1 Kɔrɛntɩ mba 15​:​1-58

  • Krɩstʋ femtu (1-11)

  • Sɩɖaa femtu kɛnɩ tisuu tigiɖe (12-19)

  • Krɩstʋ femtu wɩlɩɣ se pakaɣ sɩɖaa fezuu (20-34)

  • Tomnaɣ maɣmaɣ, fezuu taa tomnaɣ (35-49)

  • Mbʋ pɩɩsɩkɩ yɔ nɛ mbʋ pɩɩɖazɩɣ yɔ (50-57)

  • Ɩwɛɛnɩ tʋma sakɩyɛ Kɩbaɣlʋ tʋmɩyɛ taa (58)

15  Koobiya, lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mɔntɔzʋʋ-mɩ tɔm kɩbandʋ ndʋ monsusi-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ, ndʋ itisaa ɖɔɖɔ nɛ ɩɖɔkɩ-tʋ kpam yɔ.  Pɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ lɛ, iɖiɣni ɖɔɖɔ hiɣu ñʋʋ yabʋ, ye ɩɖɔkɩ tɔm kɩbandʋ ndʋ monsusi-mɩ yɔ kpam yɔ, ye ɩtɩpɩsɩ mba pɛwɛnɩ tisuu falaa yem yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ mancalɩ ɖʋzʋʋ mi-nesi tɛɛ yɔ, ndʋ ɖɔɖɔ pɛcɛlɩ-m; ndʋ lɛ se Krɩstʋ sɩbɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Masɩ taa yɔ;  nɛ pepimi-i, ɛɛɛ, pefezi-i kɩyakʋ tozo ñɩŋgʋ wiye ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Masɩ taa yɔ;  nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ Sefaasɩ,* nɛ pʋwayɩ lɛ Hiu nɛ Naalɛ.  Pʋwayɩ lɛ, ɛwɩlɩ ɛ-tɩ koobiya mba pɛcɛzɩ 500 yɔ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa, nɛ pa-taa sakɩyɛ wɛ ɖɛ-hɛkʋ taa halɩ nɛ sɔnɔ, ɛlɛ pa-taa nabɛyɛ ɖo sɩm taa.  Pʋbʋ wayɩ lɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ Yakubu, nɛ pʋwayɩ lɛ, apostoloowaa tɩŋa.  Ɛlɛ kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, ɛwɩlɩ-m ɛ-tɩ ɖɔɖɔ, ma weyi mɛwɛ ɛzɩ weyi palʋlɩ-ɩ kɩdɩbɩbɩʋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnkɛ apostoloowaa taa cikpelu, nɛ mantɩmʋna se paya-m se apostoloo, mbʋ pʋyɔɔ yɔ manazɩ Ɛsɔ ɛgbɛyɛ. 10  Ɛlɛ pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ lootiye yɔɔ lɛ, mɛnkɛ mbʋ mɛnkɛwa yɔ. Nɛ lootiye nɖɩ ɛlabɩ-m yɔ, ɖɩtɩkɛ falaa, ɛlɛ malabɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ pa-tɩŋa; paa mbʋ yɔ, pɩtɩkɛ ma, ɛlɛ Ɛsɔ lootiye nɖɩ ɖɩwɛ mɔn-cɔlɔ yɔ. 11  Ye mbʋ, paa pɩtɩɩkɛ ma yaa mba yɔ, mbʋ ɖisusuu tɔm, nɛ mbʋ itisaa. 12  Ye mbʋ, ye peɖiɣni susuu se pefezi Krɩstʋ nɛ sɩɖaa taa, ɛbɛ yɔɔ mɩ-taa nabɛyɛ yɔɔdʋʋ se sɩɖaa femtu fɛyɩ? 13  Ye pɩkɛ toovenim se sɩɖaa femtu fɛyɩ yɔ, ɖɩnɛ petifezi Krɩstʋ ɖɔɖɔ. 14  Ɛlɛ ye petifezi Krɩstʋ yɔ, toovenim taa lɛ, ɖɔ-tɔm susuu kɛ falaa pʋyʋ, nɛ mi-tisuu kɛ falaa pʋyʋ ɖɔɖɔ. 15  Pɩtasɩ lɛ, ɖɩkɛɣnɩ ɖɔɖɔ Ɛsɔ aseɣɖe tɩnaa cɛtɩyaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩlɩzɩ aseɣɖe nɛ ɖɩcɛtɩnɩ Ɛsɔ taa nɛ ɖɩyɔɔdɩ se efezi Krɩstʋ, ŋgʋ ye toovenim taa paafeziɣ sɩɖaa yɔ, ɖɩnɛ etifezi ɛlɛ ɖɔɖɔ. 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye paafeziɣ sɩɖaa yɔ, ɖɩnɛ petifezi Krɩstʋ ɖɔɖɔ. 17  Pɩtasɩ lɛ, ye petifezi Krɩstʋ yɔ, mi-tisuu ɛɛwazɩɣ pʋyʋ; ɩɖaɣnɩ wɛʋ mɩ-kɩwɛɛkɩm taa mbʋ. 18  Nɛ ɖɔɖɔ lɛ, mba poɖo sɩm taa pa nɛ Krɩstʋ pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ, peleba. 19  Ye wezuu kʋnɛ kɩ-taa ɖeke ɖɩwɛnɩ lidaʋ Krɩstʋ yɔɔ yɔ, ɖɔ-tɔm labɩ pʋtɔdɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa tɩŋa. 20  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pefezi Krɩstʋ nɛ sɩɖaa taa, ɛkɛ mba poɖo sɩm taa yɔ pa-kajalaɣ piye. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩ sɩm tɩŋnʋʋ ɛyʋ nɔɔyʋ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ sɩɖaa femtu tɩŋɩɣnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ. 22  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩ pe-kpeekpe pasɩkʋʋ Aɖam taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pakaɣ pe-kpeekpe haʋ wezuu Krɩstʋ taa. 23  Ɛlɛ paa anɩ ɛ-alɩwaatʋ yɔɔ: Krɩstʋ, kajalaɣ piye, pʋwayɩ lɛ mba pɛkɛ Krɩstʋ pʋyʋ ɛ-wɛʋ alɩwaatʋ taa yɔ. 24  Pʋwayɩ lɛ, pɩtɩŋa pɩtɛŋ, alɩwaatʋ ndʋ ɛɖʋzʋʋ Kewiyaɣ ɛ-Caa nɛ ɛ-Ɛsɔ nesi tɛɛ yɔ, ɛtɛŋ ɖɩzʋʋ kominawaa tɩŋa nɛ ñʋndɩnaa kpeekpe nɛ ɖoŋ kpeekpe lɛ. 25  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛɛ se ɛtɔɔ kewiyitu nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ sɩ koyindinaa kpeekpe ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ yɔ. 26  Nɛ kɛdɛzaɣ koyindu weyi pakaɣ-ɩ ɖɩzʋʋ yɔ, ɛnʋ lɛ sɩm. 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ “luzi wondu tɩŋa ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ.” Ɛlɛ ɛyɔɔdʋʋ se ‘poluzi wondu tɩŋa’ yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Weyi eluzi wondu tɩŋa ɛ-tɛɛ yɔ, ɛfɛyɩ pɩ-taa. 28  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ poluzuu wondu tɩŋa ɛ-tɛɛ yɔ, Pɩyalʋ maɣmaɣ kaɣ ɛ-tɩ luzuu ɖɔɖɔ Weyi eluzi wondu tɩŋa ɛ-tɛɛ yɔ ɛ-tɛɛ, se Ɛsɔ ɛkɛ pɩtɩŋa paa anɩ. 29  Ye pɩtaakɛ mbʋ yɔ, mba peɖiɣni-wɛ lɩm mɩyɩsʋʋ se pɩsa nɛ papɩsɩ sɩɖaa yɔ, ɛbɛ pakaɣ labʋ? Ye paafeziɣ sɩɖaa kaaʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɖɔɖɔ peɖiɣni-wɛ lɩm mɩyɩsʋʋ se papɩsɩ mbʋ? 30  Ɛbɛ yɔɔ ɖɔɖɔ ɖɩwɛ kaɖɛ taa paa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ?* 31  Paa kɩyakʋ ŋgʋ, mɛwɛ sɩm nɔɔ taa. Koobiya, mɛntɛm man-taa nɛ tɔm ndʋ ɛzɩ mɛntɛm man-taa nɛ amɛya wena mɛmɛyɩɣ mɩ-yɔɔ yɔ, amɛya wena mɛwɛnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Yesu taa yɔ. 32  Ye malʋbɩnɩ tɛtɛgbɩna Efɛɛzɩ ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ,* wazaɣ ŋga mɛwɛna? Ye paafeziɣ sɩɖaa yɔ, “ɖɩtɔɔ nɛ ɖɩñɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ cee ɖɩkaɣ sɩbʋ.” 33  Itaayele nɛ pepeɣzi-mɩ. Taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ wɛɛkɩɣ wɛtʋ kɩbandʋ.* 34  Ife mɩ-lɩmaɣza taa ɛzɩ siɣsiɣ wɛtʋ pɔzʋʋ yɔ nɛ itaayele nɛ kɩwɛɛkɩm labʋ malɩnɩ-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ nabɛyɛ fɛyɩnɩ sɩmtʋ natʋyʋ Ɛsɔ yɔɔ. Mɔyɔɔdʋʋ mbʋ se fɛyɛ ɛkpa-mɩ. 35  Ɛlɛ nɔɔyʋ kaɣ pɔzʋʋ se: “Ɛzɩma pakaɣ sɩɖaa fezuu? Ɛɛɛ, tomnaɣ ŋga pefeŋna?” 36  Kɩmɛlɛŋ ña! Mbʋ ŋɖuu yɔ, ye pɩtɩcalɩnɩ ɖazʋʋ yɔ, pɩɩñɔʋ.* 37  Nɛ pɩtɩkɛ tɩʋ* ŋgʋ kɩkaɣ paɣlʋʋ yɔ ŋɖuu, ɛlɛ piye yem, paa pɩtɩɩkɛ blee piye yaa ɖomaɣ piye lɛɛɖɛ yɔ; 38  ɛlɛ Ɛsɔ haɣ-ɖɩ tomnaɣ ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ, nɛ ɛhaɣ paa piye nɖɩ ɖɩ-maɣmaɣ ɖi-tomnaɣ. 39  Tomnasɩ tɩŋa tɩta, ɛlɛ ɛyaa tomnaɣ wɛɛ, ɖɩɣa kpɩna tomnaɣ wɛɛ, sumasɩ tomnaɣ ñɛwɛɛ, nɛ kpakpasɩ tomnaɣ ñɛwɛɛ ɖɔɖɔ. 40  Nɛ ɛsɔdaa tomnasɩ wɛɛ nɛ tataa tomnasɩ ñɛwɛɛ ɖɔɖɔ; ɛlɛ ɛsɔdaa tomnasɩ kajʋka wɛ ndɩ, nɛ tataa tomnasɩ kajʋka ñɛwɛɛ ndɩ ɖɔɖɔ. 41  Wɩsɩ ñalɩmɩyɛ wɛ ndɩ, nɛ fenaɣ ñalɩmɩyɛ ñɛwɛɛ ndɩ ɖɔɖɔ, nɛ tɩɩnzɩ ñalɩmɩyɛ ñɛwɛɛ ndɩ; toovenim taa lɛ, paa tɩɩŋa ŋga lɛ, ka-ñalɩmɩyɛ wɛ ndɩ nɛ tɩɩŋa lɛɛka. 42  Mbʋ ɖɔɖɔ sɩɖaa femtu wɛɛ. Poɖuu tomnaɣ ŋga kaɖazɩɣ yɔ; pefeziɣ tomnaɣ ŋga kaaɖazɩɣ yɔ. 43  Poɖuu-kɛ fɛyɛ taa; pefeziɣ-kɛ samtʋ taa. Poɖuu-kɛ ɛjandʋ taa; pefeziɣ-kɛ ɖoŋ taa. 44  Poɖuu tomnaɣ maɣmaɣ; pefeziɣ fezuu taa tomnaɣ. Ye tomnaɣ maɣmaɣ ɛwɛɛ yɔ, fezuu taa ñɩŋga wɛɛ ɖɔɖɔ. 45  Pʋyɔɔ pamawa se: “Kajalaɣ ɛyʋ Aɖam pɩsɩ ɛyʋ* ɛsadʋ.” Kɛdɛzaɣ Aɖam ñapɩsɩ fezuu ŋgʋ kɩhaɣ wezuu yɔ. 46  Paa mbʋ yɔ, pɩtɩkɛ fezuu taa ɛyʋ kɛnɩ kajalaɣ tʋ. Tomnaɣ taa ɛyʋ kɛnɩ kajalaɣ tʋ, nɛ pʋwayɩ lɛ fezuu taa ɛyʋ. 47  Kajalaɣ ɛyʋ kɛ tataa tʋ nɛ mʋzʋʋ palabɩnɩ-ɩ; naalɛ tʋ kɛ ɛsɔdaa tʋ. 48  Mba palabɩ-wɛ nɛ mʋzʋʋ yɔ, pɛwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ weyi palabɩ-ɩ nɛ mʋzʋʋ yɔ; nɛ mba pɛkɛ ɛsɔdaa mba yɔ, pɛwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ weyi ɛkɛ ɛsɔdaa tʋ yɔ. 49  Nɛ ɛzɩ ɖɩkɛʋ weyi palabɩ-ɩ nɛ mʋzʋʋ yɔ ɛ-lɛzʋʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩkaɣ kɛʋ ɛsɔdaa tʋ lɛzʋʋ. 50  Ɛlɛ koobiya, meheyiɣ-mɩ se tomnaɣ nɛ calɩm paapɩzɩɣ nɛ pehiɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ, nɛ mbʋ pɩɖazɩɣ yɔ, pɩɩpɩzɩɣ nɛ pihiɣ mbʋ pɩɩɖazɩɣ yɔ. 51  Ɩna! Meheyiɣ-mɩ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu natʋyʋ: Ða-tɩŋa ɖɩɩkaɣ ɖou sɩm taa, ɛlɛ ɖa-tɩŋa pɩkaɣ-ɖʋ lɛɣzʋʋ 52  kpaagbaa, ɛzɩ ɛsɩyɛ piɖuu yɔ, alɩwaatʋ ndʋ payaɣ kɛdɛzaɣ ɛgandɩyɛ yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ yaʋ ɛgandɩyɛ, nɛ sɩɖaa kaɣ fem nɛ tomnaɣ ŋga kaaɖazɩɣ yɔ; nɛ pɩkaɣ-ɖʋ lɛɣzʋʋ. 53  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛɛ se mbʋ pɩɖazɩɣ yɔ, pɩpɩsɩ mbʋ pɩɩɖazɩɣ yɔ, nɛ mbʋ pɩsɩkɩ yɔ, pɩpɩsɩ mbʋ pɩɩsɩkɩ yɔ. 54  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ mbʋ pɩɖazɩɣ yɔ pɩpɩsɩɣ mbʋ pɩɩɖazɩɣ yɔ, nɛ mbʋ pɩsɩkɩ yɔ pɩpɩsɩ mbʋ pɩɩsɩkɩ yɔ lɛ, ɖɩnɛ ɛlɛ tɔm ndʋ pamawa yɔ, tɩkaɣ labʋ: “Pelibi sɩm tamtam.” 55  “Sɩm, le ña-wabɩtʋ wɛɛ? Sɩm, le ñɛ-ɛjɔʋ wɛɛ?” 56  Ɛjɔʋ ŋgʋ kɩlʋlʋʋ sɩm yɔ ŋgʋ lɛ kɩwɛɛkɩm, nɛ kɩwɛɛkɩm ɖoŋ lɛ Paɣtʋ.* 57  Ɛlɛ ɖɩsɛɣ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɩŋɩɣnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ ɛhaɣ-ɖʋ wabɩtʋ. 58  Pʋyɔɔ lɛ, mon-koobiya kʋsɔɔlaa, ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam, pɩtaacɛŋɛsɩ-mɩ; paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩwɛɛnɩ tʋma sakɩyɛ Kɩbaɣlʋ tʋmɩyɛ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩnawa se pana wena ɩñakɩ yɔ, atɩkɛ falaa Kɩbaɣlʋ taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ.
Yaa “kaɖɛ taa alɩwaatʋ tɩŋa?”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɛzɩ ɛyaa maɣzʋʋ yɔ.”
Yaa “Taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ pisiɣ wezuu caɣʋ kɩbaŋʋ.”
Piye piye, “pɩɩwɛɣ wezuu.”
Piye piye, “tomnaɣ.”
Yaa “kalɩzaɣ.”
Yaa “nɛ Paɣtʋ haɣnɩ kɩwɛɛkɩm pi-ɖoŋ.”