1 Timootee 1​:​1-20

  • Sɛtʋ (1, 2)

  • Ɛpaɣ-wɛ se pakpa pa-tɩ nɛ cɛtɩm wɩlɩyaa (3-11)

  • Palabɩ Pɔɔlɩ lootiye (12-16)

  • Tamtam Wiyaʋ (17)

  • ‘Yoo you kɩbaŋʋ’ (18-20)

1  Ma Pɔɔlɩ, Krɩstʋ Yesu tɛ apostoloo, pɩtɩŋnɩ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Ɛsɔ nɛ ɖe-lidaʋ Krɩstʋ Yesu, pa-paɣtʋ yɔɔ,  mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ Timootee,* man-pɩɣa siŋŋ tisuu taa: Tɛtɛ nɛ ŋwɛɛnɩ lootiye nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Caa Ɛsɔ nɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Yesu pɔ-cɔlɔ yɔ.  Ɛzɩ maasazʋʋ-ŋ se ŋcaɣ Efɛɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ mancaɣaɣ wobu Masedonii yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ mansazɩɣ-ŋ lɛɛlɛɛyɔ se ŋɖʋ nabɛyɛ paɣtʋ se pataawɩlɩ wɩlɩtʋ ndʋ tɩwɛ ndɩ yɔ,  nɛ pataakemni ɖɔɖɔ mʋya nɛ cɔzɔnaa liɖe tɔm. Tɔm ndʋ, tɩɩkɔŋnɩ mbʋ pɩwazɩɣ yɔ, ɛlɛ tiyeki nɛ ɛyaa yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ paapɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ se tɩkɛ toovenim yɔ ti-ɖeke na, ŋgʋ pɩɩwɛɛ se tɩkɔnɩ ɛyʋ pʋyʋ nɔɔyʋ mbʋ pɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tisuu yɔ.  Toovenim taa lɛ, paɣtʋ ndʋ tɩ-kaɖʋwa lɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩlɩnɩ laŋɩyɛ kele kele ñɩnɖɛ taa nɛ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ taa nɛ tisuu mbʋ pɩ-taa fɛyɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔ pɩ-taa.  Nabɛyɛ ha siɣye wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ, nɛ papɩsɩnɩ tɔm ndʋ tɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ tɩ-yɔɔdʋʋ yɔɔ.  Pañɩnɩɣ se pɛkɛ paɣtʋ wɩlɩyaa, ɛlɛ paanɩɣ tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-taa nɛ paanɩɣ ɖɔɖɔ tɔm ndʋ pañɩkɩɣ tɩ-yɔɔ niye siŋŋ yɔ tɩ-taa.  Ŋgʋ ɖɩnawa se Paɣtʋ wɛ ɖeu ye ɛyʋ ɛlakɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ,*  nɛ ɛtɩlɩ se pɩtɩkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ yɔɔ palɩzɩ paɣtʋ, ɛlɛ mba pamaɣnɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ nɛ ñʋʋ taa ɖoŋ tɩnaa, mba paañaŋ Ɛsɔ yɔ nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa, mba pɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ* nɛ mba paañaŋ wondu kiɖeɖetu yɔ, caanaa kʋyaa nɛ ɖoonaa kʋyaa, ɛyaa kʋyaa, 10  ɛyaa mba pacakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu yɔ, abalaa mba pasʋʋnɩ abalaa yɔ, mba pamɩlɩɣ ɛyaa yɔ, cɛtɩyaa, mba poɖuki nɛ paaɖɔŋ po-ɖuutu yɔɔ yɔ,* nɛ mba palakɩ lakasɩ lɛɛsɩ nzɩ sɩkaɖɩɣnɩ wɩlɩtʋ kɩbandʋ* yɔ pɔ-yɔɔ palɩzɩ-tʋ; 11  wɩlɩtʋ kɩbandʋ ndʋ, tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ koboyaɣ tʋ tɛ tɔm kɩbandʋ sɔsɔtʋ, ndʋ paɖʋzɩ me-nesi tɛɛ yɔ. 12  Mɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Yesu yɔɔ, ɛnʋ weyi ɛha-m ɖoŋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔnɩ-m se mɛwɛ siɣsiɣ nɛ ɛɖʋ-m lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ, 13  ŋgʋ ɖooo lɛ maakɛ Ɛsɔ yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdɩyʋ nɛ ɛyaa nazɩyʋ nɛ weyi ɛɛñaŋ ɛyaa yɔ. Ɛlɛ, pana man-pʋtɔdɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ maalabɩ kɩɩsɩŋɩyɩtʋ lakasɩ nɛ mantaawɛɛnɩ tisuu. 14  Ɛlɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ labɩ-m lootiye siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ, ɖɩ nɛ tisuu nɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ Krɩstʋ Yesu taa yɔ. 15  Tɔm tʋnɛ pɩmʋnaa se pataa-tʋ liu nɛ petisi tɩ-yɔɔ siŋŋ: Krɩstʋ Yesu kɔm ɛjaɖɛ yɔɔ se ɛya kɩwɛɛkɩm laɖaa ñʋʋ. Pa-taa lɛ, mɛkɛnɩ kajalaɣ ñɩnʋ. 16  Ɛlɛ, pana man-pʋtɔdɩyɛ se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ ma weyi mɛnkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ sɔsɔ yɔ mɔ-yɔɔ lɛ, Krɩstʋ Yesu wɩlɩ e-suuɖu tɩŋa, nɛ ɛkpaɣ-m se mɛnkɛ kɩɖaʋ ɛyaa mba pakaɣ wɛnʋʋ tisuu ɛ-yɔɔ se pehiɣ wezuu maatɛŋ yɔ. 17  Lɛɛlɛɛyɔ, paɖʋ hɩɖɛ nɛ pasa tamtam Wiyaʋ, weyi ɛɛsɩkɩ,* nɛ weyi paanaɣ-ɩ yɔ, ɛnʋ weyi e-ɖeke koŋ ɛkɛ Ɛsɔ yɔ tamtam. Amɛn. 18  Man-pɩɣa Timootee, manɖʋzʋʋ paɣtʋ tʋnɛ ñe-nesi tɛɛ, nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ natʋ tɔm ndʋ paayɔɔdɩ ñɔ-yɔɔ yɔ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ lɛ, ŋwolo you kɩbaŋʋ labʋ yɔɔ, 19  nɛ ŋɖɔkɩ tisuu nɛ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ, nɖɩ nabɛyɛ lɔwa, nɛ pe-tisuu sʋʋ lɩm ɛzɩ mɛlɛ ŋgʋ kɩsʋ lɩm yɔ. 20  Pa-taa nabɛyɛ lɛ Imenee nɛ Alɛkɩsandrɩ, nɛ manɖʋzɩ-wɛ Sataŋ nesi tɛɛ se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm yɔɔ lɛ, patɩlɩ se pɩtɩmʋna se pɔyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se “Weyi Ɛɖʋʋ Ɛsɔ Hɩɖɛ yɔ.”
Piye piye, “ɛzɩ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “mba pɛfɛyɩnɩ sɔɔlɩm siɣsiɣ ñɩmbʋ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “mba poɖuki cɛtɩm ɖuutu yɔ.”
Yaa “wɩlɩtʋ ndʋ tɩwazɩɣ.”
Piye piye, “ɛɛɖazɩɣ.”