1 Kɔrɛntɩ mba 9​:​1-27

  • Pɔɔlɩ ha kɩɖaʋ ɛ-apostoloo tʋmɩyɛ taa (1-27)

    • “Pɩtɩpɔzɩ se ŋhɔkɩ nɔ abalɩñɩnʋ nɔɔ” (9)

    • ‘Pɩtɔɔ-m ye maasusuu tɔm yɔ!’ (16)

    • Ɛpɩsɩ ɛ-tɩ pɩtɩŋa ɛyaa tɩŋa yɔɔ (19-23)

    • Tɩ ɖɔkʋʋ wezuu seya taa (24-27)

9  Mɛnfɛyɩ man-tɩ yɔɔ yaa we? Mantɩkɛ apostoloo yaa we? Mantɩna ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu yaa we? Ɩtɩkɛ man-tʋmɩyɛ Kɩbaɣlʋ taa?  Paa mantɩkɛ lalaa apostoloo yɔ, toovenim taa lɛ, mɛnkɛ-mɩ apostoloo! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩkɛnɩ mayaɣ ŋga kawɩlɩɣ se malakɩ apostoloo tʋmɩyɛ Kɩbaɣlʋ taa yɔ.  Tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ se malʋbɩnɩ man-tɩ yɔɔ mba pahʋʋnɩ-m tɔm yɔ pɔ-cɔlɔ yɔ, ndʋ yɔ:  Ðɩfɛyɩnɩ waɖɛ* se ɖɩtɔɔ nɛ ɖɩñɔɔ yaa we?  Ðɩfɛyɩnɩ waɖɛ se ɖɩkpɛndɩnɩ halʋ weyi ɛwɛnɩ tisuu yɔ,* ɛzɩ apostoloowaa lalaa nɛ Kɩbaɣlʋ newaa abalɩñɩma nɛ Sefaasɩ* yɔ yaa we?  Yaa ma nɛ Barnaabaasɩ ɖe-ɖeke ɖɩfɛyɩnɩnɩ waɖɛ se ɖiyele tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcɔnɩ ɖa-tɩ yɔɔ yɔ ɖɩ-labʋ na?  Sɔɔja weyi lakɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛ-maɣmaɣ e-liidiye? Ahayɩɣ viiñi hayɩm nɛ ɛɛtɔkɩ viiñi pee? Yaa aɖiyiɣ ewiɖe naɖɩyɛ nɛ ɛɛñɔʋ ewiɖe nɖɩ ɖɩ-naalɩm?  Tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ, tɩkɛ ɛyaa lɩmaɣza na? Paɣtʋ ɖɔɖɔ ɛɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ yaa we?  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pama Moyizi Paɣtʋ taa se: “Pɩtɩpɔzɩ se ŋhɔkɩ nɔ abalɩñɩnʋ nɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛɛ nɛ ɛmakɩ pee* yɔ.” Ɛzɩ naŋ abalɩñɩŋ yɔɔ Ɛsɔ maɣzɩɣ yaa we? 10  Yaa toovenim taa lɛ, ɖɔ-yɔɔ ɛyɔɔdʋʋ-tʋ? Toovenim lɛ, ɖɔ-yɔɔ ɛma-tʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ weyi ɛhayɩɣ nɛ ɛyʋ weyi ɛmakɩ yɔ, pɩwɛɛ se pala mbʋ nɛ lidaʋ se pehiɣ pe-ɖeɖe. 11  Ye ɖiɖu fezuu taa wondu mɩ-hɛkʋ taa yɔ, ɛzɩ pɩwɛɛkɩɣ nabʋyʋ ye ɖɩkʋm tomnaɣ yɔɔ wondu* mɩ-cɔlɔ yɔ? 12  Ye ɛyaa lalaa ɩwɛnɩ waɖɛ se pɔpɔzɩ-mɩ pʋ, ɖɩfɛyɩnɩ waɖɛ nɖɩ nɛ pɩkɩlɩ yaa we? Paa mbʋ yɔ, ɖɩtɩlabɩnɩ waɖɛ* nɖɩ tʋmɩyɛ, ɛlɛ ɖɩɖɔkʋʋ ɖa-laŋɩyɛ pɩtɩŋa pɩ-taa se pɩtaala nɛ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɖɩɖɩɣ Krɩstʋ yɔɔ tɔm kɩbandʋ nʋmɔʋ. 13  Ɩtɩtɩlɩ se mba palakɩ tʋma kiɖeɖena yɔ, pɔtɔkɩ mbʋ pɩwɛ templo taa yɔ, nɛ mba palakɩ tʋmɩyɛ altaaru yɔɔ tam yɔ, pehikiɣ pe-ɖeɖe mbʋ pɩlɩɣnɩ altaaru yɔɔ yɔ pɩ-taa? 14  Mbʋ ɖɔɖɔ Kɩbaɣlʋ ɖʋ paɣtʋ mba posusuu tɔm kɩbandʋ yɔ se pɛwɛɛ wezuu pɩtɩŋnɩ tɔm kɩbandʋ yɔɔ. 15  Ɛlɛ mantɩkpaɣ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ. Toovenim taa lɛ, mantɩma-mɩ tɔm tʋnɛ se palabɩ-m mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mansɩba yɔ pɩkɩlɩɣ ɖeu se—nɔɔyʋ ɛɛkaɣ mʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ mankʋndʋʋ yɔ! 16  Lɛɛlɛɛyɔ ye monsusuu tɔm kɩbandʋ yɔ, pɩtɩkɛ pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se mankʋndɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛnɩ-m kɩjɛyʋʋ se monsusi-tʋ. Toovenim taa lɛ, pɩtɔɔ-m ye maasusuu tɔm kɩbandʋ yɔ! 17  Ye malakɩ mbʋ nɛ laŋɩyɛ faaa yɔ, mɛwɛnɩ kɩhɛyʋʋ; ɛlɛ paa maalakɩ mbʋ nɛ laŋɩyɛ faaa yɔ, pɩkpɛndɩ pɩkɛ ɖɩɣa yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋzɩ me-nesi tɛɛ yɔ. 18  Ye mbʋ, ɛbɛ kɛnɩ man-kɩhɛyʋʋ? Ŋgʋ lɛ se alɩwaatʋ ndʋ monsusuu tɔm kɩbandʋ yɔ, manpɩzɩ nɛ maha tɔm kɩbandʋ falaa, nɛ mantaalabɩnɩ ɖoŋ* weyi mɛwɛna yɔ tʋmɩyɛ ɛzɩma pɩtɩmʋna yɔ tɔm kɩbandʋ taa. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa mɛwɛ man-tɩ yɔɔ ɛyaa tɩŋa ɛsɩndaa yɔ, manpɩsɩ man-tɩ ɛyaa tɩŋa yom, se pɩsa nɛ mehiɣ ɛyaa sakɩyɛ. 20  Yuuda mba cɔlɔ lɛ, manpɩsɩ ɛzɩ Yuuda tʋ yɔ se pɩsa nɛ mehiɣ Yuuda mba; mba pɛwɛ paɣtʋ tɛɛ yɔ pɔ-cɔlɔ lɛ, manpɩsɩ ɛzɩ weyi ɛwɛ paɣtʋ tɛɛ yɔ, ŋgʋ ma-maɣmaɣ mɛnfɛyɩ paɣtʋ tɛɛ, se pɩsa nɛ mehiɣ mba pɛwɛ paɣtʋ tɛɛ yɔ. 21  Mba pɛfɛyɩnɩ paɣtʋ yɔ pɔ-cɔlɔ lɛ, manpɩsɩ ɛzɩ weyi ɛfɛyɩnɩ paɣtʋ yɔ, paa mantɩkɛ weyi ɛfɛyɩnɩ paɣtʋ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, ɛlɛ mɛwɛ paɣtʋ tɛɛ Krɩstʋ cɔlɔ, se pɩsa nɛ mehiɣ mba pɛfɛyɩnɩ paɣtʋ yɔ. 22  Ajamaa cɔlɔ lɛ, manpɩsɩ ɛjam, se pɩsa nɛ mehiɣ ajamaa. Manpɩsɩ pɩtɩŋa payɩ ɛyaa ndɩ ndɩ cɔlɔ, se pɩsaŋ kɔyɔ, mala mbʋ payɩ manpɩzɩɣ yɔ nɛ maya pa-taa nabɛyɛ ñʋʋ. 23  Ɛlɛ malakɩ pɩtɩŋa payɩ tɔm kɩbandʋ yɔɔ, se pɩsa nɛ monsusi-tʋ lalaa.* 24  Ɩtɩtɩlɩ se mba peseɣ seya taa yɔ, pa-tɩŋa peseɣ, ɛlɛ kʋɖʋm ɖeke mʋʋnɩ kɩhɛyʋʋ na? Ise ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ɩpɩzɩ ɩmʋ-kʋ. 25  Nɛ weyi eseɣ se ɛwa yɔ, ɛɖɔkʋʋ ɛ-tɩ pɩtɩŋa pɩ-taa. Toovenim taa lɛ, palakɩ mbʋ se pamʋ wabɩtʋ hulaɣ ŋga kapɩzɩɣ nɛ kɛwɛɛkɩ yɔ, ɛlɛ ɖa lɛ ŋga kaawɛɛkɩɣ yɔ. 26  Pʋyɔɔ lɛ, ɛzɩma menseɣ yɔ, maaseɣ se pɔtɔm se pese; ɛzɩma mɔlɔʋ mo-ŋgulumee yɔ, maalɔʋ-yɛ se mama helim taa yem; 27  ɛlɛ mamakɩ mon-tomnaɣ* nɛ manpɩsɩɣ-kɛ yom, se pɩtaala nɛ mɛntɛŋ lalaa tɔm susuu lɛ, ma-maɣmaɣ manpɩsɩ weyi ɛtɩmʋna yɔ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “ɖoŋ.”
Yaa “ɖɩkpɛndɩnɩ koobu halɩñɩnʋ weyi ɛkɛ ɖa-halʋ yɔ.”
Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ.
Yaa “nɛ ɛmɩtɩɣ blee lɔtʋ yɔɔ nɛ pee lɩɣ.”
Yaa “sɩnʋʋ.”
Piye piye, “ɖoŋ.”
Yaa “wala.”
Yaa “nɛ mantayɩ-tʋ lalaa.”
Yaa “mɔhɔŋ mon-tomnaɣ nɩŋgbaŋʋʋ; mansɩɣzɩɣ mon-tomnaɣ lɔŋ siŋŋ.”