1 Kɔrɛntɩ mba 11​:​1-34

  • “Ɩpɩsɩ mba pamaɣzɩɣnɩ-m yɔ” (1)

  • Ñʋʋdʋ kɛʋ nɛ ñʋʋ yɔɔ huuzuu (2-16)

  • Kɩbaɣlʋ Ðanaɣ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ labʋ (17-34)

11  Ɩpɩsɩ mba pamaɣzɩɣnɩ-m yɔ, ɛzɩ ma ɖɔɖɔ mamaɣzɩɣnʋʋ Krɩstʋ yɔ.  Mansaŋ-mɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩŋa pɩ-taa lɛ, ɩtɔzʋʋ mɔ-yɔɔ nɛ ɩɖɔkʋʋ sɔnzɩ kpam ɛzɩ manɖʋzʋʋ-sɩ mi-nesi tɛɛ yɔ.  Ɛlɛ mɔnsɔɔlaa se ɩtɩlɩ se paa abalʋ weyi lɛ, ɛ-ñʋʋdʋ lɛ Krɩstʋ; nɛ halʋ ñʋʋdʋ lɛ abalʋ; nɛ Krɩstʋ ñʋʋdʋ lɛ Ɛsɔ.  Abalʋ weyi ɛtɩmɩɣ yaa ɛyɔɔdʋʋ natʋ tɔm nɛ ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ yɔ, ɛɖʋʋ ɛ-ñʋʋdʋ fɛyɛ;  ɛlɛ halʋ weyi ɛtɩmɩɣ yaa ɛyɔɔdʋʋ natʋ tɔm nɛ etihuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ yɔ, ɛɖʋʋ ɛ-ñʋʋdʋ fɛyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ halʋ weyi ɛhʋm ɛ-ñʋʋ koloŋgolo yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye halʋ eehuuzuu ɛ-ñʋʋ yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se eyele nɛ pɔkɔ ɛ-ñɔsɩ; ɛlɛ ye pɩkɛnɩ halʋ fɛyɛ se eyele nɛ pɔkɔ ɛ-ñɔsɩ yaa ɛhʋ koloŋgolo yɔ, pʋbʋ pɩwɛɛ se ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ abalʋ kɛ Ɛsɔ lɛzʋʋ nɛ ɛ-samtʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩpɔzɩ se ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ, ɛlɛ halʋ ñɛkɛ abalʋ samtʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ abalʋ tɩlɩɩnɩ halʋ taa, ɛlɛ halʋ lɩnɩnɩ abalʋ taa.  Pɩtasɩ lɛ, patɩlɩzɩ abalʋ halʋ yɔɔ, ɛlɛ halʋ palɩzɩ abalʋ yɔɔ. 10  Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se halʋ ɛwɛɛnɩ ɛ-ñʋʋ yɔɔ yʋsaɣ ŋga kawɩlɩɣ se ɛwɛ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ tɛɛ yɔ, Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ. 11  Pɩtasɩ lɛ, Kɩbaɣlʋ taa lɛ, halʋ ɛɛwɛɣ nɛ abalʋ fɛyɩ, nɛ abalʋ ɛɛwɛɣ nɛ halʋ fɛyɩ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ halʋ lɩnʋʋ abalʋ taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ abalʋ tɩŋnɩ halʋ yɔɔ nɛ ɛwɛɛ; ɛlɛ pɩtɩŋa pɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ. 13  Mɩ-maɣmaɣ ɩmaɣzɩ nɛ ɩna: Ɛzɩ pɩmʋnaa se halʋ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ etihuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ? 14  Ɛjaɖɛ maɣmaɣ ɛɛwɩlɩɣ-mɩ se ñɔsɩ kɩɖaɣlɩsɩ ɖʋʋ abalʋ fɛyɛ, 15  ɛlɛ ye halʋ ɛwɛnɩ ñɔsɩ kɩɖaɣlɩsɩ yɔ, pɩkɛnɩ-ɩ samtʋ yaa we? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩha-ɩ ɛ-ñɔsɩ mbʋ ehuuzuuni ɛ-ñʋʋ yɔɔ yɔ pi-lone taa. 16  Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ lʋbʋ sɔnzɩ lɛɛsɩ yɔɔ yɔ, ɖɩfɛyɩnɩ nasɩyɩ, nɛ Ɛsɔ agbaa ɖɔɖɔ fɛyɩnɩ nasɩyɩ. 17  Ɛlɛ mɛncɛlʋʋ-mɩ wɩlɩtʋ tʋnɛ yɔ, maasaŋ-mɩ kɩsam, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ikpeɣliɣ lɛ, wondu ɩɩñɔɔzʋʋ kɩñɔɔzʋ, ɛlɛ pɩtɛzɩɣ wɛɛkʋʋ kɩwɛɛkʋ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kajalaɣ lɛ, manɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ ikpeɣliɣ ɛgbɛyɛ taa yɔ, tayʋʋ wɛ mɩ-hɛkʋ taa; nɛ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa lɛ, mentisiɣ tɩ-yɔɔ. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, kɩjaʋ yɔɔ agbaa ɖɔɖɔ kaɣ wɛʋ mɩ-hɛkʋ taa, se pɩsa nɛ mɩ-taa mba pɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, papɩzɩ nɛ pana-wɛ ɖɔɖɔ kaɣlaa. 20  Alɩwaatʋ ndʋ ikpeɣliɣ lone kʋɖʋmɖɩyɛ taa yɔ, toovenim taa lɛ, iikpeɣliɣ se ɩtɔɔ Kɩbaɣlʋ Ðanaɣ Tɔɔnaɣ na. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ ɩtɔkɩ-kɛ yɔ, mɩ-taa paa weyi calɩɣnɩ tɔɔʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɖanaɣ tɔɔnaɣ, nɛ pʋyɔɔ lɛ ñɔɔsɩ wɩɣ nɔɔyʋ ɛlɛ lɛlʋ lɛ, sʋlʋm kʋʋ-ɩ. 22  Ɩfɛyɩnɩ ɖɩsɩ nzɩ sɩ-taa ɩtɔɔ nɛ ɩñɔɔ yɔ? Yaa iniŋ Ɛsɔ ɛgbɛyɛ nɛ iyeki se fɛyɛ ɛkpa mba pɛfɛyɩnɩ pʋyʋ yɔ? Suwe manpɩzɩɣ nɛ meheyi-mɩ? Pɩwɛɛ se mansam-mɩ yaa we? Pʋnɛ pɩ-taa lɛ, maasaŋ-mɩ. 23  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ mamʋ Kɩbaɣlʋ cɔlɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ manɖʋzɩ mi-nesi tɛɛ, se Kɩbaɣlʋ Yesu, ɖoo wena a-taa palɩɣaɣ ɛ-wayɩ yɔ, ɛkpaɣ kpɔnʋ, 24  nɛ ɛsɛ Ɛsɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛpɛlɩ-kʋ nɛ ɛtɔ se: “Pʋnɛ pɩsɩŋnɩ mon-tomnaɣ, ŋga pɛcɛlɩ mɩ-yɔɔ yɔ. Ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋnɩ mɔ-yɔɔ.” 25  Pɛtɛm ɖanaɣ tɔɔnaɣ tɔɔʋ lɛ, ɛkpaɣ kɔpʋ nɛ ɛla mbʋ ɖɔɖɔ nɛ ɛtɔ se: “Kɔpʋ kʋnɛ, kɩsɩŋnɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɖɩ paɖʋwa pɩtɩŋnɩ man-calɩm yɔɔ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-tɩŋa payɩ ɩñɔʋ-kʋ yɔ, ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋnɩ mɔ-yɔɔ.” 26  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-tɩŋa payɩ ɩtɔkɩ kpɔnʋ kʋnɛ nɛ ɩñɔʋ kɔpʋ kʋnɛ yɔ, ɩwɛɛ nɛ isusuu Kɩbaɣlʋ sɩm pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔŋ yɔ. 27  Pʋyɔɔ lɛ, weyi ɛtɔkɩ kpɔnʋ yaa ɛñɔʋ Kɩbaɣlʋ kɔpʋ nɛ ɛtɩmʋna yɔ, ɛkaɣ ɖɔʋ wɛɛ Kɩbaɣlʋ tomnaɣ nɛ ɛ-calɩm pɔ-yɔɔ. 28  Pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛcalɩnɩ ɛ-tɩ wiluu camɩyɛ nɛ ɛna se ɛmʋnaa, nɛ ye ɛmʋnaa lɛ, ɛtɔɔ kpɔnʋ nɛ ɛñɔɔ kɔpʋ. 29  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛtɔkɩ nɛ ɛñɔʋ nɛ ɛtɩtazɩ nɛ ɛtɩlɩ mbʋ tomnaɣ kɛnaa yɔ, ɛtɔkɩ nɛ ɛñɔʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɔm hʋʋ. 30  Pʋyɔɔ mɩ-taa sakɩyɛ kɛ ajamaa nɛ kʋdɔndɩnaa, nɛ sakɩyɛ ɖiɣni ɖou sɩm taa.* 31  Ɛlɛ ye ɖɩtazaa nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɩkɛnaa yɔ, paakaɣ-ɖʋ tɔm hʋnʋʋ. 32  Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ pahʋʋnɩ-ɖʋ tɔm yɔ, Yehowa* sɩɣzɩɣnɩ-ɖʋ lɔŋ, se pɩsa nɛ pataakpɛndɩ ɖa nɛ ɛjaɖɛ nɛ pakʋ ɖɔ-tɔm. 33  Pʋyɔɔ lɛ, mon-koobiya, alɩwaatʋ ndʋ ikpeɣliɣ se ɩtɔɔ-kɛ yɔ, ɩɖaŋ ɖama. 34  Ye ñɔɔsɩ ɛwɩɣ nɔɔyʋ yɔ, ɛtɔɔ ɖɩɣa, se pɩsa nɛ ikpeɣliɣ lɛ, pataahʋʋnɩ-mɩ tɔm. Ɛlɛ tɔm ndʋ tɩkazaa yɔ, mankaɣ-tʋ ñɔɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ mantalɩɣ mɩ-cɔlɔ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩtʋʋ fɛyɩ se fezuu taa sɩm tɔm ɛyɔɔdaɣ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.