1 Yohanɛɛsɩ 1​:​1-10

  • Wezuu tɔm (1-4)

  • Ðɩɖɔŋ ñalɩmɩyɛ taa (5-7)

  • Pɩpɔzʋʋ se ɖiheyiɣ ɖa-kɩwɛɛkɩm (8-10)

1  Mbʋ pɩɩwɛ kiɖe tɛɛ, mbʋ ɖɩnɩ pɩ-tɔm, mbʋ ɖɩnanɩ ɖɛ-ɛsa, mbʋ ɖɩcɔnaa nɛ ɖe-nesi tukuna, pɩlɩɩnɩ wezuu tɔm yɔɔ,  (ɛɛɛ, palɩzɩ wezuu nɛ pawɩlɩ, nɛ ɖɩnawa nɛ ɖɩwɛɛ ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe nɛ ɖɩkɛdɩɣ-mɩ wezuu maatɛŋ tɔm, ŋgʋ kɩɩwɛ Caa cɔlɔ nɛ palɩzɩ-kʋ nɛ pawɩlɩ-ɖʋ yɔ),  mbʋ ɖɩnawa nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-tɔm yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩkɛdɩɣ-mɩ pʋ ɖɔɖɔ, se pɩsa nɛ mɩ ɖɔɖɔ ɩpɩzɩ ɩɖʋ-ɖʋ nɛ taabalɩyɛ. Nɛ ɖa nɛ mɩ ɖa-taabalɩyɛ nɖɩ, ɖɩwɛ ɖa nɛ Caa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ pɛ-hɛkʋ taa.  Nɛ ɖɩwɛɛ ɖɩmaɣ tɔm tʋnɛ se pɩsa nɛ ɖa-taa leleŋ wɛɛ pilim.  Tɔm ndʋ ɖɩnɩ ɛ-cɔlɔ nɛ ɖisusuu-mɩ yɔ, ndʋ yɔ: Ɛsɔ kɛ ñalɩmɩyɛ, nɛ cɩkpɛndʋʋ fɛyɩ ɛ-taa paa ññɩɩ.*  Ye ɖɩtɔŋ se: “Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩɖʋʋ-ɩ nɛ taabalɩyɛ,” ɛlɛ ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔŋ cɩkpɛndʋʋ taa yɔ, ɖiɖiɣni cɛtʋʋ nɛ ɖɩɩcakɩ wezuu ŋgʋ kɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim yɔ.  Ɛlɛ, ye ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩɖɔŋ ñalɩmɩyɛ taa ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛwɛʋ ñalɩmɩyɛ taa yɔ, pʋbʋ lɛ, taabalɩyɛ wɛ ɖɛ-hɛkʋ taa, nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu calɩm ñalɩɣ kɩwɛɛkɩm tɩŋa ɖɔ-yɔɔ.  Ye ɖɩtɔŋ se: “Ðɩfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm” yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖipeɣziɣ ɖa-tɩ nɛ toovenim fɛyɩ ɖa-taa.  Ye ɖiheyiɣ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛkɛ toovenim tʋ nɛ siɣsiɣ tʋ se ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm nɛ ɛñalɩ ɖɔ-yɔɔ mbʋ payɩ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ. 10  Ye ɖɩtɔŋ se: “Ðɩtɩla kɩwɛɛkɩm” yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩpɩsɩɣ-ɩ cɛtɩyʋ, nɛ ɛ-tɔm fɛyɩ ɖa-taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ fɛyɩ ɛ nɛ cɩkpɛndʋʋ pɛ-hɛkʋ taa.”