1 Kɔrɛntɩ mba 6​:​1-20

  • Koobiya Krɩstʋ mba wokini ɖama tɔm ɖɩhʋyɛ (1-8)

  • Mba paakaɣ hiɣu Kewiyaɣ yɔ (9-11)

  • Ɩsa Ɛsɔ mi-tomnaɣ taa (12-20)

    • “Ise kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ!” (18)

6  Ye nɔɔhɔnɖɛ naɖɩyɛ ɛwɛ mɩ-taa nɔɔyʋ nɛ lɛlʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɛkatɩɣ se ewoni-i tɔm ɖɩhʋyɛ, ɛyaa mba pɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɛ-ɛsɩndaa, nɛ eewokini-i ɛyaa kiɖeɖema ɛsɩndaa?  Yaa ɩtɩtɩlɩ se ɛyaa kiɖeɖema kaɣnɩ ɛjaɖɛ tɔm hʋnʋʋ? Nɛ ye mɩkaɣnɩ ɛjaɖɛ tɔm hʋnʋʋ, ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩhʋʋ tɔm cikpetu ndʋ tɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ?  Ɩtɩtɩlɩ se ɖɩkaɣ Ɛsɔ tiyiyaa tɔm hʋnʋʋ yaa we? Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩhʋʋ wezuu kʋnɛ kɩ-taa tɔm?  Nɛ ye pɩwɛɛ se ɩhʋʋ wezuu kʋnɛ kɩ-taa tɔm yɔ, ɛyaa mba peniŋ-wɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ ɩkpakɩɣ se pɛkɛ tɔm hʋyaa yaa we?  Mɔyɔɔdʋʋ mbʋ se fɛyɛ ɛkpa-mɩ. Ɛzɩ lɔŋsɩnɖʋ kʋɖʋm maɣmaɣ fɛyɩ mɩ-hɛkʋ taa, weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛhʋʋ tɔm e-koobiya hɛkʋ taa yɔ?  Ɛlɛ koobu wokini koobu tɔm ɖɩhʋyɛ, nɛ pɩtɩŋa mbʋ yɔ ɛyaa mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ pɔ-cɔlɔ!  Toovenim taa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɩyaɣ ɖama tɔm yɔ pɩwɩlɩɣ se ɩtɛm tɔlʋʋ. Ɛbɛ yɔɔ ɩɩɖɔkʋʋ mɩ-tɩ alɩwaatʋ ndʋ palakɩ-mɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ? Ɛbɛ yɔɔ iiyeki mɩ-tɩ se pomuli-mɩ?  Ɛlɛ, ɩlakɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ nɛ imuluu, nɛ mi-koobiya ɩlakɩ mbʋ!  Yaa ɩɩsɩŋ se ɛyaa mba pɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, paakaɣ hiɣu Ɛsɔ Kewiyaɣ? Itaapeɣzi* mɩ-tɩ.* Mba pacakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu yɔ, sɩɩnaa layaa, acɛyɛ laɖaa, abalaa mba pɛcɛlɩɣ pa-tɩ se abalaa lalaa ɩsʋʋnɩ-wɛ yɔ, abalaa mba pasʋʋnɩ abalaa yɔ, 10  mɩlaa, ɛsa naɣ naɣ tɩnaa, sʋlʋm kpaŋɩyaa, ɛyaa tʋyaa nɛ mɔntɔkɩnɩ mon-ɖoŋwaa ɩɩkaɣ hiɣu Ɛsɔ Kewiyaɣ. 11  Paa mbʋ yɔ, mbʋ mɩ-taa nabɛyɛ kaawɛɛ. Ɛlɛ pɔsɔ-mɩ lɩm nɛ ɩwɛɛ kele kele; papɩsɩ-mɩ kiɖeɖema; paya-mɩ se siɣsiɣ tɩnaa Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa nɛ pɩtɩŋnɩ ɖɛ-Ɛsɔ fezuu yɔɔ. 12  Paha-m nʋmɔʋ pɩtɩŋa pɩ-yɔɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ pɩtɩŋa pɩwɛnɩ wazaɣ. Paha-m nʋmɔʋ pɩtɩŋa pɩ-yɔɔ, ɛlɛ maayeki se nabʋyʋ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ mɔ-yɔɔ. 13  Tɔɔnaɣ yɔɔ lotu wɛɛ nɛ lotu ñɛwɛɛ tɔɔnaɣ yɔɔ, ɛlɛ Ɛsɔ kaɣ pa-naalɛ ɖɩzʋʋ. Pɩtɩkɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* yɔɔ tomnaɣ wɛɛ ɛlɛ Kɩbaɣlʋ yɔɔ kɛwɛɛ, nɛ Kɩbaɣlʋ wɛɛ tomnaɣ yɔɔ. 14  Ɛlɛ Ɛsɔ fezi Kɩbaɣlʋ nɛ ɛkaɣ-ɖʋ fezuu ɖɔɖɔ nɛ sɩm taa pɩtɩŋnɩ e-ɖoŋ yɔɔ. 15  Ɩtɩtɩlɩ se mi-tomnasɩ kɛ Krɩstʋ pilinzi na? Ye mbʋ, malɩzɩɣ Krɩstʋ pilinzi nɛ mɛnkpɛndɩ-sɩ halʋ tɩ pɛdɩyʋ yɔɔ? Pɩɩlakɩ mbʋ kpa! 16  Ɩɩsɩŋ se ye nɔɔyʋ ɛkpɛndɩ halʋ tɩ pɛdɩyʋ yɔɔ yɔ, ɛ nɛ ɩ pɛkɛ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ na? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyɔɔdaa se: “Pa-naalɛ pakaɣ kɛʋ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ.” 17  Ɛlɛ weyi ɛkpɛndɩ Kɩbaɣlʋ yɔɔ yɔ, ɛ nɛ ɩ pɛkɛ kʋɖʋm fezuu taa. 18  Ise kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ!* Kɩwɛɛkɩm lɛɛbʋ mbʋ payɩ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla yɔ pɩwɛ e-tomnaɣ nɛ ka-wayɩ, ɛlɛ weyi ɛcakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu yɔ, ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ ɛ-maɣmaɣ e-tomnaɣ kɩwɛɛkɩm. 19  Ɩtɩtɩlɩ se mi-tomnaɣ kɛ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩwɛ mɩ-taa yɔ, ŋgʋ Ɛsɔ ha-mɩ yɔ kɩ-tɛ templo na? Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩkɛ mɩ-maɣmaɣ mɩtɩnɩ mɩ-tɩ, 20  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñɩm sɔsɔm pakpaɣ nɛ payabɩnɩ-mɩ. Pʋyɔɔ lɛ, ɩsa Ɛsɔ mi-tomnaɣ taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Ɩtaacɛtɩ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Itaayele nɛ nɔɔyʋ peɣzi-mɩ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.