1 Kɔrɛntɩ mba 7​:​1-40

  • Lɔŋ tasʋʋ mba patɩɖɔkɩ nesi nɛ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ (1-16)

  • Wɛɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa paya-ŋ yɔ (17-24)

  • Mba patɩɖɔkɩ nesi yɔ nɛ lelaa (25-40)

    • Ɛɖandʋ caɣʋ kɛzɛsɩ (32-35)

    • Ðɔkɩ nesi “Kɩbaɣlʋ taa ɖeke” (39)

7  Piyele nɛ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɩma-m yɔ, pɩkɩlɩ ɖeu se abalʋ etaatukuni halʋ;*  ɛlɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* tɔyʋʋ yɔɔ lɛ, paa abalʋ weyi ɛwɛɛnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-halʋ nɛ paa halʋ weyi ɛwɛɛnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-walʋ.  Walʋ ɛcɛlɩ ɛ-halʋ mbʋ pɩmʋnaa se ɛcɛlɩ-ɩ yɔ, nɛ halʋ ɖɔɖɔ ɛla mbʋ ɛ-walʋ.  Halʋ fɛyɩnɩ ɖoŋ ɛ-maɣmaɣ e-tomnaɣ yɔɔ, ɛlɛ ɛ-walʋ wɛnɩnɩ ɖoŋ kɔ-yɔɔ; mbʋ ɖɔɖɔ walʋ fɛyɩnɩ ɖoŋ ɛ-maɣmaɣ e-tomnaɣ yɔɔ, ɛlɛ ɛ-halʋ wɛnɩnɩ ɖoŋ kɔ-yɔɔ.  Ɩtaapɛ mɩ-tɩ ɖama, ye pɩtɩkɛ se ɩnɩnɩ ɖama pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩɖʋwa yɔ, se pɩsa nɛ ɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɩtɩmɩ nɛ pʋwayɩ lɛ ɩɖaɣnɩ kpɛndʋʋ, se pɩsa nɛ Sataŋ ɛtaawɛɛ nɛ ɛtakɩɣ-mɩ ɛzɩma ɩɩpɩzɩɣ mɩ-tɩ ɖɔkʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ.  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ tɔm ndʋ se maha-mɩ nʋmɔʋ na, pɩtɩkɛ paɣtʋ manɖʋʋ-mɩ.  Ɛlɛ me-liu kaawɛɛ se ɛyaa tɩŋa ɩwɛɛ ɛzɩ mɛwɛʋ yɔ. Paa mbʋ yɔ paa weyi lɛ, ɛ nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha-ɩ yɔ, nɔɔyʋ kʋjɔʋ kʋnɛ nɛ lɛlʋ lɛɛkʋ.  Nɛ meheyiɣ mba patɩɖɔkɩ nesi yɔ nɛ lelaa se ye pɛwɛ ɛzɩ mɛwɛʋ kɔyɔ, pɩkɩlɩɣ-wɛ ɖeu.  Ɛlɛ ye paapɩzɩɣ pa-tɩ ɖɔkʋʋ yɔ, pɔɖɔkɩ nesi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ nesi ɖɔkʋʋ kɩlɩ ɖeu kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ miŋ ñakʋʋ ɛyʋ yɔ. 10  Piyele nɛ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, meheyiɣ-wɛ, pɩtɩkɛ ma ɛlɛ Kɩbaɣlʋ, se halʋ ɛtaakʋyɩ ɛ-walʋ yɔɔ. 11  Ɛlɛ ye ɛkʋyaa yɔ, ɛcaɣ mbʋ ɛtaawalɩ yaa ɛ nɛ ɛ-walʋ peceɣ; nɛ walʋ etaayele ɛ-halʋ. 12  Ɛlɛ lalaa lɛ, ma meheyiɣni-wɛ, ɛɛɛ, pɩtɩkɛ Kɩbaɣlʋ: Ye koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɛwɛnɩ halʋ weyi eetisiɣ Kɩbaɣlʋ yɔɔ nɛ halʋ ɛnʋ ɛsɔɔlɩ se ɛcakɩ ɛ-cɔlɔ yɔ, koobu ɛnʋ etaayebi-i; 13  nɛ ye halʋ nɔɔyʋ ɛwɛnɩ walʋ weyi eetisiɣ Kɩbaɣlʋ yɔɔ nɛ walʋ ɛnʋ ɛsɔɔlɩ se ɛ nɛ ɩ pɛwɛɛ yɔ, etaayele ɛ-walʋ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ walʋ weyi eetisiɣ Kɩbaɣlʋ yɔɔ yɔ, ɛpɩsɩ kiɖeɖeu ɛ-halʋ yɔɔ, nɛ halʋ weyi eetisiɣ Kɩbaɣlʋ yɔɔ yɔ ɛpɩsɩ kiɖeɖeu koobu abalɩñɩnʋ yɔɔ; ye pɩtaakɛ mbʋ yɔ, mi-piya kaakɛ azuluma tɩnaa, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ sɩpɩsɩ kiɖeɖesi. 15  Ɛlɛ ye weyi eetisiɣ Kɩbaɣlʋ yɔɔ yɔ, ɛlɩzaa se ɛɖɛɣ yɔ, ɛɖɛɛ; pɩtɩhɔkɩ koobu abalɩñɩnʋ yaa halɩñɩnʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa, ɛlɛ Ɛsɔ ya-mɩ se ɩwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, halʋ, ɛzɩma ŋlaba nɛ ŋna se ŋŋkaɣ yabʋ ña-walʋ ñʋʋ? Yaa walʋ, ɛzɩma ŋlaba nɛ ŋna se ŋŋkaɣ yabʋ ña-halʋ ñʋʋ? 17  Paa mbʋ yɔ, ɛzɩ Yehowa* haʋ paa weyi yɔ, iyele nɛ paa weyi lɛ ɛɖɔ ɛzɩ Ɛsɔ yaʋ-ɩ yɔ. Nɛ paɣtʋ ndʋ manɖʋʋ agbaa tɩŋa taa. 18  Paya nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ pɛtɛmɩ-ɩ pɛlʋʋ yɔ? Ɛtaañɩnɩ se ɛpɩsɩ kɩdɩbɛlʋʋ. Paya nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ kɩdɩbɛlʋʋ yɔ? Ɛtaañɩnɩ se pɛpɛlɩ-ɩ. 19  Pɛlɩtʋ tɩkɛ pʋyʋ, nɛ kɩdɩbɛlɩtʋ tɩkɛ pʋyʋ; mbʋ pɩkɛ pʋyʋ yɔ lɛ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm. 20  Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa paya paa weyi yɔ, ɛwɛɛ tɩ-taa mbʋ. 21  Paya-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋkɛ yom yɔ? Taanɩɣzɩ pɩ-yɔɔ; ɛlɛ ye ŋpɩzɩɣ se ŋwɛɛ ña-tɩ yɔɔ yɔ, labɩnɩ waɖɛ nɖɩ tʋmɩyɛ. 22  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi paya-ɩ Kɩbaɣlʋ taa alɩwaatʋ ndʋ ɛkɛ yom yɔ, ɛkɛ Kɩbaɣlʋ ɛyʋ weyi poholi-i yɔ; mbʋ ɖɔɖɔ weyi paya-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛ ɛ-tɩ yɔɔ yɔ, ɛkɛ Krɩstʋ yom. 23  Ñɩm sɔsɔm pakpaɣ nɛ payabɩnɩ-mɩ; iyele pɩsʋʋ ɛyaa yomaa. 24  Koobiya, wɛtʋ ndʋ tɩ-taa paya paa weyi yɔ, ɛwɛɛ tɩ-taa mbʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa. 25  Piyele nɛ mba paasɩŋ abalʋ yaa halʋ yɔ* pɔ-tɔm yɔ, mantɩmʋ paɣtʋ natʋyʋ Kɩbaɣlʋ cɔlɔ, ɛlɛ mɔyɔɔdʋʋ ma-lɩmaɣza na, ɛzɩ ɛyʋ weyi Kɩbaɣlʋ na ɛ-pʋtɔdɩyɛ se ɛwɛɛ siɣsiɣ yɔ. 26  Pʋyɔɔ lɛ, mamaɣzɩɣ se kala wena awɛ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ a-yɔɔ lɛ, pɩkɩlɩ ɖeu se ɛyʋ ɛwɛɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛɛ yɔ. 27  Pɩhɔkɩ-ŋ nɛ halʋ na? Taañɩnɩ se ŋhɛɖɩ. Pɩtɩtasɩ-ŋ hɔkʋʋ nɛ halʋ na? Yele halʋ ñɩnʋʋ. 28  Ɛlɛ paa ŋɖɔkɩ nesi yɔ, ŋtɩla kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. Nɛ ye weyi ɛɛsɩŋ abalʋ yaa halʋ yɔ ɛɖɔkɩ nesi yɔ, ɛtɩla kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. Ɛlɛ mba palakɩ mbʋ yɔ, pakaɣ katʋʋ kʋñɔmɩŋ po-tomnaɣ taa. Ɛlɛ mañɩnɩɣ se ɩtaatalɩ-mɩ. 29  Pɩtasɩ lɛ, koobiya, tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ lɛ yɔ: alɩwaatʋ ndʋ tɩkazaa yɔ tɩtɩɖɔɔ. Kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mba pɛwɛnɩ halaa yɔ, pɛwɛɛ ɛzɩ pɛfɛyɩna yɔ, 30  nɛ mba pewiɣ yɔ pɛwɛɛ ɛzɩ mba paawiɣ yɔ, nɛ mba pɛmɛyɩɣ yɔ, pɛwɛɛ ɛzɩ mba paamɛyɩɣ yɔ, nɛ mba payakɩ yɔ, pɛwɛɛ ɛzɩ mba pɛfɛyɩna yɔ, 31  nɛ mba palakɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ pɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, pɛwɛɛ ɛzɩ mba paalakɩnɩ-pʋ tʋmɩyɛ siŋŋ yɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-wɛtʋ wɛɛ nɛ tɩlɛɣzɩɣ. 32  Toovenim taa lɛ, mɔnsɔɔlaa se ɩtaawɛɛ nɩɣzɛ taa. Abalʋ weyi ɛtɩkpaɣ halʋ yɔ, ɛnɩɣzɩɣ Kɩbaɣlʋ wondu yɔɔ, ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Kɩbaɣlʋ yɔ. 33  Ɛlɛ abalʋ weyi ɛkpaɣ halʋ yɔ, ɛnɩɣzɩɣ ɛjaɖɛ yɔɔ wondu yɔɔ, ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ɛ-tɔm kɛdɩnɩ ɛ-halʋ yɔ, 34  nɛ ɛ-taa tayaa. Pɩtasɩ lɛ, halʋ weyi ɛtɩwalɩ yɔ yaa pɛlɛ weyi ɛɛsɩŋ abalʋ yɔ, ɛnɩɣzɩɣ Kɩbaɣlʋ wondu yɔɔ, se pɩsa nɛ ɛkɛ kiɖeɖeu e-tomnaɣ taa nɛ e-fezuu taa. Ɛlɛ halʋ weyi ɛwalaa yɔ, ɛnɩɣzɩɣ ɛjaɖɛ yɔɔ wondu yɔɔ, ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ɛ-tɔm kɛdɩnɩ ɛ-walʋ yɔ. 35  Ɛlɛ mɔyɔɔdʋʋ tɔm tʋnɛ mɩ-maɣmaɣ mɩ-kɛzɛɣa yɔɔ na, maañɩnɩɣ se manɖɩɣ-mɩ nʋmɔʋ,* ɛlɛ mañɩnɩɣ se menseɣti-mɩ nɛ ɩla mbʋ pɩmʋnaa yɔ nɛ ɩñɔɔnɩ Kɩbaɣlʋ tam nɛ nabʋyʋ ɛtaakɛzɩ mɩ-lɩmaɣza. 36  Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ se ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma ɛtɩɖɔkɩ nesi yɔ pʋyɔɔ, nɛ ye ɛɖɛ evebitu yaa pɛlɛtʋ alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ pʋnɛ pɩwɛɛ se ɛla: Ɛla mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ; ɛɛlakɩ kɩwɛɛkɩm. Ɛɖɔkɩ nesi. 37  Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛɖʋ ɛ-laŋɩyɛ taa kpem nɛ ɛfɛyɩnɩ kɩcɛyɩm nabʋyʋ, ɛlɛ ɛwɛnɩ ɖoŋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm yɔɔ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-laŋɩyɛ taa se ɛɛɖɔkʋʋ nesi yɔ, ɛkaɣ labʋ camɩyɛ. 38  Pʋyɔɔ lɛ, weyi ɛɖɔkʋʋ nesi yɔ ɛlakɩ camɩyɛ, ɛlɛ weyi ɛɛɖɔkʋʋ nesi yɔ ɛkaɣ labʋ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. 39  Pɩhɔkɩ halʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-walʋ wɛ wezuu yɔ. Ɛlɛ ye ɛ-walʋ eɖo sɩm taa yɔ, ɛwɛnɩ waɖɛ faaa se ɛwalɩ weyi ɛsɔɔlaa yɔ, ɛlɛ Kɩbaɣlʋ taa ɖeke. 40  Ɛlɛ ma-naʋ taa yɔ, ye ɛwɛ ɛzɩ ɛwɛʋ yɔ, ehikiɣ koboyaɣ nɛ pɩkɩlɩ; nɛ toovenim taa lɛ, mamaɣzɩɣ se ma ɖɔɖɔ mɛwɛnɩ Ɛsɔ fezuu.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se ɛtaasʋʋnɩ halʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “mba patɩɖɔkɩ nesi wiɖiyi yɔ.”
Piye piye, “se mañɩbɩ-mɩ kpaca.”