1 Kɔrɛntɩ mba 16​:​1-24

  • Mbʋ pɩwɛɛ se pɔcɔɔ Yeruzalɛm Krɩstʋ mba yɔ (1-4)

  • Pɔɔlɩ nʋmɔʋ ɖɔm ɖʋtʋ (5-9)

  • Palabɩ ɖʋtʋ se Timootee nɛ Apoloosi powolo nɛ pana koobiya (10-12)

  • Sazʋʋ nɛ sɛtʋ (13-24)

16  Piyele nɛ mbʋ pɩwɛɛ se pɔcɔɔ ɛyaa kiɖeɖema yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩɖɔ paɣtʋ ndʋ manɖʋ Galaatii agbaa yɔ tɩ-yɔɔ.  Paa kpɩtaʋ ŋgʋ kɩ-kajalaɣ evemiye wiye lɛ, pɩwɛɛ se mɩ-taa paa weyi ɛsɩɩ nabʋyʋ kɩjaʋ pɩlɩɩnɩ mbʋ ɛwɛna yɔ pɩ-cɔlɔ, se pɩsa nɛ pataacɔɔ nabʋyʋ alɩwaatʋ ndʋ mantalɩɣ yɔ.  Ɛlɛ mantalɩɣ lɛ, mankaɣ tiyuu abalaa mba ɩyɔɔdʋʋ pɔ-tɔm mɩ-takayɩsɩ taa se ɩtaɣ-wɛ liu yɔ se pakpaɣ mɩ-kʋjɔʋ faaa ñɩŋgʋ nɛ powoni Yeruzalɛm.  Ɛlɛ, ye mamaɣzɩɣ se pɩpɔzʋʋ se ma ɖɔɖɔ mowolo yɔ, ma nɛ wɛ ɖɩkaɣ wobu peeɖe.  Ɛlɛ mankaɣ kɔm mɩ-cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ mɛntɛzɩɣ Masedonii yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mankaɣ tɛzʋʋ Masedonii;  nɛ pɩtɩla yɔ mankaɣ caɣʋ mɩ-cɔlɔ yaa halɩ mankaɣ wɛʋ mɩ-cɔlɔ niŋkaɣ alɩwaatʋ taa, se pɩsa nɛ ɩsɩ-m pazɩ ɖenɖe mankaɣ wobu yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ mantɩsɔɔlɩ se mana-mɩ ɖɛʋ taa yem, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mantaɣ liu se mankaɣ caɣʋ mɩ-cɔlɔ alɩwaatʋ natʋyʋ pazɩ, ye Yehowa* ɛha nʋmɔʋ yɔ.  Ɛlɛ mancakɩ Efɛɛzɩ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ Pantekooti Kazandʋ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, patʋlɩ-m nɔnɔɔ sɔsɔɔ nakɛyɛ se pɩsa nɛ mala Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ, ɛlɛ koyindinaa sakɩyɛ wɛɛ. 10  Nɛ ye Timootee ɛtalaa yɔ, iyele nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-ɩ nɛ nabʋyʋ, ɛwɛɣ mɩ-hɛkʋ taa lɛ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ Yehowa* tʋmɩyɛ ɛzɩ ma yɔ. 11  Pʋyɔɔ lɛ, nɔɔyʋ etaanimi-i. Ɩsɩɩ-ɩ laŋhɛzɩyɛ taa, se pɩsa nɛ ɛkɔɔ mɔn-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ma nɛ koobiya ɖɩɖaŋɩ-ɩ. 12  Piyele nɛ ɖo-koobu Apoloosi yɔ, mentendi-i siŋŋ se ɛkɔɔ mɩ-cɔlɔ, ɛ nɛ koobiya. Ɛtaasɔɔlɩ se ɛkɔɔ lɛɛlɛɛyɔ, ɛlɛ ɛkaɣ kɔm alɩwaatʋ ndʋ ehikiɣ waɖɛ yɔ. 13  Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa, ɩɖɔkɩ kpam tisuu taa, ɩwɛɛ abalɩtʋ, ɩkpa ɖoŋ. 14  Mbʋ payɩ ɩlakɩ yɔ, ɩlabɩ-pʋ nɛ sɔɔlɩm. 15  Lɛɛlɛɛyɔ koobiya, menseɣtiɣ-mɩ: Ɩsɩm mbʋ se Stefanaasɩ ɖɩɣa taa mba kɛnɩ Akayii taa kajalaɣ pee nɛ paha pa-tɩ nɛ paɖʋ lɩm ɛyaa kiɖeɖema. 16  Mɩ ɖɔɖɔ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ iluzi mɩ-tɩ ɛyaa mba pɛwɛ pa-tɩyɛ nɛ mba payɩ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ siŋŋ yɔ pɛ-tɛɛ. 17  Ɛlɛ man-taa wɛ leleŋ nɛ ɛzɩma Stefanaasɩ nɛ Fɔrtunaatuusi nɛ Akayikuusi pɛwɛ mɔn-cɔlɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɩnɩ-m alɩwaatʋ ndʋ ɩfɛyɩ mɔn-cɔlɔ yɔ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛhɛzɩ ma-laŋɩyɛ nɛ mɩ-ñɩnɖɛ.* Pʋyɔɔ lɛ, ɩwɩlɩ ɛyaa mba pɛwɛ ɛzɩ mba yɔ mɩ-ɛsɩmɩyɛ. 19  Aazii agbaa tiyiɣni-mɩ a-sɛtʋ. Akiila nɛ Prisɩka nɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ pa-ɖɩɣa taa yɔ,* pɛsɛɣ-mɩ nɛ taa leleŋ Kɩbaɣlʋ taa. 20  Koobiya tɩŋa sɛɣ-mɩ. Ɩsɛɛ ɖama nɛ lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ. 21  Ma Pɔɔlɩ mɛn-sɛtʋ yɔ, ma-maɣmaɣ me-nesi tɛɛ sɛtʋ. 22  Ye nɔɔyʋ ɛtɩsɔɔlɩ Kɩbaɣlʋ yɔ, pɔlɔ ɛ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ. Hayɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ, kɔɔ! 23  Tɛtɛ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu lootiye wɛɛ mɩ-cɔlɔ. 24  Tɛtɛ nɛ mɔn-sɔɔlɩm wɛɛ mi-kpeekpe mɩ-cɔlɔ mɩ nɛ Krɩstʋ Yesu mɩ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “pɛhɛzɩ men-fezuu nɛ mɩ-ñɩŋgʋ.”
Yaa “nɛ koobiya mba palakɩ kediɣzisi pa-ɖɩɣa taa yɔ.”