1 Yohanɛɛsɩ 4​:​1-21

  • Ɩtakɩ fezuu taa tɔm (1-6)

  • Ɛsɔ tɩlʋʋ nɛ ɛ-sɔɔlʋʋ (7-21)

    • “Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm” 8, 16)

    • Sɔɔndʋ fɛyɩ sɔɔlɩm taa 18)

4  Man-kʋsɔɔlaa, itaatisi paa fezuu taa tɔm ndʋ* lɛ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ ɩtakɩ fezuu taa tɔm* nɛ ɩna se tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yaa we, mbʋ pʋyɔɔ yɔ cɛtɩm nayaa sakɩyɛ lɩ ɛjaɖɛ yɔɔ.  Pʋnɛ ɩnaɣna se fezuu taa tɔm natʋyʋ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ: Fezuu taa tɔm ndʋ tɩyɔɔdʋʋ kaɣlaa se Yesu Krɩstʋ kɔm tomnaɣ taa yɔ, ndʋ lɩnɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ.  Ɛlɛ fezuu taa tɔm ndʋ tɩɩyɔɔdʋʋ kaɣlaa se Yesu kɔm tomnaɣ taa yɔ, tɩtɩlɩɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ. Pɩtasɩ lɛ, pɩkɛ fezuu taa tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Krɩstʋ koyindu cɔlɔ yɔ, ndʋ ɩnɩwa se tɩkɔŋ yɔ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ tɩtɛm wɛʋ ɛjaɖɛ yɔɔ.  Piya cikpesi, ɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ, nɛ ɩwabɩ-wɛ,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi mɩ nɛ ɩ ɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, ɛkɩlɩ weyi ɛ nɛ ɛjaɖɛ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ.  Palɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ; pʋyɔɔ pɔyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, nɛ ɛjaɖɛ welisiɣni-wɛ.  Ða yɔ, ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ. Weyi ɛkpɛlɩkaa nɛ ɛtɩlɩ Ɛsɔ yɔ, ewelisiɣni-ɖʋ; weyi ɛtɩlɩɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, eewelisiɣni-ɖʋ. Mbʋ ɖɩɖʋʋnɩ tʋkaɣ toovenim fezuu taa tɔm nɛ cɛtɩm fezuu taa tɔm pɛ-hɛkʋ taa.  Man-kʋsɔɔlaa, ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖama, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔlɩm lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ, nɛ weyi ɛsɔɔlʋʋ yɔ, Ɛsɔ lʋlɩnɩ-ɩ nɛ ɛsɩm Ɛsɔ.  Weyi ɛɛsɔɔlʋʋ yɔ, ɛtɩkpɛlɩkɩ nɛ ɛtɩlɩ Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm.  Ɛzʋnɔ palɩzɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm nɛ pawɩlɩ ɖɔ-hɔɔlʋʋ taa: Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖihiɣ wezuu pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ. 10  Sɔɔlɩm mbʋ, mbʋ yɔ: pɩtɩkɛ se ɖɔsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛnʋ sɔɔlɩnɩ-ɖʋ nɛ etiyi ɛ-Pɩyalʋ se ɛkɛ ceɣu kɩlaʋ* ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. 11  Man-kʋsɔɔlaa, ye Ɛsɔ ɛsɔɔlɩ-ɖʋ mbʋ na yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ kɩjɛyʋʋ se ɖɩsɔɔlɩ ɖama. 12  Nɔɔyʋ tɩna Ɛsɔ wiɖiyi. Ye ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɔɔlʋʋ ɖama yɔ, Ɛsɔ wɛɣ ɖa-taa nɛ ɛ-sɔɔlɩm talɩ pilim ɖa-taa. 13  Pʋnɛ ɖɩtɩlɩɣna se ɖa nɛ ɩ ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛha-ɖʋ e-fezuu. 14  Pɩtasɩ lɛ, ɖa-maɣmaɣ ɖɩnawa nɛ ɖɩwɛɛ ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe se Caa tiyi ɛ-Pɩyalʋ se ɛkɛ ɛjaɖɛ ñʋʋ yaɖʋ. 15  Weyi ɛyɔɔdʋʋ kaɣlaa se Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, Ɛsɔ yeki nɛ ɛ nɛ ɛyʋ ɛnʋ pɛwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam, nɛ ɛyʋ ɛnʋ ɖɔɖɔ eyeki nɛ ɛ nɛ Ɛsɔ pɛwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam. 16  Nɛ ɖɩkpɛlɩkaa nɛ ɖɩtɩlɩ sɔɔlɩm mbʋ Ɛsɔ wɛnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ nɛ ɖitisi pɩ-yɔɔ. Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm, nɛ weyi ɛwɛ sɔɔlɩm taa tam yɔ, eyeki nɛ ɛ nɛ Ɛsɔ pɛwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam, nɛ Ɛsɔ ɖɔɖɔ yeki nɛ ɛ nɛ ɛyʋ ɛnʋ pɛwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam. 17  Pʋyɔɔ sɔɔlɩm talɩ pilim ɖa-taa, se pɩsa nɛ ɖɩwɛɛnɩ kaalɛyɩtʋ yɔɔdaɣ* tɔm hʋʋ kɩyakʋ wiye, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ ɛlɛ wɛʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɖa-maɣmaɣ ɖɩwɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ. 18  Sɔɔndʋ natʋyʋ fɛyɩ sɔɔlɩm taa, ɛlɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩtalɩ pilim yɔ pɩlɔʋ* sɔɔndʋ awayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔndʋ ɖɩkɩ-ɖʋ nʋmɔʋ. Toovenim taa lɛ, weyi ɛkɛ sɔɔndʋ tʋ yɔ, ɛtɩtalɩ pilim sɔɔlɩm taa. 19  Ðɩsɔɔlʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ calɩnɩ-ɖʋ sɔɔlʋʋ. 20  Ye nɔɔyʋ ɛtɔŋ se: “Mɔnsɔɔlɩ Ɛsɔ,” ɛlɛ eɖiɣni paɖʋʋ e-koobu yɔ, ɛkɛ cɛtɩyʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛɛsɔɔlʋʋ e-koobu weyi ɛnaɣ-ɩ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ weyi ɛɛnaɣ-ɩ yɔ. 21  Nɛ ɛɖʋ-ɖʋ paɣtʋ tʋnɛ: weyi ɛsɔɔlʋʋ Ɛsɔ yɔ, pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɛsɔɔlɩ e-koobu.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “paa fezuu ŋgʋ.”
Piye piye, “ɩtakɩ feziŋ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se cɛtɩm nayaa.
Yaa “ɛkɛ kɩwɛɛkɩm hɩzʋʋ kɩlaʋ.”
Yaa “ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ.”
Yaa “pɩlɩzɩɣ.”