1 Pɩyɛɛrɩ 4​:​1-19

  • Caɣ wezuu se ŋla Ɛsɔ sɔɔlɩm, ɛzɩ Krɩstʋ labʋ yɔ (1-6)

  • Wondu tɩŋa tɛmtʋ ñɔtaa (7-11)

  • Ɛtɔkɩ kʋñɔŋ se ɛkɛ Krɩstʋ tʋ (12-19)

4  Krɩstʋ tɔɔ kʋñɔŋ tomnaɣ taa nɛ pʋyɔɔ lɛ, mɩ ɖɔɖɔ ɩwɛɛnɩ maɣzɩm kʋɖʋmʋm mbʋ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ weyi ɛtɔɔ kʋñɔŋ tomnaɣ taa yɔ, eyebi kɩwɛɛkɩm labʋ,  se pɩsa nɛ ɛkpaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩkazɩ-ɩ se ɛwɛɛ wezuu tomnaɣ taa yɔ nɛ ɛlabɩnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm, pɩtaatasɩ kɛʋ mbʋ ɛyaa liu wɛɛ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩmaɣ mbʋ se alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-taa, ɩɩlabɩ ajɛɛ sɔɔlɩm alɩwaatʋ ndʋ ɩkpaɣ mɩ-tɩ nɛ ɩcɛlɩ lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ,* kɔɖɛyɩ ŋgʋ kɩ-taa ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ pa-tɩ ɖɔkʋʋ yɔ, sʋlʋm ñɔʋ kadadayaɣ, kazandʋ ndʋ tɩ-taa pɛɖɛlɛsɩɣ niye yɔ, ahela labʋ sʋlʋm ñɔʋ taa, nɛ sɩɩnaa latʋ ndʋ tɩwɛ kiniŋ yɔ.  Pɩɖɩɣzɩɣ-wɛ se mɩ nɛ wɛ ɩɩtasɩɣ seu wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ ahɔya nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa, pʋyɔɔ pɔyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ mɩ-yɔɔ.  Ɛlɛ ɛyaa mba, pakaɣ labʋ akɔnta weyi ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ se ɛhʋʋnɩ ɛsadɩnaa nɛ sɩɖaa tɔm yɔ.  Toovenim taa lɛ, pʋyɔɔ posusi ɖɔɖɔ tɔm kɩbandʋ sɩɖaa, se pɩsa nɛ paa pahʋnɩ-wɛ tɔm tomnaɣ taa ɛzɩ ɛyaa maɣzʋʋ yɔ, papɩzɩ nɛ pacaɣ wezuu nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ fezuu ɛzɩ Ɛsɔ maɣzʋʋ yɔ.  Ɛlɛ wondu tɩŋa tɛmtʋ ñɔtaa. Pʋyɔɔ lɛ, ɩwɛɛnɩ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ, nɛ ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa adɩma hɔɔlʋʋ taa.  Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɩsɔɔlɩ ɖama siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔlɩm huuzuu kɩwɛɛkɩm sakɩyɛ yɔɔ.  Ɩmʋ ɖama camɩyɛ, miduu ɛtaawɛɛ pɩ-taa. 10  Ɛzɩ paa weyi ɛmʋʋ kʋjɔʋ yɔ, ɩkpaɣ-kʋ nɛ ɩɖʋnɩ ɖama lɩm ɛzɩ Ɛsɔ lootiye yɔɔ cɔnɩyaa kɩbama yɔ, nɖɩ palɩzɩ-ɖɩ nɛ pawɩlɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ. 11  Ye nɔɔyʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, ɛyɔɔdɩ ɛzɩ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ; ye nɔɔyʋ ɛɖʋʋ lɩm yɔ, ɛɖʋ lɩm ɛzɩ ɖoŋ weyi Ɛsɔ haɣ yɔ ɛnɩ ɛlakɩnɩ mbʋ yɔ; se pɩsa nɛ pɩtɩŋa pɩ-taa lɛ, pasa Ɛsɔ pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ. Ɛnʋ tɩnɩ samtʋ nɛ ɖoŋ tamtam. Amɛn. 12  Mɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa, takɩm sɔsɔm mbʋ iɖiɣni katʋʋ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ miŋ yɔ, pɩtaaɖɩɣzɩ-mɩ ɛzɩ pʋyʋ kɩfalʋ nɔɔyʋ talɩɣnɩ-mɩ yɔ. 13  Ɛlɛ, ɩwɛɛ mɛyʋʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ nɛ Krɩstʋ ɩka kʋñɔmɩŋ, se pɩsa nɛ ɩwɛɛ amɛya taa nɛ ɩmɛyɩ siŋŋ ɖɔɖɔ ɛ-samtʋ yɔɔ kuluu alɩwaatʋ taa. 14  Ye pɛwɛɛ nɛ patʋʋ-mɩ Krɩstʋ hɩɖɛ taa yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ samtʋ fezuu, ɛɛɛ, Ɛsɔ fezuu wɛ mɩ-yɔɔ. 15  Ɛlɛ mɩ-taa nɔɔyʋ ɛtaatɔɔ kʋñɔŋ se ɛkɛ ɛyaa kʋyʋ yaa mɩlʋ yaa kɩdɛkɛdɩm laɖʋ yaa weyi ɛɖʋʋ ɛ-nɔɔ lalaa tɔm taa yɔ. 16  Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛtɔkɩ kʋñɔŋ se ɛkɛ Krɩstʋ tʋ yɔ, fɛyɛ ɛtaakpa-ɩ, ɛlɛ ɛwɛɛ Ɛsɔ sam yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛ-yɔɔ yɔ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ talaa se tɔm hʋʋ ɛpaɣzɩnɩ Ɛsɔ ɖɩɣa. Nɛ ye ɖa pɩcalɩɣ paɣzɩnʋʋ yɔ, ɛbɛ pɩkaɣ tɛmnʋʋ mba paañaŋ Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ yɔ? 18  “Nɛ ye pɩwɛɣ kaɖɛ se paya ɛyʋ siɣsiɣ tʋ ñʋʋ yɔ, ɛbɛ kaɣ talʋʋ ɛyʋ weyi ɛɛñaŋ Ɛsɔ yɔ nɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ?” 19  Pʋyɔɔ lɛ, mba pɛwɛɛ nɛ pɔtɔkɩ kʋñɔŋ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ yɔ, powolo pɩ-yɔɔ nɛ pakpaɣ pa-tɩ* nɛ paɖʋzɩ Lɩzɩyʋ siɣsiɣ tʋ nesi tɛɛ alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɛ nɛ palakɩ kɩbandʋ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa lɛ aselijeyiya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pa-kalɩzasɩ.”