1 Yohanɛɛsɩ 3​:​1-24

  • Ðɩkɛ Ɛsɔ piya (1-3)

  • Ɛsɔ piya nɛ Eleeu piya (4-12)

    • Palɩzɩ Yesu nɛ pawɩlɩ se ɛɖɩzɩ Eleeu tʋma (8)

  • Ɩsɔɔlɩ ɖama (13-18)

  • Ɛsɔ kɩlɩ ɖa-laŋa (19-24)

3  Ɩna sɔɔlɩm mbʋ Caa wɩlɩ-ɖʋ se pɩsa nɛ payaa-ɖʋ se Ɛsɔ piya yɔ! Nɛ ɖɩkɛ mbʋ ɖɔɖɔ. Pʋyɔɔ ɛjaɖɛ ɛɛsɩŋ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ-ɩ.  Man-kʋsɔɔlaa, lɛɛlɛɛyɔ ɖɩkɛ Ɛsɔ piya, ɛlɛ patɩtɩɩlɩzɩta nɛ pawɩlɩ-ɖʋ mbʋ ɖɩkaɣ kɛʋ yɔ. Ðɩnawa se alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩɣ-ɩ nɛ pawɩlɩ yɔ, ɖɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ ɛnʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩkaɣ-ɩ naʋ ɛzɩ ɛwɛʋ yɔ.  Nɛ weyi ɛwɛnɩ lidaʋ ŋgʋ ɛ-yɔɔ yɔ, ɛpɩsɩɣ ɛ-tɩ kele kele, ɛzɩ ɛlɛ wɛʋ kele kele yɔ.  Weyi kɩwɛɛkɩm labʋ malɩnɩ-ɩ yɔ, paɣtʋ yɔɔ maʋ ɖɔɖɔ malɩnɩ-ɩ, nɛ kɩwɛɛkɩm kɛnɩ paɣtʋ yɔɔ maʋ.  Ɩsɩm mbʋ ɖɔɖɔ se palɩzɩ-ɩ nɛ pawɩlɩ se ɛlɩzɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm, nɛ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ fɛyɩ ɛ-taa.  Weyi ɛ nɛ ɩ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam yɔ eeyeki nɛ kɩwɛɛkɩm labʋ malɩnɩ-ɩ; weyi kɩwɛɛkɩm labʋ malɩnɩ-ɩ yɔ ɛtɩna-ɩ nɛ ɛtɩkpɛlɩkɩ nɛ ɛtɩlɩ-ɩ ɖɔɖɔ.  Piya cikpesi, itaayele nɛ nɔɔyʋ peɣzi-mɩ; weyi siɣsiɣ wɛtʋ lakasɩ labʋ malɩnɩ-ɩ yɔ, ɛwɛ siɣsiɣ, ɛzɩ ɛlɛ wɛʋ siɣsiɣ yɔ.  Weyi kɩwɛɛkɩm labʋ malɩnɩ-ɩ yɔ, ɛlɩnɩ Eleeu cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eleeu wɛ kɩwɛɛkɩm labʋ yɔɔ kpaɣnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ.* Pʋyɔɔ palɩzɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ nɛ pawɩlɩ, se ɛwɛɛkɩ* Eleeu tʋma.  Weyi Ɛsɔ lʋlɩ-ɩ yɔ eeyeki nɛ kɩwɛɛkɩm labʋ malɩnɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɖomaɣ* wɛ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-taa tam, nɛ ɛɛpɩzɩɣ eyele nɛ kɩwɛɛkɩm labʋ malɩnɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ lʋlɩnɩ-ɩ. 10  Pʋnɛ patɩlɩɣnɩ Ɛsɔ piya nɛ Eleeu piya: Weyi siɣsiɣ wɛtʋ lakasɩ labʋ tɩmalɩnɩ-ɩ yɔ, ɛtɩlɩɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ, nɛ weyi ɛtɩsɔɔlɩ e-koobu yɔ ɖɔɖɔ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɔm tʋnɛ ɩnɩwa kpaɣnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ, se pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ ɖama; 12  ɖɩtaawɛɛ ɛzɩ Kayɩnɩ yɔ, weyi ɛɛlɩnɩ kañatʋ tʋ cɔlɔ nɛ ɛkʋ e-neu yɔ. Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɛkʋ-ɩ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-maɣmaɣ ɛ-lakasɩ kaakɛ kɩdɛkɛdɩsɩ, ɛlɛ e-neu ñɩnzɩ kaawɛ siɣsiɣ. 13  Koobiya, pɩtaalabɩ-mɩ piti se ɛjaɖɛ paɖɩɣ-mɩ. 14  Ðɩsɩm mbʋ se ɖɩlɩnɩ sɩm taa nɛ ɖiwolo wezuu taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɔɔlɩ koobiya. Weyi ɛɛsɔɔlʋʋ yɔ, ɛwɛ sɩm taa tam. 15  Weyi ɛpaɖɩɣ e-koobu yɔ ɛkɛ ɛyaa kʋyʋ, nɛ ɩsɩm mbʋ se ɛyaa kʋyʋ nɔɔyʋ fɛyɩnɩ wezuu maatɛŋ ɛ-taa. 16  Pʋnɛ ɖɩsɩmnɩ sɔɔlɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlɛ cɛlɩ e-wezuu* ɖɔ-yɔɔ, nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩjɛyʋʋ se ɖɩcɛlɩ ɖe-weziŋ* ɖo-koobiya yɔɔ. 17  Ɛlɛ weyi ɛwɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ ñɩm nɛ ɛna e-koobu kɩcɛyɩm taa ɛlɛ ekizi se ɛɛnaɣ ɛ-pʋtɔdɩyɛ yɔ, ɛzɩma pɩlakɩ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm wɛɛ ɛ-taa? 18  Piya cikpesi, pɩtɩmʋna se ɖɩsɔɔlɩnɩ yɔɔdaɣ yaa nzʋlʋmɩyɛ, ɛlɛ ɖɩsɔɔlɩnɩ lakasɩ nɛ toovenim. 19  Mbʋ ɖɩkaɣ tɩlɩnʋʋ se ɖɩlɩnɩ toovenim taa, nɛ ɖɩkaɣ hɛzʋʋ ɖa-laŋa Ɛsɔ ɛsɩndaa 20  mbʋ payɩ pɩ-taa ɖa-laŋa kʋʋ ɖɔ-tɔm yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kɩlɩ ɖa-laŋa nɛ ɛsɩm pɩtɩŋa. 21  Man-kʋsɔɔlaa, ye ɖa-laŋa ɩɩkʋʋ ɖɔ-tɔm yɔ, ɖɩyɔɔdʋʋ kaalɛyɩtʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa; 22  nɛ mbʋ payɩ ɖɩpɔzʋʋ yɔ, ɖɩmʋʋ-pʋ ɛ-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖiɖiɣni ɖɔm ɛ-paɣtʋ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu ɛ-ɛsɩndaa yɔ. 23  Toovenim taa lɛ, ɛ-paɣtʋ yɔ: ɖɩwɛɛnɩ tisuu ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ yɔɔ nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖama ɛzɩ ɛɖʋʋ-ɖʋ paɣtʋ yɔ. 24  Pɩtasɩ lɛ, weyi ɛɖɔŋ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛ nɛ ɩ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam, nɛ ɛlɛ ɖɔɖɔ nɛ ɛyʋ ɛnʋ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam. Nɛ pɩtɩŋnɩ fezuu ŋgʋ ɛha-ɖʋ yɔ kɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩsɩm mbʋ se ɖa nɛ ɩ ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tam.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛpaɣzaa yɔ.”
Yaa “ɛɖɩzɩ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se ɖomaɣ ŋga kapɩzɩɣ lʋlʋʋ yɔ, yaa ŋga kalʋlʋʋ pee yɔ.
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Yaa “ɖa-kalɩzasɩ.”