyaa tɩŋa na kaɣlaa se ŋwɛɛ nɛ ŋwokini ɛsɩndaa. 16  Paa ɛzɩmtaa lɛ, cɔnɩ ña-tɩ yɔɔ nɛ ñɔ-tɔm wɩlʋʋ yɔɔ camɩyɛ. Ðɔkɩ tɔm ndʋ kpam, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ yabʋ ña-maɣmaɣ ña-ñʋʋ nɛ mba pewelisiɣni-ŋ yɔ pa-ñɩŋgʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “fezuu.”
Piye piye, “pekeŋni feziŋ weyi ipeɣziɣ yɔ.”
Yaa “nɛ ɖoŋ kpazʋʋ.”