1 Pɩyɛɛrɩ 3​:​1-22

  • Halaa nɛ walaa (1-7)

  • Ɩnɩɩ ɖama siziŋ; ɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ (8-12)

  • Ɩtɔɔ kʋñɔŋ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ (13-22)

    • Ɩɖaŋ kpam se ɩlʋ mi-lidaʋ yɔɔ (15)

    • Lɩm mɩyɩsʋʋ nɛ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ (21)

3  Mbʋ ɖɔɖɔ, mɩ halaa, iluzi mɩ-tɩ mɩ-walaa tɛɛ, se pɩsa nɛ ye pa-taa nabɛyɛ ɩɩñaŋ Ɛsɔ tɔm yɔ, pa-halaa ɖɔnɛ wabɩ-wɛ, pɩtaakɛ yɔɔdaɣ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, panaɣnɩ pɛ-ɛsa mɩ-ɖɔnɛ kele kele ñɩnɖɛ nɛ mɩ-ñamtʋ sɔsɔtʋ.  Itaayele nɛ mɩ-tɩ sandʋʋ kɛ mbʋ pɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem yɔ—ñɔsɩ lʋʋ nɛ sika ajana wondu lɛʋ yaa wondu kɩbandʋ suu—  ɛlɛ pɩkɛ mbʋ pɩmɛlɩ laŋɩyɛ taa yɔ, maɣzɩm* mbʋ pɩwɛ ɖiɣ ɖiɣ nɛ pɩwɛɛ hɛɛɛ yɔ pɩ-tɩ sandʋʋ mbʋ pɩɩwɛɛkɩɣ yɔ, nɛ pɩwɛ wazaɣ siŋŋ Ɛsɔ ɛsɩndaa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ caanaʋ taa halaa kiɖeɖema mba pataɣaɣ Ɛsɔ liu yɔ pasandaɣ pa-tɩ nɛ poluzuu pa-tɩ pa-walaa tɛɛ,  ɛzɩ Saara ñam Abraham, nɛ ɛyaa-ɩ se kɩbaɣlʋ yɔ. Nɛ ɩpɩsɩ e-piya, ye ɩñɩtaa nɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩlakɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ nɛ iiyeki se sɔɔndʋ ɛkpa-mɩ yɔ.  Mbʋ ɖɔɖɔ, mɩ walaa, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ mɩ nɛ mɩ-halaa ɩwɛɛ nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ sɩmtʋ.* Ɩɖʋ-wɛ hɩɖɛ ɛzɩ ñanaɣ ŋga kɛwɛnɩ ɛjandʋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se halʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ nɛ wɛ ɖɔɖɔ ɩkaɣ kaʋ wezuu lootiye, se pɩsa nɛ nabʋyʋ ɛtaakaɣdɩ mɩ-adɩma.  Kɛdɛzaɣ lɛ, mɩ-tɩŋa ɩwɛɛnɩ maɣzɩm kʋɖʋmʋm, ɩnɩɩ ɖama siziŋ, ɩwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm, pʋtɔdɩyɛ naʋ siŋŋ, nɛ tɩ luzuu.  Ɩtaahɛyɩ kɩdɛkɛdɩm kɩdɛkɛdɩm lone taa yaa tʋtʋ tʋtʋ lone taa. Ɛlɛ ɩwazɩ kɩwazʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa paya-mɩ, se pɩsa nɛ ɩpɩzɩ ɩmʋ wazaɣ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ “weyi ɛñɩnɩɣ se ɛsɔɔlɩ wezuu nɛ ɛna kɩyakɩŋ kɩbaŋ yɔ, pɩwɛɛ se ɛɖaŋ ɛ-nzʋlʋmɩyɛ nɛ kɩdɛkɛdɩm tɔm nɛ ɛɖɔkɩ e-ndomee nɛ pɔbɔtʋ tɔm yɔɔdʋʋ. 11  Ɛha siɣye mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ nɛ ɛla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ; ɛñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ ese ɖɩ-wayɩ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa* ɛsa wɛ siɣsiɣ tɩnaa yɔɔ, nɛ ɛ-nɩŋgbaaŋ welisiɣ pe-tenduu, ɛlɛ Yehowa* haɣ siɣye mba palakɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ.” 13  Toovenim taa lɛ, akaɣ-mɩ labʋ kɩdɛkɛdɩm ye ɩwɛ kpekpeka mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ pɩ-labʋ taa yɔ? 14  Ɛlɛ paa pɩwɛɛ se ɩtɔɔ kʋñɔŋ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa. Ɛlɛ, itaase sɔɔndʋ mbʋ pɩkpaɣ-wɛ sɔɔndʋ yɔ,* nɛ mɩ-laŋɩyɛ ɛtaamaa. 15  Ɛlɛ ɩla nɛ Krɩstʋ weyi ɛkɛ Kɩbaɣlʋ yɔ ɛpɩsɩ kiɖeɖeu mɩ-laŋa taa, paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩɖaŋ kpam se ɩlʋ lidaʋ ŋgʋ ɩwɛna yɔ kɩ-yɔɔ weyi ɛpɔzʋʋ-mɩ mbʋ pʋyɔɔ ɩwɛnɩ-kʋ yɔ ɛ-ɛsɩndaa, ɛlɛ ɩlakɩ mbʋ nɛ hɛɛɛ wɛtʋ nɛ ñamtʋ sɔsɔtʋ. 16  Ɩwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ tam, se pɩsa nɛ mbʋ pɩ-taa payɩ pɔyɔɔdʋʋ mɩ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔ, fɛyɛ kpa mba pɔyɔɔdʋʋ mɩ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɖɔŋ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ ɛzɩ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa yɔ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛ ɖeu se ɩtɔɔ kʋñɔŋ kɩbandʋ labʋ yɔɔ, ye pɩkɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, nɛ pɩkɩlɩ se ɩtɔɔ kʋñɔŋ kɩdɛkɛdɩm labʋ yɔɔ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Krɩstʋ sɩbɩ kɩwɛɛkɩm yɔɔ tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ, ɛyʋ siɣsiɣ tʋ sɩbɩ ɛyaa mba pɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɔ-yɔɔ, se pɩsa nɛ eɖiyi-mɩ nɛ ewoni Ɛsɔ cɔlɔ. Pakʋ-ɩ tomnaɣ taa, ɛlɛ pefezi-i fezuu taa. 19  Nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛɛ nɛ ewolo esusi tɔm feziŋ salaka taa, 20  feziŋ weyi ɩtaaña, alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɖaŋaɣnɩ suuɖu* Noowa kɩyakɩŋ taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ pasakaɣ aɖakaɣ, ŋga ka-taa ɛyaa pazɩ, pʋ-tɔbʋʋ se kalɩzasɩ* lutozo, hiɣ ñʋʋ yabʋ lɩm yɔɔ yɔ. 21  Lɩm mɩyɩsʋʋ mbʋ pɩnɩɣzɩnɩ lakasɩ nzɩ yɔ, pɩyakɩ mɩ-ñʋʋ ɖɔɖɔ lɛɛlɛɛyɔ (pɩɩtɩŋɩɣnɩ tomnaɣ yɔɔ azuluma hɩzʋʋ yɔɔ, ɛlɛ pɩtɩŋɩɣnɩ ɛzɩma ɛyʋ pɔzʋʋ Ɛsɔ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ yɔ pɩ-yɔɔ), pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ femtu yɔɔ. 22  Ɛwɛ Ɛsɔ nesi kɩbanzɩ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkpa ɛsɔdaa, nɛ poluzi Ɛsɔ tiyiyaa nɛ ñʋndɩnaa nɛ ɖoŋ tɩnaa ɛ-tɛɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “fezuu.”
Yaa “iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩmaɣzɩ mɩ-halaa yɔɔ; iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩnɩɩ mɩ-halaa tɔm taa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Ɛlɛ, sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ nɛ pa-nazɩm.”
Piye piye, “Ɛsɔ suuɖu ɖaŋaɣ.”
Yaa “ɛyaa.”