1 Kɔrɛntɩ mba 8​:​1-13

  • Tɔɔnaɣ ŋga pala-kɛ sɩɩnaa yɔɔ yɔ kɔ-yɔɔ tɔm (1-13)

    • Ðɩnawa se Ɛsɔ kʋɖʋm ɖeke wɛna (5, 6)

8  Nɛ tɔɔnaɣ ŋga pala-kɛ sɩɩnaa yɔɔ yɔ kɔ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɖɩsɩm mbʋ se ɖa-tɩŋa ɖɩwɛnɩ sɩmtʋ. Sɩmtʋ yeki nɛ ɛyʋ kpazɩɣ ɛ-tɩ, ɛlɛ sɔɔlɩm kpazɩɣ ɖoŋ.  Ye nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ se ɛsɩm nabʋyʋ yɔ, ɛtɩsɩmtɩ-pʋ ɛzɩ pʋpɔzʋʋ se ɛsɩm-pʋ yɔ.  Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, Ɛsɔ sɩm ɛyʋ ɛnʋ.  Piyele nɛ tɔɔnaɣ ŋga pala sɩɩnaa yɔɔ yɔ kɔ-tɔɔʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɖɩsɩm mbʋ se sɩʋ kpeliɣa tɩkɛ nabʋyʋ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ Ɛsɔ kʋɖʋm ɖeke wɛna.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa mbʋ payaɣ se ɛsɔnaa yɔ pɩwɛɛ kɔyɔ, paa pɩtɩɩkɛ ɛsɔdaa yaa tɛtʋ yɔɔ, ɛzɩ “ɛsɔnaa” sakɩyɛ nɛ “kɩbaɣlaa” sakɩyɛ wɛʋ yɔ,  toovenim taa lɛ, ɖɩnawa se Ɛsɔ kʋɖʋm wɛna, Caa, weyi ɛ-cɔlɔ wondu kpeekpe lɩnaa nɛ ɖɩwɛɛ ɛ-yɔɔ yɔ; nɛ Kɩbaɣlʋ kʋɖʋm wɛna, Yesu Krɩstʋ, weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ wondu kpeekpe wɛɛ nɛ weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɖɩwɛɛ yɔ.  Paa mbʋ yɔ, pɩtɩkɛ ɖa-tɩŋa ɖɩwɛnɩnɩ sɩmtʋ tʋnɛ. Ɛlɛ nabɛyɛ lɛ, ɛzɩma paañɔnɩ sɩɩnaa ɖooo lɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ ŋga ɛzɩ mbʋ pala sɩʋ kpeliɣa yɔɔ yɔ, nɛ pipisiɣ pɛ-ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ ɛjandʋ yɔ.  Ɛlɛ tɔɔnaɣ ɛɛkaɣ-ɖʋ ñɔtɩnʋʋ nɛ Ɛsɔ; ye ɖɩɩtɔkɩ yɔ pɩɩsɩkɩnɩ-ɖʋ, nɛ ye ɖɩtɔkɩ yɔ ɖɩɩwɛɣ weewee nɛ pɩkɩlɩ.  Ɛlɛ ɩkpa mɩ-tɩ paa ɛzɩmtaa se waɖɛ nɖɩ ɩwɛna se ɩlɩzɩ yɔ ɖɩtaapɩsɩ pɩyɛ nɖɩ ɖituuluu yɔ mba pɛwɛnɩ ɛjandʋ yɔ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye nɔɔyʋ ɛna ña weyi ŋwɛnɩ sɩmtʋ yɔ ŋɖiɣni tɔɔnaɣ tɔɔʋ sɩʋ kpeliɣa nakɛyɛ templo taa, pɩɩkaɣ seɣtuu ɛnʋ weyi ɛwɛnɩ ɛjandʋ yɔ ɛ-ɛhʋyɛ se ɛtɔɔ tɔɔnaɣ ŋga pala sɩɩnaa yɔɔ yɔ? 11  Ye mbʋ, pɩtɩŋnɩ ña-sɩmtʋ yɔɔ lɛ, ŋwɛɛ nɛ ŋɖʋzʋʋ ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ ɛjandʋ yɔ, ño-koobu weyi ɛ-yɔɔ Krɩstʋ sɩba yɔ. 12  Alɩwaatʋ ndʋ ɩlakɩ mi-koobiya kɩwɛɛkɩm mbʋ nɛ ɩɖʋʋ heŋ pɛ-ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ ɛjandʋ yɔ, Krɩstʋ iɖiɣni labʋ kɩwɛɛkɩm. 13  Pʋyɔɔ lɛ, ye tɔɔnaɣ ɛlakɩ se pituuli mon-koobu yɔ, wiɖiyi maakaɣ tasʋʋ nandʋ tɔɔʋ kpa, se pɩsa nɛ mantaala nɛ pituuli mon-koobu.

Pɩ-tɛɛ tɔm