1 Pɩyɛɛrɩ 2​:​1-25

  • Ɩsɔɔlɩ Ɛsɔ tɔm siŋŋ (1-3)

  • Pɛɛ wena awɛ wezuu yɔ pakpaɣ-yɛ nɛ pamanɩ fezuu taa ɖɩɣa (4-10)

  • Pɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɛzɩ agɔma yɔ (11, 12)

  • Tɩ luzuu mbʋ pɩmʋnaa yɔ (13-25)

    • Krɩstʋ ha-ɖʋ kɩɖaʋ (21)

2  Pʋyɔɔ lɛ, ɩlɔ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ tɩŋa nɛ pɔbɔtʋ nɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ nɛ ɛsɩsɛmɩyɛ nɛ kɔlɔmɔtʋ tɩŋa.  Ɛzɩ piya ajamaa yɔ, ɩsɔɔlɩ Ɛsɔ tɔm tɛ naalɩm mbʋ pɩ-taa petisidi nabʋyʋ yɔ* siŋŋ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ pɩ-yɔɔ lɛ, ɩpaɣlɩ nɛ ihiɣ ñʋʋ yabɩtʋ,  ɩñɩtɩ nɛ ɩɖɩŋ nɛ ɩna se Kɩbaɣlʋ wɛ ɖeu.  Alɩwaatʋ ndʋ ɩkɔŋ ɛ-cɔlɔ yɔ, ɛnʋ weyi ɛkɛ pɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ wezuu nɛ ɛyaa lɔ-ɖɩ ɛlɛ Ɛsɔ ñalɩzɩ-ɖɩ, nɛ ɖɩwɛ ñɩm ɛ-ɛsɩndaa yɔ,  mɩ-maɣmaɣ ɩwɛ ɛzɩ pɛɛ wena awɛ wezuu nɛ pakpaɣ-yɛ nɛ pɛwɛɛ pamaɣnɩ fezuu taa ɖɩɣa se ɩkɛ cɔjɔtʋ kiɖeɖetu yɔ, se pɩsa nɛ ɩlaa fezuu taa kɩlaŋ weyi ɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔyɔɔdʋʋ Masɩ taa se: “Ɩna! Menɖiɣni sɩʋ Siyɔŋ taa pɩyɛ kɩlɩzɩyɛ naɖɩyɛ, kɔna taa tigiɖe pɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ñɩm yɔ, nɛ weyi ɛwɛɣnɩ tisuu ɖɩ-yɔɔ yɔ, fɛyɛ ɛɛkaɣ-ɩ kpaʋ* wiɖiyi.”  Ye mbʋ, mɩ-ɛsɩndaa ɛwɛ ñɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkɛ mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ; ɛlɛ mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ pɛ-ɛsɩndaa lɛ, “pɩyɛ nɖɩ kuduyuu mayaa lɔwa yɔ, nɖɩ pɩsɩnɩ kɔna taa pɩyɛ sɔsɔɖɛ”  nɛ “pɩyɛ nɖɩ ɖituuluu yɔ nɛ ɛwaɣ ŋga kapadɩɣ yɔ.” Piɖiɣni-wɛ tuuluu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paañaŋ Ɛsɔ tɔm. Nɛ mbʋ ɖeyi ɖeyi paaɖʋwa se pɩkaɣ-wɛ tɛmnʋʋ.  Ɛlɛ ɩkɛ “liɖe nɖɩ palɩzaa yɔ, kewiyaɣ cɔjɔtʋ, ɛjaɖɛ kiɖeɖee, samaɣ ŋga palɩzɩ-kɛ se kɛkɛ ŋgee pʋyʋ yɔ, se pɩsa nɛ isusi paa le” Weyi ɛya-mɩ nɛ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ nɛ ɛkɔnɩ-mɩ ɛ-ñalɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ taa yɔ, “ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ nɛ ɛ-tʋma.” 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖooo lɛ ɩtaakɛ samaɣ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ ɩkɛ Ɛsɔ samaɣ; ɖooo lɛ pataana mɩ-pʋtɔdɩyɛ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pana mɩ-pʋtɔdɩyɛ. 11  Man-kʋsɔɔlaa, menseɣtiɣ-mɩ, mɩ mba ɩkɛ agɔma nɛ mba pɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ alɩwaatʋ pazɩ yɔ se ikizi tomnaɣ kɔɖɛyɩ ŋgʋ kiyouni-mɩ* yɔ. 12  Ɩwɛɛnɩ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ ajɛɛ hɛkʋ taa, se pɩsa nɛ alɩwaatʋ ndʋ pakʋyʋʋ mɩ-yɔɔ se ɩkɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa yɔ, papɩzɩ nɛ pananɩ pɛ-ɛsa mɩ-tʋma kɩbana, nɛ piyele nɛ pasa Ɛsɔ e-kilimuu kɩyakʋ wiye. 13  Kɩbaɣlʋ yɔɔ lɛ, iluzi mɩ-tɩ ɛyaa ɖʋtʋ tɩŋa tɛɛ, paa pɩtɩɩkɛ wiyaʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɩlɩ-mɩ, 14  yaa komina ñʋndɩnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ tiyini-wɛ se pɔhɔ kɩdɛkɛdɩm laɖaa nɩŋgbaŋʋʋ ɛlɛ pasa mba palakɩ kɩbandʋ yɔ. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm se ɩtɩŋɩɣnɩ kɩbandʋ labʋ yɔɔ nɛ ɩpɩzɩ ɩsɩnzɩ kɩmɛlɛmɩŋ kɩɩsɩŋɩyɩtʋ tɔm. 16  Ɩwɛɛ ɛzɩ samaɣ ŋga kɛwɛ ka-tɩ yɔɔ yɔ, ɩtaalabɩnɩ tʋmɩyɛ mɩ-tɩ yɔɔ wɛʋ ɛzɩ kawanaɣ yɔ nɛ ɩlakɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ,* ɛlɛ ɩlabɩnɩ-pʋ tʋmɩyɛ ɛzɩ Ɛsɔ yomaa yɔ. 17  Ɩɖʋ hɩɖɛ ɛyaa ndɩ ndɩ, ɩsɔɔlɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ koobiya, ise Ɛsɔ sɔɔndʋ, ɩɖʋ wiyaʋ hɩɖɛ. 18  Lɩmɖʋyaa iluzi pa-tɩ pa-caanaa tɛɛ nɛ ñamtʋ kpeekpe ndʋ tɩmʋnɩ-wɛ yɔ, pɩtaakɛ mba pɛkɛ kɩbama nɛ panɩɣ tɔm taa yɔ pe-ɖeke pɛ-tɛɛ, ɛlɛ mba ɖɔɖɔ pɔ-tɔm caɣ kaɖɛ yɔ pɛ-tɛɛ. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye nɔɔyʋ ɛɖɔkʋʋ ɛ-laŋɩyɛ kaɖɛ wɛtʋ* taa nɛ ɛtɔkɩ kʋñɔŋ ɖulum mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñakɩ pana se ɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ, pɩkɛ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwazɩɣ we ye kɩwɛɛkɩm yɔɔ pamakɩ-mɩ nɛ ɩɖɔkʋʋ mɩ-laŋa yɔ? Ɛlɛ ye ɩɖɔkʋʋ mɩ-laŋa kʋñɔŋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩlakɩ kɩbandʋ yɔ, mbʋ kɛdɩɣnɩnɩ Ɛsɔ. 21  Toovenim taa lɛ, nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa paya-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Krɩstʋ maɣmaɣ tɔɔ kʋñɔŋ mɩ-yɔɔ, nɛ ɛha-mɩ kɩɖaʋ se ɩtɩŋ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa ɖeyi ɖeyi. 22  Ɛtɩla kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ, nɛ patɩna ɖɔɖɔ pɔbɔtʋ tɔm natʋyʋ ɛ-nɔɔ taa. 23  Alɩwaatʋ ndʋ patʋwaɣ-ɩ* yɔ, ɛtɩtʋʋ* nɔɔyʋ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔkaɣ kʋñɔŋ yɔ, ɛtɩkpɛzɩ nɔɔyʋ, ɛlɛ eyebi ɛ-tɩ nɛ Weyi ɛhʋʋ tɔm siɣsiɣ yɔ. 24  Ɛ-maɣmaɣ ɛkpaɣ ɖa-kɩwɛɛkɩm ɛ-maɣmaɣ e-tomnaɣ yɔɔ sizika* yɔɔ, se pɩsa nɛ ɖɩsɩ kɩwɛɛkɩm labʋ hɔɔlʋʋ taa nɛ ɖɩwɛɛ wezuu siɣsiɣ wɛtʋ hɔɔlʋʋ taa. Nɛ “pɩtɩŋnɩ ɛ-kɩjɩkpɩŋ yɔɔ lɛ, mɩ-yɔɔ cɛba.” 25  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩwɛ ɛzɩ heŋ weyi iɖiɣni lebu yɔ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ ɩpɩsɩ mɩ-kalɩzasɩ* ninɖiɣyu nɛ sɩ-yɔɔ cɔnɩyʋ cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “mbʋ pɩwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ.”
Yaa “pɩɩkaɣ-ɩ tibu yɔɔɔ.”
Yaa “kiyouni kalɩzaɣ.”
Yaa “ɛzɩ mbʋ ihuuzuuni lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔɔ yɔ.”
Yaa “ɛ-laŋɩyɛ siziŋ nɩʋ.”
Yaa “papaɖaɣ-ɩ.”
Yaa “ɛtɩpaɖɩ.”
Yaa “tɩʋ.”
Yaa “mi-weziŋ.”