1 Tesalooniiki mba 2​:​1-20

  • Pɔɔlɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ Tesalooniiki (1-12)

  • Tesalooniiki mba mʋ Ɛsɔ tɔm (13-16)

  • Pɔɔlɩ liu wɛɛ siŋŋ se ɛna Tesalooniiki mba (17-20)

2  Koobiya, pɩtʋʋ fɛyɩ se mɩ-maɣmaɣ ɩsɩm mbʋ se ɖɔ-kɔmtʋ mɩ-cɔlɔ tɩpɩsɩ falaa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa ɖɩɩtɔɔ kʋñɔŋ kajalaɣ ɖeɖe nɛ pawɩlɩ-ɖʋ ñaŋ Filiipi ɛzɩ ɩsɩm yɔ yɔ, ɖɛ-Ɛsɔ ha-ɖʋ abalɩtʋ nɛ ɖiheyi-mɩ Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ paa pakaɖɩnɩ-ɖʋ siŋŋ yɔ.*  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɔŋ weyi ɖɩtasɩɣ-mɩ yɔ, ɩtɩlɩɩnɩ cɛtɩm tɔm yaa azuluma yaa peɣzuu taa,  ɛlɛ ɛzɩ Ɛsɔ naʋ se ɖɩmʋnaa se ɛɖʋzɩ ɖe-nesi tɛɛ tɔm kɩbandʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩɩyɔɔdʋʋ se ɖɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ ɛyaa, ɛlɛ Ɛsɔ, weyi ɛtazɩɣ ɖa-laŋa taa yɔ.  Toovenim taa lɛ, ɩnawa se wiɖiyi ɖitipeɣzi-mɩ nɛ leleŋ tɔm yaa ɖɩtɩmɛsɩ mbʋ ɖɩkɛnaa yɔ ɛsa naɣ naɣ lɩmaɣza yɔɔ; Ɛsɔ kɛ aseɣɖe tʋ!  Nɛ ɖɩfɛyɩ ɖɩñɩnɩɣ ɖɔɖɔ samtʋ ndʋ tɩlɩnɩ ɛyaa cɔlɔ yɔ, paa pɩtɩɩkɛ mɩ-cɔlɔ yaa lalaa cɔlɔ yɔ, ŋgʋ ɖɩpɩzaɣ se ɖɩkɛnɩ-mɩ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩkɛ Krɩstʋ tɛ apostoloowaa.  Ɛlɛ ɖɩpɩsɩ ɛyaa mba palakɩ camɩyɛ yɔ mɩ-hɛkʋ taa, ɛzɩ asɔnʋʋ cɔŋnʋʋ ki-piya yɔɔ nɛ sɔɔlɩm yɔ.  Mbʋ yebina nɛ ɛzɩma ɖɩsɔɔlɩ-mɩ siŋŋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩtɛm ɖa-taa* se pɩtɩkɛ Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ ɖeke ɖisusuu-mɩ, ɛlɛ ɖɩcɛlɩɣ-mɩ ɖɔɖɔ ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩpɩsɩ ɖa-kʋsɔɔlaa siŋŋ.  Koobiya, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɩtɔzʋʋ ɖa-tʋmɩyɛ ɖoŋ ñɩnɖɛ nɛ ɖɔ-yɔɔ soŋuu pɔ-yɔɔ. Ðɩlakaɣ tʋmɩyɛ ɖoo nɛ wɩsɩ se pɩsa nɛ ɖɩtaakɛnɩ mɩ-taa nɔɔyʋ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖisusi-mɩ Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ yɔ. 10  Ɩkɛ aseɣɖe tɩnaa, Ɛsɔ ɖɔɖɔ kɛ aseɣɖe tʋ, se ɖɩɖɔmnɩ toovenim nɛ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɖɩfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ mɩ mba ɩwɛnɩ tisuu yɔ mɩ-cɔlɔ. 11  Ɩsɩm camɩyɛ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖiseɣtiɣ-mɩ nɛ ɖɩhɛzɩɣ mɩ-laŋa nɛ ɖɩlɩzɩɣ mɩ-taa paa weyi aseɣɖe, ɛzɩ caja lakʋʋ e-piya yɔ, 12  se pɩsa nɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ Ɛsɔ yɔ, ɛnʋ weyi ɛyaɣ-mɩ e-Kewiyaɣ nɛ ɛ-samtʋ pa-taa yɔ. 13  Toovenim taa lɛ, pʋyɔɔ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩsɛɣ Ɛsɔ kaahɛzaɣ se ɛlabaɣ lɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ ɩmʋ Ɛsɔ tɔm ndʋ ɩnɩ ɖɔ-cɔlɔ yɔ, ɩtɩmʋ-tʋ ɛzɩ ɛyaa tɔm yɔ, ɛlɛ ɛzɩ tɩkɛʋ toovenim taa yɔ, ɩmʋ-tʋ ɛzɩ Ɛsɔ tɔm yɔ, ndʋ tiɖiɣni ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ labʋ mɩ mba ɩwɛnɩ tisuu yɔ mɩ-taa yɔ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, koobiya, ɩpɩsɩ mba pamaɣzɩɣnɩ Ɛsɔ tɛ agbaa wena alabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Krɩstʋ Yesu nɛ awɛɛ Yuudee yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kʋñɔmɩŋ weyi ɩtɔɔ mɩ-maɣmaɣ mɩ-ɛjaɖɛ taa ɛyaa nesi tɛɛ yɔ, kʋñɔmɩŋ kʋɖʋmɩŋ ɛnɩ mba ɖɔɖɔ pɛwɛɛ nɛ pɔtɔkɩ Yuuda mba nesi tɛɛ, 15  mba pakʋ Kɩbaɣlʋ Yesu maɣmaɣ nɛ nayaa nɛ panazɩ-ɖʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, pɔ-tɔm ɛɛkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ, ɛlɛ pakaɖɩɣnɩ mbʋ pɩwazɩɣ ɛyaa tɩŋa yɔ, 16  alɩwaatʋ ndʋ pañakɩ pana se paɖɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ nɛ ɖɩtaayɔɔdɩnɩ ajɛɛ taa mba nɛ paba hiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ. Piyeki nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, pakpazɩɣ pa-kɩwɛɛkɩm huuye. Ɛlɛ pɩtɛmnaa se ɛ-pana tibi pɔ-yɔɔ. 17  Ɛlɛ koobiya, alɩwaatʋ ndʋ pɩyasɩ ɖa nɛ mɩ ɖɛ-hɛkʋ taa alɩwaatʋ pazɩ, (tomnaɣ taa, ɛlɛ pɩtɩkɛ ɖa-laŋa taa), nɛ ɛzɩma ɖe-liu wɛɛ siŋŋ se ɖɩna-mɩ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩñaɣ pana siŋŋ se ɖɩna mɩ-ɛsɩndaa. 18  Pʋyɔɔ ɖɩɩsɔɔlaa se ɖɩkɔɔ mɩ-cɔlɔ, ɛɛɛ, ma Pɔɔlɩ, maañaɣ pana, pɩtɩkɛ tam kʋɖʋm, ɛlɛ tam nabʋlɛ; paa mbʋ yɔ Sataŋ ɖɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛbɛ kɛnɩ ɖe-lidaʋ yaa ɖa-amɛya yaa ɖa-wabɩtʋ hulaɣ ŋga kɔ-yɔɔ ɖɩmɛyɩɣ amɛya ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu ɛsɩndaa ɛ-wɛʋ alɩwaatʋ taa yɔ? Toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ mɩ yaa we? 20  Pɩtʋʋ fɛyɩ se mɩkɛnɩ ɖa-samtʋ nɛ ɖa-taa leleŋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “tɔm kɩbandʋ lʋbɩyɛ sakɩyɛ taa.”
Piye piye, “pɩɩkɛdɩnɩ-ɖʋ siŋŋ.”
Yaa “ɖa-kalɩzasɩ.”