1 Tesalooniiki mba 5​:​1-28

  • Yehowa kɩyakʋ kɔmtʋ (1-5)

    • “Laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ!” (3)

  • Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa, ɩɖɔkɩ mɩ-maɣzɩm (6-11)

  • Sazʋʋ (12-24)

  • Kɛdɛzaɣ sɛtʋ (25-28)

5  Piyele nɛ alɩwaatʋ nɛ wɛɛ pɔ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, koobiya, pɩtɩcɛyɩ se pama-mɩ pɔ-yɔɔ tɔm natʋyʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɩ-maɣmaɣ ɩsɩm camɩyɛ se Yehowa* kɩyakʋ kɔŋ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ mɩlʋ kɔŋʋʋ ɖoo taa yɔ.  Alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɣ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ!” yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩzʋʋ mbʋ patɩɖʋna yɔ pɩkaɣ pɔ-yɔɔ tibu tuda, ɛzɩ lʋlʋʋ wɩzasɩ tuduu halʋ hoɣa tʋ yɔ, nɛ paakaɣ pɩ-taa lɩʋ kpa.  Ɛlɛ koobiya, mɩ lɛ, ɩfɛyɩ cɩkpɛndʋʋ taa se kɩyakʋ ŋgʋ kitudi-mɩ ɛzɩ tɛʋ feŋuu nɛ pituduu* mɩlaa yɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-tɩŋa ɩkɛ ñalɩmɩyɛ pɩyalaa nɛ wɩsɩ taa* pɩyalaa. Pɩtɩkɛ ɖoo tɩnɩ-ɖʋ nɛ pɩtɩkɛ ɖɔɖɔ cɩkpɛndʋʋ tɩnɩ-ɖʋ.  Ye mbʋ, ɖitaaɖou ɛzɩ lalaa yɔ, ɛlɛ ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-maɣzɩm.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba poɖou yɔ, ɖoo taa poɖou, nɛ mba pɔñɔʋ sʋlʋm nɛ pɩkʋʋ-wɛ yɔ, ɖoo taa pɔñɔʋ nɛ pɩkʋʋ-wɛ.  Ɛlɛ iyele nɛ ɖa mba ɖɩkɛ wɩsɩ taa mba yɔ, ɖɩɖɔkɩ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖisuu tisuu nɛ sɔɔlɩm pa-ñɩɣtʋ toko ŋgʋ kihuuzuu laŋɩyɛ yɔɔ yɔ, nɛ ɖɩpa ñʋʋ yabɩtʋ lidaʋ ɛzɩ ñɩɣtʋ hulaɣ yɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ pana yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ, ɛlɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ se ɖihiɣ ñʋʋ yabɩtʋ pɩtɩŋnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ. 10  Ɛsɩbɩ ɖɔ-yɔɔ, se pɩsa nɛ paa ɖɩcakɩnɩ ɖɛ-ɛsa yaa ɖiɖou yɔ,* ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛndɩ nɛ ɖɩwɛɛ wezuu. 11  Pʋyɔɔ lɛ, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ iseɣti ɖama* nɛ ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ, ɛzɩ toovenim taa ɩwɛʋ nɛ ɩlakɩ yɔ. 12  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, koobiya, ɖɩpɔzʋʋ-mɩ se ɩña mba palakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka mɩ-hɛkʋ taa nɛ peɖiyiɣ-mɩ Kɩbaɣlʋ taa nɛ papakɩ-mɩ yɔ; 13  nɛ pa-tʋmɩyɛ yɔɔ lɛ, ɩɖʋ-wɛ hɩɖɛ siŋŋ sɔɔlɩm taa. Iyele nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ mɩ-hɛkʋ taa. 14  Hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa lɛ, koobiya, ɖiseɣtiɣ-mɩ se ɩpaɣ mba pesidiɣ pɩtɩŋa yem yɔ, ɩyɔɔdɩnɩ nɔɔ kɩbaŋa mba pa-laŋa wɛɛkaa yɔ,* ɩsɩnɩ ajamaa, ɩwɛɛ suuɖu nɛ ɛyaa tɩŋa. 15  Ɩcɔnɩ camɩyɛ se nɔɔyʋ ɛtaahɛyɩ lɛlʋ kɩdɛkɛdɩm kɩdɛkɛdɩm lone taa, ɛlɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩñɩnɩ ɖama kɩbandʋ nɛ ɩla mbʋ ɛyaa lalaa tɩŋa. 16  Ɩwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa tam. 17  Ɩtɩmɩɣ kaahɛzaɣ. 18  Ɩha sɛtʋ paa mbʋ lɛ, pɩ-yɔɔ. Mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa se ɩla Krɩstʋ Yesu taa. 19  Ɩtaaɖɩzɩ fezuu miŋ. 20  Itaani natʋ tɔm. 21  Iwili pɩtɩŋa camɩyɛ; ɩɖɔkɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ kpam. 22  Ikizi paa kañatʋ lakasɩ nzɩ. 23  Tɛtɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ tɛ Ɛsɔ maɣmaɣ pɩsɩ-mɩ kele kele hɔɔlɩŋ tɩŋa taa. Nɛ tɛtɛ nɛ mɩ koobiya lɛ, mi-fezuu nɛ mɩ-kalɩzaɣ* nɛ mi-tomnaɣ pɛwɛɛ pilim pɩtɩŋa pɩ-taa, nɛ pataana mɩ-yɔɔ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ wɛʋ alɩwaatʋ taa. 24  Weyi ɛyaɣ-mɩ yɔ, ɛwɛ siɣsiɣ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛkaɣ labʋ mbʋ. 25  Koobiya, ɩwɛɛ nɛ ɩtɩmɩɣ ɖɔ-yɔɔ. 26  Ɩsɛɛ koobiya tɩŋa nɛ lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ. 27  Mentendiɣ-mɩ siŋŋ Kɩbaɣlʋ hɩɖɛ taa se ɩkalɩ takayaɣ kanɛ koobiya tɩŋa. 28  Ða-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ lootiye ɛwɛɛ mɩ-cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “ɛzɩ kɩyakʋ tuduu.”
Piye piye, “nɛ kɩyakʋ.”
Yaa “ɖiɖou sɩm taa yɔ.”
Yaa “ɩhɛzɩ ɖama laŋa.”
Yaa “mba pitibi-wɛ yɔɔɔ yɔ.”
Yaa “mi-wezuu.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.