1 Pɩyɛɛrɩ 5​:​1-14

  • Iɖiyi Ɛsɔ ewiɖe (1-4)

  • Iluzi mɩ-tɩ nɛ ifeŋiɣ (5-11)

    • Ɩɖʋzɩ mɩ-nɩɣzɛ kpeekpe Ɛsɔ nesi tɛɛ (7)

    • Eleeu wɛ ɛzɩ mʋʋzʋʋ ŋgʋ kɩmakɩ kubusi yɔ (8)

  • Kɛdɛzaɣ tɔm (12-14)

5  Pʋyɔɔ lɛ, ma weyi mɛnkɛ ɛzʋtʋyʋ ɛzɩ mɩ yɔ, Krɩstʋ kʋñɔmɩŋ tɛ aseɣɖe tʋ nɛ weyi ɛkaɣ hiɣu ɖɔɖɔ samtʋ ndʋ pakaɣ tɩ-yɔɔ kuluu yɔ, mentendiɣ* ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ mɩ-hɛkʋ taa yɔ se:  Iɖiyi Ɛsɔ ewiɖe nɖɩ pɛcɛlɩ-mɩ se ɩcɔnɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ, ɩla tʋmɩyɛ nɖɩ ɛzɩ ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyaa yɔ,* pɩtaakɛnɩ kɩjɛyʋʋ, ɛlɛ ɩlabɩ-ɖɩ nɛ laŋɩyɛ faaa Ɛsɔ ɛsɩndaa; pɩtaakɛnɩ mulum kɛzɛɣa yɔɔ, ɛlɛ ɩlabɩ-ɖɩ nɛ sɔɔlɩm faaa;  ɩtaapɩsɩ kɩbaɣlaa mba pɛkɛ Ɛsɔ ñɩm yɔ pɔ-yɔɔ, ɛlɛ ɩpɩsɩ mba pahaɣ ewiɖe kɩɖaŋ kɩbaŋ yɔ.  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩɣ ninɖiɣyu sɔsɔ nɛ pawɩlɩ yɔ, ɩkaɣ mʋʋ samtʋ hulaɣ ŋga kaacadɩɣ yɔ.  Mbʋ ɖɔɖɔ mɩ evebiya, iluzi mɩ-tɩ mba pasʋtʋyaa* yɔ pɛ-tɛɛ. Ɛlɛ mɩ-tɩŋa payɩ, iluzi mɩ-tɩ* ɖama tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kaɖɩɣnɩ tɩ kpazɩyaa, ɛlɛ ɛlakɩ lootiye mba poluzuu pa-tɩ yɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, iluzi mɩ-tɩ Ɛsɔ nesi ɖoŋ ñɩnzɩ tɛɛ, se pɩsa nɛ ɛkpazɩ-mɩ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ,  nɛ ɩɖʋzɩ* mɩ-nɩɣzɛ kpeekpe e-nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.  Ɩɖɔkɩ mɩ-maɣzɩm, ifeŋiɣ! Mi-koyindu Eleeu cɔʋ ɛzɩ mʋʋzʋʋ* ŋgʋ kɩmakɩ kubusi yɔ, nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛtɔɔ nɔɔyʋ.*  Ɛlɛ ɩkaɖɩnɩ-ɩ, ɩɖɔkɩ kpam tisuu taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩm mbʋ se mi-koobiya kpeekpe ɖiɣni katʋʋ kʋñɔmɩŋ kʋɖʋmɩŋ ɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. 10  Ɛlɛ ɩtɛŋ kʋñɔmɩŋ tɔɔʋ alɩwaatʋ pazɩ lɛ, lootiye kpeekpe tɛ Ɛsɔ, weyi ɛya-mɩ ɛ-tamtam samtʋ taa mɩ nɛ Krɩstʋ mɩ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛkaɣ-mɩ tɛzʋʋ falɩsʋʋ. Ɛkaɣ labʋ nɛ ɩɖɔkɩ kpam, ɛkaɣ labʋ nɛ ɩkpa ɖoŋ, ɛkaɣ yebu nɛ ɩka camɩyɛ. 11  Ɛnʋ tɩnɩ ɖoŋ tamtam. Amɛn. 12  Mantɩŋnɩ Silɩvɛɛ,* weyi ɛkɛ koobu siɣsiɣ tʋ mɛ-ɛsɩndaa yɔ ɛ-yɔɔ nɛ mama-mɩ tɔm pazɩ se mankpazɩ-mɩ ɖoŋ nɛ malɩzɩ-mɩ aseɣɖe siŋŋ se lootiye nɖɩ Ɛsɔ labɩ-mɩ yɔ, ɖɩkɛ toovenim. Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam ɖɩ-taa. 13  Halʋ* weyi ɛwɛ Babilɔɔnɩ yɔ, weyi palɩzɩ-ɩ ɛzɩ mɩ ɖɔɖɔ yɔ, etiyiɣni-mɩ ɛ-sɛtʋ, nɛ man-pɩyalʋ Maarkɩ ɖɔɖɔ tiyiɣni-mɩ ɛ-sɛtʋ. 14  Ɩsɛɛ ɖama nɛ lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ mbʋ pɩ-taa sɔɔlɩm wɛɛ yɔ. Tɛtɛ nɛ mɩ mba payɩ mɩ nɛ Krɩstʋ ɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, ɩwɛɛnɩ laŋhɛzɩyɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “mansazɩɣ.”
Yaa “ɩcɔnɩ ɖɩ-yɔɔ camɩyɛ.”
Yaa “iluzi mɩ-tɩ ɛzʋtʋyaa.”
Yaa “ɩta tɩ luzuu.” Piye piye, “isuu tɩ luzuu.”
Piye piye, “ɩpɛɖɩ.”
Yaa “ɛñɩnɩɣ nɔɔyʋ se ɛtɔɔ.”
Yaa “ɛñɩnɩɣ nɔɔyʋ se ɛtɔɔ.”
Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Silaasɩ.
Grɛɛkɩ taa lɛ, palabɩnɩ tɔm piye naɖɩyɛ tʋmɩyɛ cɩnɛ nɛ pɩwɩlɩɣ se halʋ tɔm pɔyɔɔdʋʋ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩsɩŋnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Babilɔɔnɩ yɔ.