1 Tesalooniiki mba 4​:​1-18

  • Ɛpaɣ-wɛ se pakpa pa-tɩ nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ (1-8)

  • Ɩsɔɔlɩ ɖama nɛ pɩkɩlɩ (9-12)

    • “Ɩnɩɩnɩ mɩ-maɣmaɣ mɩ-tɔm” (11)

  • Mba pasɩbɩ Krɩstʋ taa yɔ, mba calɩɣnɩ fem (13-18)

4  Kɛdɛzaɣ lɛ, koobiya, ɛzɩ ɖɩwɩlʋʋ-mɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩɖɔ nɛ mɩ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ, ɛzɩ toovenim taa ɩwɛʋ nɛ ɩɖɔŋ yɔ, ɖɩpɔzʋʋ-mɩ nɛ ɖitendiɣ-mɩ pɩtɩŋnɩ Kɩbaɣlʋ Yesu yɔɔ se iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩla mbʋ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɩsɩm tɔm ndʋ ɖɩwɩlɩ-mɩ* pɩtɩŋnɩ Kɩbaɣlʋ Yesu yɔɔ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se ɩkɛ kiɖeɖema nɛ ikizi kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ.*  Pɩwɛɛ se mɩ-taa paa weyi lɛ, ɛtɩlɩ ɛzɩma ɛɖɔkɩ ɛ-maɣmaɣ e-tomnaɣ* kele kele wɛtʋ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ pa-taa yɔ,  pɩtaakɛnɩ kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ ŋgʋ kɩ-taa ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ pa-tɩ ɖɔkʋʋ, ŋgʋ paañɩɣzɩɣ yɔ kɩ-taa ɛzɩ ajɛɛ wena aasɩŋ Ɛsɔ yɔ alakʋʋ yɔ.  Pɩtɩpɔzɩ se nɔɔyʋ ɛmaa kamasɩ nzɩ paɖʋwa yɔ nɛ emuli e-koobu tɔm tʋnɛ tɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa* kɔŋnɩ lakasɩ nzɩ sɩ-tɩŋa sɩ-yɔɔ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm, ɛzɩ ɖɩɩtɛm-mɩ heyuu nɛ ɖɩpaɣ-mɩ siŋŋ ɖɔɖɔ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ azuluma yɔɔ Ɛsɔ ya-ɖʋ, ɛlɛ kele kele wɛtʋ yɔɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, ɛyʋ weyi ekiziɣ tɔm tʋnɛ yɔ, pɩtɩkɛ ɛyʋ ekiziɣ, ɛlɛ Ɛsɔ, weyi ɛhaɣ-mɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔ.  Ɛlɛ koobiye sɔɔlɩm hɔɔlʋʋ taa lɛ, pɩtɩcɛyɩ se ɖɩma-mɩ natʋyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ wɩlɩ mɩ-maɣmaɣ se ɩsɔɔlɩ ɖama. 10  Toovenim taa lɛ, iɖiɣni mbʋ labʋ koobiya tɩŋa Masedonii kpeekpe taa. Ɛlɛ koobiya, ɖɩsazɩɣ-mɩ se iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩla mbʋ nɛ pɩkɩlɩ. 11  Ɩɖʋ mɩ-tɩ kaɖʋwa se ɩcakɩ wezuu ɖiɣ ɖiɣ nɛ ɩnɩɩnɩ mɩ-maɣmaɣ mɩ-tɔm nɛ ɩla tʋmɩyɛ nɛ mi-nesi, ɛzɩ ɖɩwɩlʋʋ-mɩ yɔ, 12  se pɩsa nɛ ɩɖɔ camɩyɛ awayɩ mba ɛsɩndaa nɛ ɩtaatɛɖɩ pʋyʋ. 13  Pɩtasɩ lɛ, koobiya, ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɩwɛɛ kaatɩlɩtʋ taa* mba peɖiɣni ɖou sɩm taa yɔ pɔ-yɔɔ, se pɩsa nɛ ɩtaacaɣ kʋñɔwiye ɛzɩ lalaa mba pɛfɛyɩnɩ lidaʋ nakʋyʋ yɔ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ɖɩwɛnɩ tisuu se Yesu sɩba nɛ ɛɖaɣnɩ fem yɔ, pʋbʋ Ɛsɔ kaɣ kpɛndʋʋ ɖɔɖɔ mba poɖo sɩm taa pa nɛ Yesu pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ se pa nɛ Yesu ɛnʋ pɛwɛɛ. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɔm ndʋ ɖɩtɩŋɩɣnɩ Yehowa* tɔm yɔɔ nɛ ɖiheyiɣ-mɩ yɔ, ndʋ yɔ: ɖa ɛsadɩnaa mba ɖɩwɛɣnɩ ɖɛ-ɛsa nɛ pɩtalɩ Kɩbaɣlʋ wɛʋ alɩwaatʋ taa yɔ, ɖɩɩkaɣ ɖɛʋ mba poɖo sɩm taa yɔ pɔ-nɔɔ kaaʋ; 16  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Kɩbaɣlʋ maɣmaɣ kaɣ lɩnʋʋ ɛsɔdaa nɛ kubuka sɔsɔɔ nɛ Ɛsɔ tiyiyu sɔsɔ nɔɔ nɛ Ɛsɔ ɛgandɩyɛ nɛ etii, nɛ mba pasɩbɩ pa nɛ Krɩstʋ pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ, mba calɩɣnɩ fem. 17  Pʋwayɩ lɛ, ɖa ɛsadɩnaa mba ɖɩwɛɣnɩ ɖɛ-ɛsa yɔ, pɩkaɣ ɖa nɛ wɛ kpazʋʋ ɛsɔmɩndʋ taa se ɖɩkatɩ Kɩbaɣlʋ helim taa; nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ, ɖɩkaɣ wɛʋ Kɩbaɣlʋ cɔlɔ paa ɛzɩmtaa. 18  Ye mbʋ, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩhɛzɩ ɖama laŋa nɛ tɔm ndʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɩsɩm paɣtʋ ndʋ ɖɩɖʋ-mɩ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “ɛ-ñanaɣ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɩwɛɛ nɛ ɩɩsɩŋ natʋyʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.