1 Kɔrɛntɩ mba 13​:​1-13

  • Sɔɔlɩm​—⁠nʋmɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ (1-13)

13  Ye mɔyɔɔdʋʋ ɛyaa nɛ Ɛsɔ tiyiyaa pa-kʋnʋmɩŋ taa ɛlɛ mɛnfɛyɩnɩ sɔɔlɩm kɔyɔ, manpɩsɩ agbogbo ŋgʋ kiwiɣ yaa ŋgbanɛ nɖɩ ɖiwiɣ yɔ.  Nɛ ye pɩha-m se mɔyɔɔdɩ natʋ tɔm nɛ manɩɩ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu tɩŋa taa nɛ mɛwɛɛnɩ sɩmtʋ tɩŋa, nɛ ye mɛwɛnɩ tisuu tɩŋa se manpɩzɩ nɛ mɛnkpɛzɩ pʋŋ,* ɛlɛ mɛnfɛyɩnɩ sɔɔlɩm yɔ, mantɩkɛ pʋyʋ.*  Nɛ ye maha mbʋ mɛwɛna yɔ pɩtɩŋa se mancalɩ ɛyaa lalaa, nɛ ye mɛncɛlɩ mon-tomnaɣ se pɩsa nɛ mankʋndɩ, ɛlɛ mɛnfɛyɩnɩ sɔɔlɩm yɔ, mɛnfɛyɩ wazaɣ nakɛyɛ kpataa.  Sɔɔlɩm wɛ suuɖu nɛ pɩlakɩ kɩbandʋ. Sɔɔlɩm fɛyɩ sʋsɩ. Pɩɩkʋndʋʋ, pɩɩkpazɩɣ pɩ-tɩ,  pɩɩlakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, pɩɩñɩnɩɣ pɩ-maɣmaɣ pɩ-kɛzɛsɩ, pɩɩmʋʋ pana lɛɛ lɛɛ. Pɩɩcakɩnɩ nɔɔyʋ.  Pɩ-taa ɛɛlakɩ leleŋ nɛ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, ɛlɛ pɩ-taa lakɩ leleŋ nɛ toovenim.  Pɩkatɩɣ pɩtɩŋa, pitisiɣ pɩtɩŋa pɩ-yɔɔ, pɩwɛnɩ lidaʋ pɩtɩŋa pɩ-yɔɔ, pɩɖɔkʋʋ pɩ-laŋɩyɛ pɩtɩŋa pɩ-taa.  Sɔɔlɩm ɛɛtɛŋ kpa. Ɛlɛ ye natʋ tɔm kʋjɔŋ ɩwɛɛ yɔ, ɩkaɣ mʋʋʋ; ye kʋnʋmɩŋ* ɩwɛɛ yɔ, ɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ; ye sɩmtʋ ɛwɛɛ yɔ, tɩkaɣ mʋʋʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩmtʋ pazɩ ɖɩwɛna nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ natʋ tɔm pazɩ na, 10  ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ mbʋ pɩwɛ pilim yɔ pɩkɔŋ yɔ, mbʋ pɩfɛyɩ pilim yɔ pɩkaɣ mʋʋʋ. 11  Maakɛ pɩɣa lɛ, mɔyɔɔdaɣ ɛzɩ pɩɣa yɔ, mamaɣzaɣ ɛzɩ pɩɣa yɔ, malakaɣnɩ ma-maɣzɩm tʋmɩyɛ ɛzɩ pɩɣa yɔ; ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ manpɩsɩ sɔsɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, meyebi pɩjatʋ lakasɩ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɛɛlɛɛyɔ lɛ ɖɩnaɣ yem fiɖiyii pɩtɩŋnɩ ñɩɣtʋ ñɩnʋʋ nakʋyʋ yɔɔ, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɖɩkaɣ naʋ kpayɩ kpayɩ ɛzɩ ɖɛ-ɛsɩndaa pɩwɛɛ yɔ. Sɔnɔ lɛ mansɩm pazɩ na, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ mankaɣ sɩm camɩyɛ* ɛzɩ pasɩmʋʋ-m camɩyɛ yɔ. 13  Ɛlɛ, lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pʋnɛ pi-naadozo pɩkazɩɣ: tisuu, lidaʋ, sɔɔlɩm; ɛlɛ pɩ-taa lɛ sɔɔlɩm kpaɖɩna.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ mɛnkɛzɩ pʋŋ lona.”
Yaa “mɛnfɛyɩnɩ wazaɣ nakɛyɛ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se ɛzɩma pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ pɩtɩŋnɩ maamaaci lakasɩ yɔɔ yɔ.
Yaa “pɩtɩŋa.”