1 Tesalooniiki mba 1​:​1-10

  • Sɛtʋ (1)

  • Pɔɔlɩ sɛɣ Ɛsɔ Tesalooniiki mba tisuu yɔɔ se ɛlabaɣ lɛ (2-10)

1  Ma Pɔɔlɩ, Silɩvɛɛ* nɛ Timootee, ɖetiyiɣni takayaɣ kanɛ Tesalooniiki mba ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ nɛ Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ: Tɛtɛ nɛ ɩwɛɛnɩ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ.  Ðɩsɛɣ Ɛsɔ paa ɛzɩmtaa se ɛlabaɣ lɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɔzʋʋ mɩ-yɔɔ ɖa-adɩma taa yɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtɔzʋʋ kaahɛzaɣ mɩ-tʋmɩyɛ siɣsiɣ ñɩnɖɛ yɔɔ, mɩ-sɔɔlɩm tʋmɩyɛ yɔɔ, nɛ mɩ-laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ lidaʋ ŋgʋ ɩwɛnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Yesu yɔɔ ɖa-Caa Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ pɩ-yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɩ koobiya mba Ɛsɔ sɔɔlɩ-mɩ yɔ, ɖɩnawa se ɛlɩzɩ-mɩ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm kɩbandʋ ndʋ ɖisusuu yɔ, tɩtɩtalɩ mɩ-cɔlɔ nɛ yɔɔdaɣ ɖeke, ɛlɛ tɩtalɩ mɩ-cɔlɔ ɖɔɖɔ nɛ ɖoŋ nɛ fezuu kiɖeɖeu nɛ tisuu siŋŋ, ɛzɩ ɩtɩlʋʋ ɛyaa mba ɖɩpɩsɩ mɩ-hɛkʋ taa se pɩwazɩ-mɩ yɔ.  Nɛ ɩpɩsɩ ɛyaa mba pamaɣzɩɣnɩ ɖa nɛ Kɩbaɣlʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ɩkatɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ yɔ, ɩmʋ tɔm nɛ taa leleŋ weyi fezuu kiɖeɖeu haɣ yɔ,  nɛ ɩpɩsɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ mba pɛwɛnɩ tisuu Masedonii nɛ Akayii taa yɔ pa-tɩŋa.  Toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ Masedonii nɛ Akayii taa ɖeke Yehowa* tɔm lɩnɩ mɩ-cɔlɔ nɛ tɩyɛlɩ nɛ tɩtalɩ, ɛlɛ tisuu mbʋ ɩwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pɩyɛlaa ɖɔɖɔ nɛ piwolo lona tɩŋa taa, nɛ pɩtɩtasɩ cɛyʋʋ se ɖɩyɔɔdɩ natʋyʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-maɣmaɣ pɛwɛɛ nɛ pɛkɛdɩɣ ɛzɩma ɖɩcalɩ-mɩ katʋʋ nɛ ɛzɩma iyebi mɩ-sɩɩnaa nɛ ɩpɩsɩnɩ Ɛsɔ ɛsadʋ nɛ toovenim tʋ yɔɔ se ɩlabɩ-ɩ tʋmɩyɛ ɛzɩ yomaa yɔ, 10  nɛ ɩɖaŋ ɛ-Pɩyalʋ weyi ɛlɩɣnɩ ɛsɔdaa yɔ, weyi efezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se Yesu, weyi eholuu-ɖʋ pana wena akɔŋ yɔ a-taa yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Silaasɩ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.