1 Timootee 3​:​1-16

  • Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyaa ɩwɛɛna yɔ (1-7)

  • Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa ɩwɛɛna yɔ (8-13)

  • Ɛsɔ ñɔnʋʋ tɛ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu (14-16)

3  Tɔm tʋnɛ tɩmʋnaa se pataa-tʋ liu: Ye abalʋ nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ se ɛkɛ ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ yɔ, ɛsɔɔlɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ.  Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛkɛ weyi ɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ yɔ, ɛkɛ walʋ weyi ɛwɛnɩ halʋ kʋɖʋm yɔ, ɛtaaɖɛlɛsɩ niye ɛ-lakasɩ taa, ɛwɛɛnɩ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ, ɛsɩɩ paa mbʋ lɛ pi-lone taa, ɛsɔɔlɩ ɛyaa mʋʋ, ɛtɩlɩ tɔm wɩlʋʋ,  ɛtaakɛ sʋlʋm kpaŋɩyʋ, ɛtaakɛ puuyaɣ tʋ,* ɛlɛ ɛkɛ weyi ɛnɩɣ tɔm taa yɔ, ɛtaakɛ tɔm cayʋ, ɛtaakɛ liidiye sɔɔlɩyʋ,  ɛkɛ ɛyʋ weyi eɖiyiɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɖɩɣa taa mba camɩyɛ yɔ, nɛ e-piya iluzuu sɩ-tɩ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ  (mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ ɛzɩma eɖiyi ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɖɩɣa taa mba yɔ, ɛzɩma ɛkaɣ cɔnʋʋ Ɛsɔ ɛgbɛyɛ yɔɔ?),  ɛtaakɛ weyi ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ pitileɖi yɔ, se pɩtaala nɛ ɛkpazɩ ɛ-tɩ nɛ ɛtɔlɩ tɔm hʋʋ mbʋ pahʋnɩ Eleeu yɔ, pɩ-taa.  Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se awayɩ mba ɩlɩzɩ ɛ-yɔɔ aseɣɖe kɩbanɖɛ,* se pɩsa nɛ fɛyɛ ɛtaakpa-ɩ* nɛ ɛtaatɔlɩ Eleeu kpaca nakʋyʋ taa.  Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa ɩkɛ ɛyaa mba pamʋnaa yɔ, pataakɛ nɔsɩ naalɛ tɩnaa,* pataakɛ sʋlʋm sakɩyɛ ñɔyaa, pataasɔɔlɩ mulum kɛzɛɣa,  pɔɖɔkɩ tisuu tɛ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu, pala mbʋ nɛ ɛhʋyɛ kele kele ñɩnɖɛ. 10  Pɩtasɩ lɛ, pacalɩ-wɛ takʋʋ nɛ pana se pamʋnaa; nɛ ye patɩna pɔ-yɔɔ kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ yɔ, pala tʋmɩyɛ ɛzɩ lɩmɖʋyaa yɔ. 11  Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se halaa ɩkɛ ɛyaa mba pamʋnaa yɔ, pataakɛ kɔlɔmɔtʋ tɩnaa, pataaɖɛlɛsɩ niye pa-lakasɩ taa, pɛwɛɛ siɣsiɣ pɩtɩŋa pɩ-taa. 12  Ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa ɩkɛ walaa mba pɛwɛnɩ halʋ kʋɖʋm yɔ, pɛkɛ mba peɖiyiɣ pe-piya nɛ pa-maɣmaɣ pa-ɖɩsɩ taa mba camɩyɛ yɔ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, abalaa mba palakɩ lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ, pɛwɛɣnɩ hɩɖɛ kɩbanɖɛ nɛ papɩzɩɣ pɔyɔɔdɩ tɔm kaalɛyɩtʋ siŋŋ, tisuu mbʋ pɩwɛ Krɩstʋ Yesu taa yɔ pɩ-taa. 14  Mamaɣ-ŋ tɔm tʋnɛ, paa mantaɣ liu se piileɖiɣ lɛ, mɔnkɔŋ ñɔ-cɔlɔ yɔ, 15  ɛlɛ ye pɩlaba se mancaɣ wayɩ yɔ, ŋpɩzɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖɔnɛ nɖɩ pɩwɛɛ se ŋɖɔ Ɛsɔ ɖɩɣa taa mba hɛkʋ taa yɔ, ŋga kɛkɛ Ɛsɔ ɛsadʋ ɛgbɛyɛ, nɖɩ ɖɩkɛ toovenim tilimiye nɛ mbʋ pɩɖɔkʋʋ-pʋ yɔ. 16  Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ ñɔnʋʋ pʋnɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩ-tɛ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu paɣlaa: ‘Palɩzɩ-ɩ nɛ pawɩlɩ tomnaɣ taa, pakpaɣ-ɩ se ɛkɛ siɣsiɣ tʋ fezuu taa, ɛwɩlɩ ɛ-tɩ Ɛsɔ tiyiyaa, posusi ɛ-tɔm ajɛɛ hɛkʋ taa, petisi ɛ-yɔɔ ɛjaɖɛ yɔɔ, pamʋ-ɩ samtʋ taa ɛsɔdaa.’

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛtaakɛ weyi ɛmakɩ ɛyaa yɔ.”
Yaa “se ɛwɛɛnɩ hɩɖɛ kɩbanɖɛ awayɩ mba cɔlɔ.”
Yaa “se pɩsa nɛ pataakʋ ɛ-tɔm.”
Yaa “pataakɛ mba pepeɣziɣ ɛyaa pɔ-yɔɔdaɣ taa yɔ.”