1 Kɔrɛntɩ mba 4​:​1-21

  • Pɩwɛɛ se wondu yɔɔ cɔnɩyaa ɩwɛɛ siɣsiɣ (1-5)

  • Krɩstʋ lɩmɖʋyaa tɩ luzuu (6-13)

    • “Ɩtaacɛzɩ tɔm ndʋ pamawa yɔ tɩ-yɔɔ” (6)

    • Krɩstʋ mba pɩsɩ mba pɔcɔŋnɩ-wɛ aleɣya ɖɩlaɖɛ taa yɔ (9)

  • Pɔɔlɩ maɣzɩɣ e-fezuu taa piya yɔɔ (14-21)

4  Pɩwɛɛ se ɛyaa ɩcɔnɩ-ɖʋ ɛzɩ Krɩstʋ lɩmɖʋyaa* nɛ Ɛsɔ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu yɔɔ cɔnɩyaa yɔ.  Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, mbʋ pɔpɔzʋʋ wondu yɔɔ cɔnɩyaa yɔ lɛ se pɛwɛɛ siɣsiɣ.  Nɛ ma lɛ, ye mɩ yaa tɔm hʋyaa nabɛyɛ ɩhʋʋnɩ mɔn-tɔm yɔ, pɩɩcɛyɩɣ-m. Toovenim taa lɛ, halɩ maahʋʋnɩ ma-maɣmaɣ man-tɩ tɔm.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛ-ɛhʋyɛ ɛɛkʋʋ mɔn-tɔm nabʋyʋ yɔɔ. Ɛlɛ pʋnɛ pɩɩwɩlɩɣ se mɛwɛ siɣsiɣ; weyi ɛhʋʋnɩ-m tɔm yɔ, ɛnʋ lɛ Yehowa.*  Pʋyɔɔ lɛ, ɩtaahʋʋ tɔm natʋyʋ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ talɩ, pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Kɩbaɣlʋ kɔŋ yɔ. Ɛkaɣ lɩzʋʋ mɛsaɣ tɛɛ lakasɩ nzɩ sɩwɛ cɩkpɛndʋʋ taa yɔ ñalɩmɩyɛ taa nɛ eyele nɛ patɩlɩ mbʋ pɩwɛ laŋa taa yɔ, nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ, paa weyi ɛkaɣ mʋʋ ɛ-samtʋ Ɛsɔ cɔlɔ.  Koobiya, tɔm ndʋ mɔyɔɔdaa yɔ tɩ-taa lɛ, ma-maɣmaɣ nɛ Apoloosi ɖɩkɛnɩ-mɩ kɩɖaʋ se pɩwazɩ-mɩ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔ lɛ, ɩpɩzɩ nɛ ɩkpɛlɩkɩ tɔm tʋnɛ: “Ɩtaacɛzɩ tɔm ndʋ pamawa yɔ tɩ-yɔɔ,” se pɩtaakɛdɩ nɛ mɩ-taa suni tɩ kpazʋʋ, nɛ ɩɖʋ nɔɔyʋ hɩɖɛ nɛ pɩkɩlɩ lɛlʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ayeki se ŋwɛɛ ndɩ nɛ ɛyʋ lɛlʋ? Toovenim taa lɛ, ɛbɛ ŋwɛna nɛ patɩha-ŋ pʋ kɩhaʋ? Ye paha-ŋ pʋ kɩhaʋ toovenim taa yɔ, ɛbɛ yɔɔ ŋkʋndʋʋ ɛzɩ patɩha-ŋ pʋ kɩhaʋ yɔ?  Ɩtɛm haɣʋ na? Ɩtɛm kɛʋ ñɩm tɩnaa na? Ɩtɛm paɣzʋʋ tɔɔʋ kewiyitu nɛ iyebi-ɖʋ? Me-liu wɛɛ siŋŋ se ɩpaɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ se pɩsa nɛ ɖa ɖɔɖɔ lɛ, ɖa nɛ mɩ ɖɩtɔɔ kewiyitu.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩlakɩ-m ɛzɩ Ɛsɔ lem ɖa mba ɖɩkɛ apostoloowaa yɔ kɛdɛzaɣ ɖeɖe ɛzɩ mba pakʋ pɔ-tɔm se pamʋnɩ sɩm yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ, nɛ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ ɛyaa ɛsɩndaa lɛ, ɖɩpɩsɩ ɛzɩ mba pɔcɔŋnɩ-wɛ aleɣya ɖɩlaɖɛ taa yɔ. 10  Ðɩkɛ kɩmɛlɛmɩŋ Krɩstʋ yɔɔ, ɛlɛ mɩ lɛ, ɩkɛ lɔŋsɩnɖaa Krɩstʋ taa; ɖɩkɛ ajamaa, ɛlɛ mɩ lɛ, ɩkɛ ɖoŋ tɩnaa; paɖʋ-mɩ hɩɖɛ, ɛlɛ ɖa lɛ paɖʋ-ɖʋ fɛyɛ. 11  Pɩkɔm nɛ pɩtalɩ ñɩɣyʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩsɩkɩ ñɔɔsɩ nɛ lɔkɔtʋ, nɛ ɖɩtɛɖɩɣ wondu kususutu* nɛ pɛwɛɛ nɛ pamakɩ-ɖʋ* nɛ ɖɩfɛyɩnɩ ɖɩzʋyɛ 12  nɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖa-maɣmaɣ ɖe-nesi nɛ ɖɔ-yɔɔ soŋuu. Patʋʋ-ɖʋ lɛ, ɖɩwazɩɣ kɩwazʋ; panazɩɣ-ɖʋ lɛ, ɖɩɖɔkʋʋ ɖa-laŋa nɛ suuɖu; 13  palakɩ-ɖʋ kɔlɔmɔtʋ lɛ, ɖicosuuni nɔɔ kɩbaŋa;* ɖɩpɩsɩ ɛzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kʋzɔɔtʋ yɔ,* ñɩtʋ ndʋ payɩ pahazɩɣ yɔ, nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ lɛɛlɛɛyɔ. 14  Maamaɣ tɔm tʋnɛ se manɖʋ-mɩ fɛyɛ, ɛlɛ se mantasɩ-mɩ lɔŋ ɛzɩ men-piya kʋsɔɔlɩsɩ yɔ. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ɩwɛnɩ tɔm wɩlɩyaa 10 000 Krɩstʋ taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɩfɛyɩnɩ caanaa sakɩyɛ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ Krɩstʋ Yesu taa lɛ, manpɩsɩ mɩ-caa pɩtɩŋnɩ tɔm kɩbandʋ yɔɔ. 16  Pʋyɔɔ lɛ, mentendiɣ-mɩ se ɩmaɣzɩnɩ-m. 17  Pʋyɔɔ mentiyiɣni-mɩ Timootee, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ man-pɩɣa kʋsɔɔlaɣ nɛ siɣsiɣ ñɩŋga Kɩbaɣlʋ taa. Ɛkaɣ-mɩ tɔzʋʋ ma-nʋmɔŋ yɔɔ Krɩstʋ Yesu taa, ɛzɩ mɛwɛʋ nɛ mawɩlɩɣ nʋmɔŋ ɛnɩ paa le, paa ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ. 18  Nabɛyɛ taa suni tɩ kpazʋʋ, nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ maakaɣ kɔm mɩ-cɔlɔ yɔ. 19  Ɛlɛ ye Yehowa* ɛsɔɔlaa kɔyɔ, piileɖiɣ lɛ, mankaɣ kɔm mɩ-cɔlɔ, nɛ mankaɣ tɩlʋʋ mba pa-taa suni tɩ kpazʋʋ yɔ po-ɖoŋ, ɛlɛ pɩtɩkɛ pɔ-yɔɔdaɣ. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɩkɛ yɔɔdaɣ tɔm, ɛlɛ kɛkɛ ɖoŋ tɔm. 21  Ɛbɛ ɩkɩlɩ sɔɔlʋʋ? Mɔnkɔɔ mɩ-cɔlɔ nɛ ɖaʋ yaa mɔnkɔmnɩ sɔɔlɩm nɛ hɛɛɛ wɛtʋ fezuu?

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛzɩ ɛyaa mba palakɩ tʋmɩyɛ Krɩstʋ tɛɛ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “nɛ ɖɩwɛ ndaakpeɖe.”
Yaa “pawɩlɩɣ-ɖʋ ñaŋ.”
Piye piye, “ɖitendiɣ.”
Yaa “ɛzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ pɔlɔʋ huɖe yɔɔ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.