1 Kɔrɛntɩ mba 2​:​1-16

  • Pɔɔlɩ tɔm susuu Kɔrɛntɩ (1-5)

  • Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ kpaɖaa (6-10)

  • Fezuu taa ɛyʋ nɛ tomnaɣ taa ɛyʋ (11-16)

2  Pʋyɔɔ lɛ koobiya, alɩwaatʋ ndʋ maakɔm mɩ-cɔlɔ se monsusi-mɩ Ɛsɔ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu yɔ, pɩtɩkɛ tɔm pee sɔsɔna yaa lɔŋsɩnɖɛ mɔnkɔmnaa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛntɛm man-taa se maatɩlɩɣ natʋyʋ mɩ-hɛkʋ taa nɛ pɩtasɩnɩ Yesu Krɩstʋ, weyi pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ yɔ.  Nɛ maakɔm mɩ-cɔlɔ ɛjandʋ taa nɛ sɔɔndʋ taa nɛ maawɛɛ menseliɣ siŋŋ;  nɛ mɔ-yɔɔdaɣ nɛ tɔm ndʋ monsusaa yɔ patɩkɛ lɔŋsɩnɖɛ tɔm ndʋ tiyeba nɛ mawabɩ-mɩ yɔ, ɛlɛ pɛkɛ fezuu nɛ ɖoŋ wɩlʋʋ,  se pɩsa nɛ mi-tisuu ɛtaawɛɛ ɛyaa lɔŋsɩnɖɛ taa, ɛlɛ Ɛsɔ ɖoŋ taa.  Nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ lɔŋsɩnɖɛ tɔm mba papɩwa yɔ pɔ-cɔlɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-lɔŋsɩnɖɛ, nɛ pɩtɩkɛ ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ tɩ-ñʋndɩnaa ñɩnɖɛ, mba pakaɣ-wɛ ɖɩzʋʋ yɔ.  Ɛlɛ ɖɩyɔɔdʋʋ Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ tɔm, nɖɩ ɖɩwɛ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu taa yɔ, nɖɩ pɛmɛsɩ-ɖɩ, nɛ nɖɩ Ɛsɔ kaaɖʋ ɖa-samtʋ yɔɔ pʋcɔ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ wɛɣ yɔ.  Lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-ñʋndɩnaa taa nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛtɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye paatɩlɩ-ɖɩ yɔ, pataakʋ* Kɩbaɣlʋ sɔsɔ.  Ɛlɛ ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Wondu ndʋ Ɛsɔ ñɔɔzaa nɛ ɛsɩɩ mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ, ɛsɩyɛ tɩna-tʋ nɛ nɩŋgbaŋʋʋ tɩnɩɩ-tʋ, nɛ ɛyʋ laŋɩyɛ tɩmaɣzɩ tɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ.” 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖa Ɛsɔ tɩŋnɩ e-fezuu yɔɔ nɛ ekuli tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ fezuu tazɩɣ pɩtɩŋa pɩ-taa, halɩ pɩkpɛndɩnɩ Ɛsɔ wondu ndʋ tɩwɛ cukaŋ yɔ, tɩ-taa. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa taa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ ɛyʋ wondu, ye pɩtɩkɛ fezuu ŋgʋ kɩwɛ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-taa yɔ? Mbʋ ɖɔɖɔ nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛtɩlɩ Ɛsɔ wondu, ye pɩtɩkɛ Ɛsɔ fezuu yɔ. 12  Ða lɛ, ɖɩtɩmʋ ɛjaɖɛ fezuu, ɛlɛ fezuu ŋgʋ kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, se pɩsa nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩtɩlɩ wondu ndʋ Ɛsɔ ha-ɖʋ faaa yɔ. 13  Wondu ndʋ, ɖɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ tɩ-tɔm, ɛlɛ pɩtɩkɛ tɔm pee wena ɛyʋ lɔŋsɩnɖɛ wɩlɩ-ɖʋ yɔ ana ɖɩyɔɔdʋʋna, ɛlɛ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ wena fezuu wɩlɩ-ɖʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ fezuu taa tɔm tɔbʋʋ nɛ fezuu taa tɔm pee yɔ. 14  Ɛlɛ tomnaɣ yɔɔ ɛyʋ ɛɛmʋʋ* Ɛsɔ fezuu wondu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩkɛ-ɩ kɩmɛlɛndʋ tɔm; nɛ ɛɛpɩzɩɣ se ɛtɩlɩ-tʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ fezuu taa patazɩɣ tɩ-taa. 15  Ɛlɛ fezuu taa ɛyʋ tazɩɣ wondu tɩŋa taa, ɛlɛ ɛ-maɣmaɣ lɛ, ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛtazɩɣ ɛ-taa. 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ “apɩzaa nɛ ɛtɩlɩ Yehowa* maɣzɩm, se pɩsa nɛ ɛwɩlɩ-ɩ tɔm?” Ɛlɛ, ɖa lɛ, ɖɩwɛnɩ Krɩstʋ maɣzɩm.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pɩtɩkɛ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɖɩ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pataaka sizika yɔɔ.”
Yaa “eetisiɣ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.