1 Pɩyɛɛrɩ 1​:​1-25

  • Sɛtʋ (1, 2)

  • Ɛɖaɣnɩ-ɖʋ lʋlʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ ŋgʋ kɩwɛ wezuu yɔ (3-12)

  • Ɩkɛ kiɖeɖema ɛzɩ piya nzɩ sɩñaŋ yɔ (13-25)

1  Ma Pɩyɛɛrɩ, Yesu Krɩstʋ tɛ apostoloo, mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ mba pɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ alɩwaatʋ pazɩ nɛ pamɩzɩ Pɔntɩ, Galaatii, Kapaadoosi, Aazii, nɛ Bitinii taa yɔ, mba palɩzɩ-wɛ  nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ Caa Ɛsɔ kaasɩm ɖooo lɔŋ yɔ, mba fezuu pɩsɩ-wɛ kele kele yɔ, se pɩsa nɛ pɛwɛɛnɩ ñamtʋ nɛ pamɩzɩ pɔ-yɔɔ Yesu Krɩstʋ calɩm: Tɛtɛ nɛ pɔsɔzɩ-mɩ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ.  Pasa Ɛsɔ, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ Caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ sɔsɔm yɔɔ lɛ, ɛɖaɣnɩ-ɖʋ lʋlʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ ŋgʋ kɩwɛ wezuu yɔ, pɩtɩŋnɩ ɛzɩma Yesu Krɩstʋ femni sɩɖaa taa yɔ pɩ-yɔɔ,  nɛ ɖɩwɛɛnɩ ñɩm mbʋ pɩɩɖazɩɣ nɛ pɩfɛyɩnɩ azuluma nɛ pɩɩcadɩɣ yɔ. Pɔñɔɔzɩ-mɩ pʋ nɛ pasɩɩ ɛsɔdaa,  mɩ mba Ɛsɔ ɖoŋ ɖiɣni mɩ-yɔɔ kandɩyʋʋ pɩtɩŋnɩ tisuu yɔɔ se ihiɣ ñʋʋ yabɩtʋ ndʋ pawɩzɩ tɩ-yɔɔ kuluu se pawɩlɩ kɛdɛzaɣ alɩwaatʋ taa yɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, iɖiɣni mɛyʋʋ amɛya siŋŋ, paa pɩwɛɛ se takɩm ndɩ ndɩ ɩkɔnɩ-mɩ kʋñɔmɩŋ alɩwaatʋ pazɩ yɔ,  se pɩsa nɛ mi-tisuu mbʋ patakɩ-pʋ yɔ, mbʋ pɩwɛ ñɩm siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ sika ŋga kɛwɛɛkɩɣ paa patakɩ-kɛ* nɛ miŋ yɔ, pɩkɔnɩ-mɩ samtʋ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ ñamtʋ alɩwaatʋ ndʋ pokuluu Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ pawɩlɩ yɔ.  Paa wiɖiyi ɩtɩna-ɩ yɔ, ɩsɔɔlɩ-ɩ. Paa ɩɩnaɣ-ɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɩwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ nɛ ɩmɛyɩɣ amɛya siŋŋ nɛ taa leleŋ sɔsɔŋ weyi ɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩtalɩ mi-tisuu kaɖʋwa: mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ.* 10  Nayaa mba paayɔɔdɩ lootiye nɖɩ palabɩ-mɩ yɔ ɖɩ-tɔm yɔ, patazɩ ñʋʋ yabɩtʋ ndʋ tɩ-tɔm taa tete nɛ pañɩnɩ camɩyɛ. 11  Paawɛ pana ñaɣʋ yɔɔ se patɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi yaa wɩyɛ nɖɩ fezuu ŋgʋ kɩwɛ pa-taa yɔ kɩwɩlaɣ Krɩstʋ yɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ kɩlɛyɩ lɩzʋʋ aseɣɖe kʋñɔmɩŋ weyi Krɩstʋ kaɣ tɔɔʋ yɔ ɩ-yɔɔ nɛ samtʋ ndʋ tɩkɔŋaɣ pʋwayɩ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ. 12  Piikulaa nɛ pɩwɩlɩ-wɛ se pɩtɩkɛ pa-maɣmaɣ pa-tɩ paɖʋwaɣ lɩm, ɛlɛ mɩ, pɩlɩɩnɩ tɔm ndʋ peheyi-mɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ tɩ-yɔɔ; mba patɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ petiyini ɛsɔdaa yɔ kɩ-yɔɔ nɛ posusi-mɩ tɔm kɩbandʋ yɔ, mba heyini-mɩ tʋ. Wondu ndʋ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi Ɛsɔ tiyiyaa liu wɛɛ siŋŋ se paka pɛ-ɛsa. 13  Ye mbʋ, ɩñɔɔzɩ mɩ-maɣzɩm nɛ ɩla tʋmɩyɛ; ɩɖɔkɩ mɩ-maɣzɩm pɩtɩŋa pɩ-taa; ɩɖʋ mi-lidaʋ lootiye nɖɩ pakaɣ-mɩ kɔnʋʋ alɩwaatʋ ndʋ pokuluu Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ pawɩlɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ. 14  Ɛzɩ piya nzɩ sɩñaŋ yɔ, ɩtaatasɩ yebu nɛ kɔɖɛyɩ ŋgʋ ɩɩwɛnɩ ɖooo lɔŋ mɩ-kɩɩsɩŋɩyɩtʋ taa yɔ, kɩwɛɛnɩ ɖoŋ mɩ-yɔɔ,* 15  ɛlɛ ɛzɩ Kiɖeɖeu weyi ɛya-mɩ yɔ, mɩ-maɣmaɣ ɩpɩsɩ kiɖeɖema mɩ-ɖɔnɛ kpeekpe taa, 16  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: “Pɩwɛɛ se ɩkɛ kiɖeɖema, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnkɛ kiɖeɖeu.” 17  Nɛ ye ɩyaɣ Caa weyi ɛɛcɔŋnɩ nɔɔyʋ ɛsɩndaa pʋcɔ nɛ ɛhʋʋnɩ paa anɩ tɔm ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ yɔ, ɩɖɔmnɩ sɔɔndʋ alɩwaatʋ ndʋ ɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ alɩwaatʋ pazɩ yɔ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩm mbʋ se pɩtɩkɛ wondu ndʋ tɩwɛɛkɩɣ yɔ, liidiye ñɩɣyʋʋ yaa sika poholini-mɩ* mi-wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩɩkɛ falaa yɔ kɩ-taa, ŋgʋ mɩ-cɔzɔnaa yebini-mɩ yɔ. 19  Ɛlɛ poholi-mɩ nɛ calɩm mbʋ pɩwɛ ñɩm yɔ, ɛzɩ heɣa ŋga kɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ nɛ azuluma naayɛ yɔ ka-calɩm, Krɩstʋ calɩm. 20  Toovenim taa lɛ, paasɩmɩ-ɩ ɖooo lɔŋ pʋcɔ nɛ pasɩɣ ɛjaɖɛ tigiɖe, ɛlɛ palɩzɩ-ɩ nɛ pawɩlɩ alɩwaatʋ ɖɩdɛnɖɛ taa mɩ-yɔɔ. 21  Pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ lɛ, ɩkɛ mba pɛwɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ weyi efezi-i nɛ sɩɖaa taa nɛ ɛha-ɩ samtʋ, se pɩsa nɛ mi-tisuu nɛ mi-lidaʋ pɛwɛɛ Ɛsɔ yɔɔ yɔ. 22  Lɛɛlɛɛyɔ, ɛzɩma ɩtɩŋnɩ ñamtʋ ndʋ ɩwɛnɩ toovenim yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɩpɩsɩ mɩ-tɩ* kele kele tɩnaa nɛ piyele nɛ ɩwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm mbʋ pɩ-taa fɛyɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɩsɔɔlɩ ɖama siŋŋ pɩlɩɩnɩ mɩ-laŋɩyɛ taa. 23  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paɖaɣnɩ-mɩ lʋlʋʋ, pɩtɩkɛ ɖomaɣ ŋga kaɖazɩɣ yɔ kɔ-yɔɔ patɩŋnaa, ɛlɛ ɖomaɣ ŋga kaaɖazɩɣ yɔ,* pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ ɛsadʋ weyi ɛwɛ tam yɔ ɛ-tɔm yɔɔ. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ “tomnasɩ tɩŋa* wɛ ɛzɩ ñɩyʋʋ yɔ, nɛ sɩ-samtʋ tɩŋa wɛ ɛzɩ hayɩm taa hɛɖʋʋ yɔ; ñɩyʋʋ lou nɛ hɛɖʋʋ tɔlʋʋ, 25  ɛlɛ Yehowa* tɔm ñɛwɛ tam.” Nɛ “tɔm” ndʋ lɛ tɔm kɩbandʋ ndʋ posusi-mɩ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pekelisi-kɛ.”
Yaa “mɩ-kalɩzasɩ ñʋʋ yabɩtʋ.”
Yaa “kɩlɛɣzɩ mi-wezuu caɣʋ.”
Piye piye, “pɛhɛyɩ mɩ-ñʋʋ taa; palɩzɩnɩ-mɩ.”
Yaa “mɩ-kalɩzasɩ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se ɖomaɣ ŋga kapɩzɩɣ lʋlʋʋ yɔ, yaa ŋga kalʋlʋʋ pee yɔ.
Yaa “ɛyaa tɩŋa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.