1 Timootee 2​:​1-15

  • Adɩma labʋ ɛyaa ndɩ ndɩ yɔɔ (1-7)

    • Ɛsɔ kʋɖʋm, loliyu kʋɖʋm (5)

    • Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa ŋgʋ kɩmʋnaa yɔ ɛyaa tɩŋa yɔɔ (6)

  • Lɔŋ tasʋʋ abalaa nɛ halaa (8-15)

    • Wondu suu ɛmaɣna (9, 10)

2  Pʋyɔɔ kajalaɣ lɛ, menseɣtiɣ ɛyaa tɩŋa se petendi Ɛsɔ, patɩmnɩ-ɩ, patɩmɩ lalaa yɔɔ, nɛ paha Ɛsɔ sɛtʋ; pala mbʋ ɛyaa ndɩ ndɩ yɔɔ,  awiya nɛ mba payɩ pɛwɛ lona sɔsɔna taa yɔ pɔ-yɔɔ, se pɩsa nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩcaɣ wezuu ɖiɣ ɖiɣ laŋhɛzɩyɛ taa nɛ Ɛsɔ ñɔnʋʋ pilim taa nɛ mbʋ pɩmʋnaa yɔ pɩ-taa.  Pɩkɛ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ pɩmʋnɩ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ,  ɛnʋ weyi ɛsɔɔlaa se ɛyaa ndɩ ndɩ ihiɣ ñʋʋ yabʋ nɛ pɛwɛɛnɩ toovenim tɛ sɩmtʋ siŋŋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kʋɖʋm wɛna, nɛ loliyu kʋɖʋm wɛnɩ Ɛsɔ nɛ ɛyaa pɛ-hɛkʋ taa, Krɩstʋ Yesu. Ɛnʋ lɛ ɛyʋ,  weyi ɛcɛlɩ ɛ-tɩ nɛ ɛkɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa ŋgʋ kɩmʋnaa yɔ ɛyaa tɩŋa* yɔɔ yɔ—tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se palɩzɩ aseɣɖe tɩ-maɣmaɣ tɩ-alɩwaatʋ talɩɣ lɛ.  Aseɣɖe tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ palɩzɩ-m se mɛnkɛ tɔm susuyu nɛ apostoloo—toovenim mɔyɔɔdʋʋ, maacɛtɩɣ—ajɛɛ tɛ wɩlɩyʋ, tisuu nɛ toovenim pɔ-hɔɔlʋʋ taa.  Pʋyɔɔ lɛ, me-liu wɛɛ se paa le lɛ, abalaa ɩtɩmɩɣ, nɛ pakpazɩɣ nesi siɣsiɣ ñɩnzɩ nɛ ɛsɔdaa, pana nɛ tɔm hɔm pataawɛɛ.  Mbʋ ɖɔɖɔ, pɩwɛɛ se halaa ɩcanɩ pa-tɩ nɛ wondu kususutu ndʋ tɩmʋnaa yɔ,* tɩmaɣna nɛ tɩwɩlɩ se pɛwɛnɩ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ, pɩtaakɛ pa-tɩ canʋʋ nɛ ajana ñɔsɩ ndɩ ndɩ nɛ sika yaa kijisi yaa wondu kususutu ndʋ tɩwɛ liidiye siŋŋ yɔ, 10  ɛlɛ ɛzɩ pɩmʋnaʋ halaa mba pɔyɔɔdʋʋ se pɔñɔnɩ Ɛsɔ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se pɩtɩŋnɩ tʋma kɩbana yɔɔ. 11  Halʋ esu ɖiɣ ɖiɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛkpɛlɩkɩɣ tɔm yɔ,* ɛla mbʋ nɛ tɩ luzuu kiya. 12  Maahaɣ halʋ nʋmɔʋ se ɛwɩlɩ tɔm yaa ɛwɛɛnɩ ɖoŋ abalʋ yɔɔ, ɛlɛ pɩwɛɛ se esu ɖiɣ ɖiɣ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Aɖam pacalɩ labʋ, pʋwayɩ lɛ Ɛva. 14  Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩkɛ Aɖam pepeɣzaa, ɛlɛ halʋ pepeɣzaa caɣ caɣ nɛ ɛpɩsɩ paɣtʋ yɔɔ mayʋ. 15  Paa mbʋ yɔ, pakaɣ ɛ-ñʋʋ yabʋ pɩtɩŋnɩ piya lʋlʋʋ yɔɔ, ye ɛñɩtaa nɛ ɛwɛɛ* tisuu nɛ sɔɔlɩm nɛ kele kele wɛtʋ, pɩtasɩnɩ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ pa-taa yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛyaa ndɩ ndɩ.”
Yaa “ndʋ ñamtʋ wɛ tɩ-yɔɔ yɔ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se ɛgbɛyɛ taa.
Piye piye, “ye pañɩtaa nɛ pɛwɛɛ.”