1 Kɔrɛntɩ mba 5​:​1-13

  • Kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ tɔm natʋyʋ (1-5)

  • Lɔlɔm pazɩ yem lakɩ nɛ mʋtʋ kpeekpe ñɩŋɩɣ (6-8)

  • Pɩwɛɛ se palɩzɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ (9-13)

5  Toovenim taa lɛ, pɛkɛdɩɣ se kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* nakʋyʋ wɛ mɩ-hɛkʋ taa, nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* ŋgʋ, halɩ kɩfɛyɩ ajɛɛ hɛkʋ taa—abalʋ nɔɔyʋ kpaɣ ɛ-caa halʋ.  Nɛ ɩkpazɩɣ mɩ-tɩ pɩ-yɔɔ? Ɛzɩ pɩtaawɛɛ se ɩwɛɛ kʋñɔwiye taa, nɛ abalʋ weyi ɛlabɩ lakasɩ nzɩ yɔ, palɩzɩ-ɩ mɩ-hɛkʋ taa yaa we?  Paa mɛnfɛyɩ mɩ-cɔlɔ tomnaɣ taa yɔ, mɛwɛ mɩ-cɔlɔ fezuu taa, nɛ abalʋ weyi ɛlabɩ mbʋ yɔ mɛntɛmɩ-ɩ tɔm hʋnʋʋ, ɛzɩ mɛwɛ mɩ-cɔlɔ toovenim taa yɔ.  Alɩwaatʋ ndʋ ikpeɣliɣ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu hɩɖɛ taa, nɛ ɩtɩlɩ se mɛwɛ mɩ-cɔlɔ fezuu taa, nɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu ɖoŋ ɖɔɖɔ wɛ mɩ-cɔlɔ yɔ,  pɩwɛɛ se ɩɖʋzɩ abalʋ ɛnʋ Sataŋ nesi tɛɛ nɛ paɖɩzɩ tomnaɣ, se pɩsa nɛ fezuu hiɣ ñʋʋ yabɩtʋ Kɩbaɣlʋ kɩyakʋ wiye.  Mɩ-agʋnda fɛyɩ ɖeu. Ɩɩsɩŋ se lɔlɔm pazɩ yem lakɩ nɛ mʋtʋ kpeekpe ñɩŋ* yaa we?  Ɩlɩzɩ lɔlɔm kɩbɩnʋʋ se pɩsa nɛ ɩkɛ mʋtʋ kɩfatʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ pɩñɩŋaa yɔ pɩfɛyɩ mɩ-taa.* Mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, Krɩstʋ weyi ɛkɛ ɖɛ-tɛ Paska heɣa yɔ, pala-ɩ.  Pʋyɔɔ lɛ, iyele nɛ ɖɩtɔɔ kazandʋ, ɖɩtaatɔɔ-tʋ nɛ lɔlɔm kɩbɩnʋʋ, ɖɩtaatɔɔ-tʋ ɖɔɖɔ nɛ kɩdɛkɛdɩm nɛ kañatʋ lakasɩ lɔlɔm, ɛlɛ ɖɩtɔɔ-tʋ nɛ kpɔnʋ ŋgʋ kɩ-taa patɩɖʋ lɔlɔm nɛ kɩkɛ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ toovenim kpɔnʋ yɔ.  Mama-mɩ man-takayaɣ taa se iyele taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ mba pacakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu yɔ, 10  maayɔɔdʋʋ se iposi mɩ-tɩ caɣ caɣ nɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ ɛyaa mba pacakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu yɔ yaa ɛsa naɣ naɣ tɩnaa yaa mɔntɔkɩnɩ mon-ɖoŋwaa yaa sɩɩnaa layaa. Ye pɩɩkɛ mbʋ yɔ, toovenim taa lɛ, pɩɩpɔzaa se ɩkʋyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. 11  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mamaɣ-mɩ se iyele taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ weyi payaɣ-ɩ se koobu nɛ ɛcakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu yɔ, yaa ɛyʋ weyi ɛwɛ ɛsa naɣ naɣ yɔ, yaa sɩɩnaa layʋ, yaa ɛyaa tʋyʋ, yaa sʋlʋm kpaŋɩyʋ, yaa mɔntɔkɩnɩ mon-ɖoŋ, halɩ mɩ nɛ ɛyʋ ɛnʋ ɩtaatɔɔ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ma nɛ awayɩ mba suwe nɛ mahʋʋnɩ-wɛ tɔm? Ɩɩhʋʋnɩ tɔm mba pɛwɛ pɩ-taa yɔ 13  nɛ Ɛsɔ ñahʋʋnɩ awayɩ mba tɔm yaa we? “Ɩlɩzɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ mɩ-hɛkʋ taa.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kpaɣ.”
Piye piye, “mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɔlɔm fɛyɩ mɩ-taa.”
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.