1 Kɔrɛntɩ mba 12​:​1-31

  • Fezuu kʋjɔŋ (1-11)

  • Tomnaɣ kʋɖʋmaɣ, pilinzi sakɩyɛ (12-31)

12  Piyele nɛ fezuu taa kʋjɔŋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, koobiya, mantɩsɔɔlɩ se ɩwɛɛ nɛ ɩɩsɩŋ natʋyʋ.  Ɩsɩm mbʋ se alɩwaatʋ ndʋ ɩɩkɛ ajɛɛ taa mba* yɔ, pɩɩwɛnɩ ɖoŋ mɩ-yɔɔ nɛ pitolisuu-mɩ nɛ piwokini-mɩ sɩʋ kpelisi kaayɔɔdasɩ yɔɔ, nɛ iwoki ɖenɖe siɖiyiɣ-mɩ nɛ siwokina yɔ.  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mancaɣ se ɩtɩlɩ se alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ tɩŋɩɣnɩ Ɛsɔ fezuu yɔɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, ɛɛtɔŋ se: “Pɔlɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ Yesu yɔɔ!” nɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Yesu kɛnɩ Kɩbaɣlʋ!” nɛ pɩtɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ.  Kʋjɔŋ ndɩ ndɩ wɛɛ, ɛlɛ fezuu kʋɖʋmʋʋ wɛna;  nɛ lɩm ɖʋʋ tʋma ndɩ ndɩ wɛɛ, ɛlɛ Kɩbaɣlʋ kʋɖʋm wɛna;  nɛ tʋma ndɩ ndɩ wɛɛ, paa mbʋ yɔ Ɛsɔ kʋɖʋm lakɩnɩ-yɛ paa ɛyʋ weyi lɛ ɛ-taa.  Ɛlɛ fezuu lakɩ tʋmɩyɛ paa ɛyʋ weyi lɛ ɛ-taa se pɩwazɩ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩha nɔɔyʋ lɔŋsɩnɖɛ yɔɔdaɣ* pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ, pɩha lɛlʋ sɩmtʋ yɔɔdaɣ pɩtɩŋnɩ fezuu kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ,  pɩha lɛlʋ tisuu pɩtɩŋnɩ fezuu kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ, pɩha lɛlʋ kʋdɔndɩnaa waʋ kʋjɔŋ pɩtɩŋnɩ fezuu kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ, 10  pɩha lɛlʋ se ɛla maamaaci lakasɩ, pɩha lɛlʋ se ɛyɔɔdɩ natʋ tɔm, pɩha lɛlʋ fezuu taa tɔm lɛɣtʋ, pɩha lɛlʋ kʋnʋmɩŋ* ndɩ ndɩ, nɛ pɩha lɛlʋ se ɛɖɛzɩ kʋnʋmɩŋ taa. 11  Ɛlɛ fezuu kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩlakɩnɩ tʋma ana a-tɩŋa, nɛ kɩhaɣ paa weyi ɛzɩ kɩsɔɔlʋʋ yɔ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tomnaɣ kʋɖʋmaɣ wɛna ɛlɛ kɛwɛnɩ pilinzi sakɩyɛ, nɛ paa tomnaɣ ŋga, ke-pilinzi ɩɖɔwa yɔ, sɩkɛ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ, mbʋ ɖɔɖɔ Krɩstʋ wɛɛ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩŋnɩ fezuu kʋɖʋmʋʋ yɔɔ lɛ, pamɩyɩsɩ ɖa-tɩŋa tomnaɣ kʋɖʋmaɣ taa, paa ɖɩkɛ Yuuda mba yaa Grɛɛkɩ mba yɔ, paa ɖɩkɛ yomaa yaa mba pɛwɛ pa-tɩ yɔɔ yɔ, nɛ peyeba nɛ ɖa-tɩŋa ɖɩñɔɔ fezuu kʋɖʋmʋʋ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ piliŋa kʋɖʋmaɣ palabɩnɩ tomnaɣ, ɛlɛ pilinzi sakɩyɛ. 15  Ye nɩŋgbaŋaɣ ɛyɔɔdaa se: “Mantɩkɛ nesi, pʋyɔɔ lɛ mantɩkɛ tomnaɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ” yɔ, piiyeki se kataakɛ tomnaɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. 16  Nɛ ye nɩŋgbaŋʋʋ ɛyɔɔdaa se: “Mantɩkɛ ɛsɩyɛ, pʋyɔɔ lɛ mantɩkɛ tomnaɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ” yɔ, piiyeki se kɩtaakɛ tomnaɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. 17  Ye tomnaɣ tɩŋa kaakɛ ɛsɩyɛ, le nɩŋgbaŋʋʋ kaawɛɛ? Ye ka-tɩŋa kaakɛ nɩŋgbaŋʋʋ, le mɔɔʋ kaawɛ? 18  Ɛlɛ Ɛsɔ ɖʋ paa tomnaɣ piliŋa ŋga lɛ ko-lone taa ɛzɩ pɩkɛdʋʋnɩ-ɩ yɔ. 19  Ye sɩ-tɩŋa sɩɩkɛ piliŋa kʋɖʋmaɣ, le tomnaɣ kaawɛɛ? 20  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ sɩkɛ pilinzi sakɩyɛ, paa mbʋ yɔ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ wɛna. 21  Ɛsɩyɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɖiheyi nesi se: “Ŋfɛyɩ-m wazaɣ nakɛyɛ,” nɛ ñʋʋ ɖɔɖɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kiheyi nɩŋgbanzɩ se: “Ɩfɛyɩ-m wazaɣ nakɛyɛ.” 22  Ɛlɛ tomnaɣ pilinzi nzɩ ɖɩcɔŋnɩ-sɩ se sɩkɛ ajamaa yɔ, sɩ-tɔm cɛyaa, 23  nɛ tomnaɣ hɔɔlɩŋ weyi ɖɩmaɣzɩɣ se ɩtɩmʋnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ yɔ, ɖɩɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ sɔsɔɖɛ, ye mbʋ, ɖɔ-hɔɔlɩŋ weyi ɩfɛyɩ cɔnʋʋ yɔ, ɖɩcɔŋnɩ ɩ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ, 24  piyele nɛ ɖɔ-hɔɔlɩŋ weyi ɩwɛ kajʋka yɔ, ɩfɛyɩnɩ kɛdɛɖaɣ nakɛyɛ. Ɛlɛ, Ɛsɔ labɩ tomnaɣ labʋ nabʋyʋ nɛ ɛɖʋ hɩɖɛ sɔsɔɖɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛnɩ kɛdɛɖaɣ yɔ, 25  se pɩsa nɛ tayʋʋ nabʋyʋ ɛtaawɛɛ tomnaɣ taa, ɛlɛ pɩwɛɛ se ke-pilinzi ɩmaɣzɩɣ ɖama yɔɔ. 26  Ye piliŋa kʋɖʋmaɣ ɛnɩɣ siziŋ yɔ, pilinzi lɛɛsɩ tɩŋa kpɛndɩɣ kɔ-yɔɔ nɛ sɩnɩɩ siziŋ; yaa ye pasam piliŋa kʋɖʋmaɣ yɔ, pilinzi lɛɛsɩ tɩŋa kpɛndɩɣ kɔ-yɔɔ nɛ sɩmɛyɩ amɛya. 27  Ɩkɛ Krɩstʋ tomnaɣ, nɛ mɩ-taa paa weyi lɛ ɛkɛ piliŋa. 28  Nɛ Ɛsɔ ɖʋ ɛyaa ndɩ ndɩ tʋmɩyɛ ɛgbɛyɛ taa: kajalaɣ lɛ, apostoloowaa; nabʋlɛ lɛ nayaa; nabudozo lɛ, wɩlɩyaa; pʋwayɩ lɛ, maamaaci lakasɩ; pʋwayɩ lɛ, kʋdɔndɩnaa waʋ kʋjɔŋ; sɩnʋʋ tʋma; nʋmɔʋ wɩlʋʋ lɛɣtʋ; kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ. 29  Pa-tɩŋa pɛkɛ apostoloowaa na? Pa-tɩŋa pɛkɛ nayaa na? Pa-tɩŋa pɛkɛ wɩlɩyaa na? Pa-tɩŋa palakɩ maamaaci lakasɩ na? 30  Pa-tɩŋa pɛwɛnɩ kʋdɔndɩnaa waʋ kʋjɔŋ na? Pa-tɩŋa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ na? Pa-tɩŋa pɛkɛ tɔm ɖɛzɩyaa na? 31  Ɛlɛ ɩwɛɛ pana ñaɣʋ yɔɔ* se ihiɣ kʋjɔŋ weyi ɩkpaɖaa yɔ. Ɛlɛ mankaɣ-mɩ wɩlʋʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ.
Yaa “tɔm.”
Yaa “yɔɔdasɩ.”
Yaa “ɩwɛɛ ñɩnʋʋ yɔɔ nɛ kpekpeka.”