1 Kɔrɛntɩ mba 3​:​1-23

  • Kɔrɛntɩ mba kpɛndɩ pɛkɛ tomnaɣ yɔɔ ɛyaa (1-4)

  • Ɛsɔ lakɩna nɛ pɩpaɣlɩɣ (5-9)

    • Mba pa nɛ Ɛsɔ pɛkpɛndɩɣ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ yɔ (9)

  • Ɩmanɩ wondu ndʋ miŋ ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩñaɣ-tʋ yɔ (10-15)

  • Ɩkɛ Ɛsɔ templo (16, 17)

  • Ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ kɛ kɩmɛlɛndʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa (18-23)

3  Pʋyɔɔ lɛ koobiya, mantaapɩzɩɣ se mɔyɔɔdɩnɩ-mɩ ɛzɩ fezuu taa ɛyaa yɔ, ɛlɛ ɛzɩ tomnaɣ yɔɔ ɛyaa yɔ, ɛzɩ piya ajamaa Krɩstʋ taa yɔ.  Naalɩm maaha-mɩ se ɩñɔɔ, pɩtɩkɛ tɔɔnaɣ yuŋ ñɩŋga, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩtaatɩɩkpatɩ ɖoŋ camɩyɛ. Toovenim taa lɛ, lɛɛlɛɛyɔ ɖɔɖɔ ɩtɩkpatɩ ɖoŋ camɩyɛ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkɛ tomnaɣ yɔɔ ɛyaa mbʋ. Alɩwaatʋ ndʋ sʋsɩ nɛ you pɛwɛ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, ɛzɩ ɩtɩkɛ tomnaɣ yɔɔ ɛyaa nɛ ɩɖɔŋ ɛzɩ ɛyaa ɖɔŋʋʋ yɔ?  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ tɔŋ se: “Mɛnkɛ Pɔɔlɩ ñɩnʋ,” ɛlɛ lɛlʋ ñɔtɔŋ se : “Ma lɛ, mɛnkɛ Apoloosi ñɩnʋ” yɔ, ɩɩlakɩ ɛzɩ ɛyaa yem waa lɛ mbʋ yɔ?  Ye mbʋ, anɩ Apoloosi kɛnaa? Ɛɛɛ, anɩ Pɔɔlɩ kɛnaa? Lɩmɖʋyaa mba pɩtɩŋnɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɩwɛɛnɩ tisuu yɔ, ɛzɩ Kɩbaɣlʋ haʋ paa weyi yɔ.  Mɔnsɔwa, Apoloosi mɩzɩ lɩm, ɛlɛ Ɛsɔ lakaɣna nɛ pɩpaɣlɩɣ,  mbʋ yebina nɛ weyi ɛsɔʋ yɔ ɛtɩkɛ pʋyʋ nɛ weyi ɛmɩzɩɣ lɩm yɔ ɛtɩkɛ pʋyʋ ɖɔɖɔ, ɛlɛ Ɛsɔ weyi ɛlakɩ nɛ pɩpaɣlɩɣ yɔ.  Weyi ɛsɔʋ nɛ weyi ɛmɩzɩɣ lɩm yɔ, pɛkɛ kʋɖʋm,* ɛlɛ paa weyi ɛkaɣ mʋʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɩhɛyʋʋ ɛzɩ ɛlabʋ ɛ-tʋmɩyɛ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩkɛ mba pa nɛ Ɛsɔ pɛkpɛndɩɣ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ yɔ. Ɩkɛ Ɛsɔ hayɩm mbʋ eɖiɣni hayʋʋ yɔ, Ɛsɔ kuduyuu. 10  Ɛsɔ lootiye nɖɩ paha-m yɔ ɖɩ-yɔɔ lɛ, mansɩ tigiɖe naɖɩyɛ ɛzɩ kuduyuŋ mayaa ñʋʋdʋ weyi ɛwɛ niye yɔ,* ɛlɛ ɛyʋ lɛlʋ wɛɛ nɛ ɛtɩnɩɣ ɖɩ-yɔɔ. Ɛlɛ paa weyi lɛ, ɛcɔnɩ ɛzɩma ɛwɛɛ nɛ ɛtɩnɩɣ ɖɩ-yɔɔ yɔ pi-ɖeɖe camɩyɛ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩɩ tigiɖe lɛɛɖɛ nɛ pɩtasɩnɩ nɖɩ pasɩwa yɔ, nɖɩ lɛ Yesu Krɩstʋ. 12  Nɛ ye nɔɔyʋ ɛtɩnɩɣ tigiɖe nɖɩ ɖɩ-yɔɔ sika, liidiye ñɩɣyʋʋ, ñɩɣlɩm pɛɛ, ɖasɩ, lɔtʋ, yaa kesi yɔ, 13  pɩkaɣ kuluu paa weyi lɛ ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyakʋ kaɣ ɖɩ-yɔɔ kuluu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ tɩŋnʋʋ miŋ yɔɔ nɛ pokuli ɖɩ-yɔɔ, nɛ miŋ maɣmaɣ kaɣ wɩlʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ paa weyi ɛlaba yɔ. 14  Ye tʋmɩyɛ nɖɩ nɔɔyʋ tɩnɩ tigiɖe yɔɔ yɔ, ɖɩtɩñaɣ yɔ, ɛkaɣ mʋʋ kɩhɛyʋʋ; 15  ye nɔɔyʋ tʋmɩyɛ ɛñaɣaa yɔ, pɩkaɣ-ɩ ɖʋzʋʋ, ɛlɛ ɛ-maɣmaɣ ɛkaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ; paa mbʋ yɔ pɩwɛɣ ɛzɩ ɛtɩŋnɩ miŋ taa nɛ ɛlɩɩ yɔ. 16  Ɩtɩtɩlɩ se mɩ-maɣmaɣ ɩkɛ Ɛsɔ templo nɛ Ɛsɔ fezuu wɛ mɩ-taa yaa we? 17  Ye nɔɔyʋ ɛyɔkɩ Ɛsɔ templo yɔ, Ɛsɔ kaɣ-ɩ ɖɩzʋʋ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ templo kɛ kiɖeɖeu, nɛ mɩkɛnɩ templo ŋgʋ. 18  Nɔɔyʋ ɛtaacɛtɩ ɛ-tɩ: Ye mɩ-taa nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ se ɛwɛ lɔŋ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-taa yɔ, ɛpɩsɩ kɩmɛlɛŋ nɛ pɩsa nɛ ɛpɩsɩ lɔŋsɩnɖʋ. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-lɔŋsɩnɖɛ kɛ kɩmɛlɛndʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: “Ɛkpaɣ lɔŋsɩnɖaa pa-maɣmaɣ pa-ajitu taa.” 20  Nɛ patasɩ se: “Yehowa* sɩm mbʋ se lɔŋsɩnɖaa lɩmaɣza kɛ falaa.” 21  Pʋyɔɔ lɛ, nɔɔyʋ ɛtaakʋndɩ ɛyaa yɔɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩtɩnɩ pɩtɩŋa, 22  pɩtɩɩkɛ Pɔɔlɩ yaa Apoloosi yaa Sefaasɩ* yaa ɛjaɖɛ yaa wezuu yaa sɩm yaa wondu ndʋ tɩwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ yaa wondu ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ, mɩtɩnɩ pɩtɩŋa; 23  ɛlɛ mɩ lɛ, Krɩstʋ tɩnɩ-mɩ; piyele nɛ Krɩstʋ lɛ, Ɛsɔ tɩnɩ-ɩ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pɛwɛnɩ kaɖʋwa kʋɖʋmaɣ.”
Yaa “ɛzɩ tʋma ñʋʋdʋ weyi ɛwɛ lɔŋ yɔ.”
Yaa “ɛwɛ lɔŋ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ.