1 Yohanɛɛsɩ 5​:​1-21

  • Yesu yɔɔ tisuu wakɩ ɛjaɖɛ (1-12)

    • Mbʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɛnaa yɔ (3)

  • Lidaʋ wɛnʋʋ adɩma ɖoŋ yɔɔ (13-17)

  • Ɩkpa mɩ-tɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ taa (18-21)

    • Ɛjaɖɛ kpeekpe wɛ kañatʋ tʋ ɖoŋ tɛɛ (19)

5  Weyi etisiɣ se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ yɔ Ɛsɔ lʋlɩnɩ-ɩ, nɛ weyi ɛsɔɔlʋʋ Ɛsɔ weyi eyeba nɛ palʋlɩ yɔ, ɛsɔɔlʋʋ ɖɔɖɔ ɛlʋlɩ weyi yɔ.  Pʋnɛ ɖɩnaɣna se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ piya: ye ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩɖɔŋ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ sɔɔlɩm tɔbʋʋ yɔ: ɖɩɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ; nɛ ɛ-paɣtʋ fɛyɩ yuŋ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi* Ɛsɔ lʋlɩ-ɩ yɔ ɛwakɩ ɛjaɖɛ. Nɛ wabɩtʋ ndʋ tɩwabɩ ɛjaɖɛ yɔ, ndʋ lɛ ɖe-tisuu.  Apɩzɩɣ nɛ ɛwa ɛjaɖɛ? Pɩtɩkɛ weyi ɛwɛnɩ tisuu se Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ yaa we?  Ɛnʋ kɛnɩ weyi ɛtɩŋnɩ lɩm nɛ calɩm yɔɔ nɛ ɛkɔɔ yɔ, Yesu Krɩstʋ, pɩtɩkɛ lɩm ɖeke ɛkɔmnaa, ɛlɛ ɛkɔmnɩ lɩm nɛ calɩm. Nɛ fezuu wɛɛ nɛ kɩlɩzɩɣ aseɣɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ fezuu kɛ toovenim.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ aseɣɖe lɩzɩyaa naadozo wɛna:  fezuu nɛ lɩm nɛ calɩm; nɛ pa-naadozo pɛwɛnɩ lɩmaɣza kʋɖʋma.  Ye ɖɩmʋʋ ɛyaa tɛ aseɣɖe yɔ, Ɛsɔ tɛ aseɣɖe kɩlaa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ aseɣɖe ɖɩnɛ Ɛsɔ lɩzɩɣ, aseɣɖe nɖɩ ɛlɩzɩ ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ yɔ. 10  Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ tisuu Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, ɛwɛnɩ aseɣɖe nɖɩ ɛ-taa. Ɛyʋ weyi ɛfɛyɩnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ yɔ ɛpɩsɩ-ɩ cɛtɩyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛfɛyɩnɩ tisuu aseɣɖe nɖɩ Ɛsɔ lɩzɩ ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ yɔ ɖɩ-yɔɔ. 11  Nɛ aseɣɖe nɖɩ yɔ: Ɛsɔ ha-ɖʋ wezuu maatɛŋ, nɛ wezuu ŋgʋ kɩwɛ ɛ-Pɩyalʋ taa. 12  Weyi ɛwɛnɩ Pɩyalʋ yɔ, ɛwɛnɩ wezuu ŋgʋ; weyi ɛfɛyɩnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, ɛfɛyɩnɩ wezuu ŋgʋ. 13  Mamaɣ-mɩ tɔm ndʋ se pɩsa nɛ ɩtɩlɩ se ɩwɛnɩ wezuu maatɛŋ, mɩ mba ɩwɛnɩ tisuu Ɛsɔ Pɩyalʋ hɩɖɛ yɔɔ yɔ. 14  Nɛ lidaʋ kʋnɛ ɖɩwɛnɩ ɛ-yɔɔ, se paa ɛbɛ ɖɩpɔzʋʋ nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-sɔɔlɩm yɔ, ewelisiɣni-ɖʋ. 15  Nɛ ye ɖɩsɩm mbʋ se ewelisiɣni-ɖʋ mbʋ payɩ ɖɩpɔzʋʋ-ɩ yɔ pɩ-taa yɔ, ɖɩsɩm mbʋ ɖɔɖɔ se ɖɩkaɣ wɛnʋʋ mbʋ ɖɩpɔzʋʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩpɔzɩ-ɩ pʋ. 16  Ye nɔɔyʋ ɛna e-koobu, eɖiɣni labʋ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩɩkɔŋnɩ sɩm yɔ yɔ, ɛtɩmɩ ɛ-yɔɔ, nɛ Ɛsɔ kaɣ ɛlɛ haʋ wezuu, ɛɛɛ, ɛhaɣ wezuu mba paalakɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩkɔŋnɩ sɩm yɔ. Kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ wɛɛ, nɛ pɩkɔŋnɩ sɩm. Maaheyiɣ-i se ɛtɩmɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-yɔɔ. 17  Mbʋ payɩ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɩkɛ kɩwɛɛkɩm, ɛlɛ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ wɛɛ nɛ pɩɩkɔŋnɩ sɩm. 18  Ðɩsɩm mbʋ se weyi Ɛsɔ lʋlɩ-ɩ yɔ, eeyeki nɛ kɩwɛɛkɩm labʋ malɩnɩ-ɩ, ɛlɛ weyi Ɛsɔ lʋlɩ-ɩ yɔ,* ɛɖaŋɩɣ ɛ-yɔɔ, nɛ kañatʋ tʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ. 19  Ðɩsɩm mbʋ se ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ, ɛlɛ ɛjaɖɛ kpeekpe wɛ kañatʋ tʋ ɖoŋ tɛɛ. 20  Ɛlɛ ɖɩsɩm mbʋ se Ɛsɔ Pɩyalʋ kɔma, nɛ ɛha-ɖʋ lɛɣtʋ* se pɩsa nɛ ɖɩtɩlɩ weyi ɛkɛ toovenim tʋ yɔ. Nɛ weyi ɛkɛ toovenim tʋ yɔ, ɖa nɛ ɩ ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ pɩtɩŋnɩ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ. Ɛnʋ lɛ Ɛsɔ toovenim tʋ nɛ wezuu maatɛŋ. 21  Piya cikpesi, ɩkpa mɩ-tɩ nɛ sɩʋ kpelisi.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “mbʋ payɩ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se Yesu Krɩstʋ, Ɛsɔ Pɩyalʋ.
Piye piye, “tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ.”