1 Kɔrɛntɩ mba 10​:​1-33

  • Pɔyɔɔdɩ Izrayɛɛlɩ piya wezuu caɣʋ tɔm se pɩkɛnɩ kɩɖaŋ weyi ɩpakɩ-ɖʋ yɔ (1-13)

  • Papaɣ-wɛ se pakpa pa-tɩ nɛ sɩɩnaa latʋ (14-22)

    • Yehowa taabɩlɩ, aleewaa taabɩlɩ (21)

  • Tɩ-yɔɔ wɛʋ nɛ lalaa yɔɔ maɣzʋʋ (23-33)

    • “Ɩla pɩtɩŋa Ɛsɔ samtʋ yɔɔ” (31)

10  Koobiya, mɔnsɔɔlaa se ɩtɩlɩ se ɖɔ-cɔzɔnaa tɩŋa kaawɛ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ nɛ pa-tɩŋa pɛtɛzɩ teŋgu  nɛ pamɩyɩsɩ pa-tɩŋa Moyizi taa pɩtɩŋnɩ ɛsɔmɩnʋʋ nɛ teŋgu pɔ-yɔɔ,  nɛ pa-tɩŋa pɔtɔɔ fezuu taa tɔɔnaɣ kʋɖʋmaɣ  nɛ pa-tɩŋa pɔñɔɔ fezuu taa lɩm kʋɖʋmʋm. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔñɔwaɣ lɩm fezuu taa kaaʋ ŋgʋ kɩtɩŋaɣ-wɛ yɔ kɩ-taa, nɛ kaaʋ ŋgʋ, kɩɩsɩŋnɩ* Krɩstʋ.  Paa mbʋ yɔ, pa-taa sakɩyɛ tɔm taakɛdɩnɩ Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakʋ-wɛ kañɩmbusuu taa.  Nɛ tɔm ndʋ tɩpɩsɩ-ɖʋ kɩɖaŋ, se pɩsa nɛ ɖɩtaasɔɔlɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ ɛzɩ paasɔɔlʋʋ-sɩ yɔ.  Nɛ ɖɩtaapɩsɩ ɖɔɖɔ sɩɩnaa layaa, ɛzɩ pa-taa nabɛyɛ labʋ yɔ; ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Samaɣ caɣaa se kɔtɔɔ nɛ kɔñɔɔ. Nɛ kakʋyɩ se kɛmɛyɩ amɛya.”  Ðɩtaacaɣ ɖɔɖɔ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu, ɛzɩ pa-taa nabɛyɛ caɣʋ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu, nɛ pa-taa ɛyaa 23 000 tɔlɩ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ yɔ.  Ðɩtaatakɩ ɖɔɖɔ Yehowa,* ɛzɩ pa-taa nabɛyɛ takʋʋ-ɩ, nɛ ɖʋmaa ñasɩ-wɛ nɛ pasɩ yɔ. 10  Itaamidi mɩ-mɔɔŋ tɛɛ ɖɔɖɔ, ɛzɩ pa-taa nabɛyɛ miduu pɔ-mɔɔŋ tɛɛ, nɛ ɖɩzɩyʋ kʋ-wɛ yɔ. 11  Nɛ pɩtalɩ-wɛ mbʋ se pɩkɛnɩ kɩɖaŋ, nɛ pama pɩ-tɔm se papaɣ-ɖʋ, ɖa mba ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tɛm talɩ-ɖʋ yɔ. 12  Pʋyɔɔ lɛ, weyi ɛmaɣzɩɣ se ɛsɩŋaa yɔ, ɛkpa ɛ-tɩ nɛ ɛtaatɔlɩ. 13  Takɩm nabʋyʋ tɩkɔɔ mɩ-yɔɔ nɛ pɩtɩkɛ mbʋ pɩtalɩɣ ɛyaa yɔ. Ɛlɛ Ɛsɔ wɛ siɣsiɣ, nɛ ɛɛkaɣ yebu se pɩtakɩ-mɩ nɛ pɩcɛzɩ mbʋ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkaɖɩna yɔ, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ takɩm kɔŋ yɔ, ɛkaɣ-mɩ wɩlʋʋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɩtɩŋna yɔ nɛ ɩpɩzɩ ɩɖɔkɩ mɩ-laŋɩyɛ pɩ-taa. 14  Pʋyɔɔ lɛ, mɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa, ise sɩɩnaa latʋ. 15  Mɔyɔɔdʋʋnɩ-mɩ ɛzɩ ɛyaa mba pɛwɛnɩ lɛɣtʋ yɔ; mɩ-maɣmaɣ ɩmaɣzɩ tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɩna. 16  Wazaɣ kɔpʋ ŋgʋ ɖɩwazɩɣ yɔ, kɩɩwɩlɩɣ se ɖɩka Krɩstʋ calɩm yaa we? Kpɔnʋ ŋgʋ ɖɩpɛlɩɣ yɔ, kɩɩwɩlɩɣ se ɖɩka Krɩstʋ tomnaɣ yaa we? 17  Ɛzɩma kpɔnʋ kʋɖʋmʋʋ wɛna yɔ pʋyɔɔ lɛ, paa ɖɩɖɔwa yɔ, ɖɩkɛ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa-tɩŋa ɖɩtayɩɣ kpɔnʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ. 18  Ɩcɔnɩ tomnaɣ yɔɔ Izrayɛɛlɩ nɛ ɩna: Mba pɔtɔkɩ kɩlaŋ wondu yɔ, pa nɛ altaaru patɩkaa pʋyʋ kʋɖʋm na? 19  Ye mbʋ, suwe menɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ? Se mbʋ pala sɩʋ kpeliɣa yɔɔ yɔ pɩkɛ pʋyʋ, yaa sɩʋ kpeliɣa kɛ pʋyʋ? 20  Aayɩ; ɛlɛ mɔyɔɔdʋʋ se mbʋ ajɛɛ laɣ yɔ, aleewaa alaɣ-pʋ, pɩtɩkɛ Ɛsɔ; nɛ mantɩsɔɔlɩ se mɩ nɛ aleewaa ɩkaa pʋyʋ. 21  Ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩñɔɔ Yehowa* kɔpʋ taa nɛ aleewaa kɔpʋ taa; ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩtɔɔ “Yehowa* taabɩlɩ” yɔɔ nɛ aleewaa taabɩlɩ yɔɔ. 22  Yaa ‘ɖɩwɛɛ nɛ ɖikulusuu Yehowa* sʋsɩ na’? Ɛzɩ ɖɩkɩlɩ-ɩ ɖoŋ yaa we? 23  Paha nʋmɔʋ pɩtɩŋa payɩ pɩ-yɔɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ pɩtɩŋa pɩwɛnɩ wazaɣ. Paha nʋmɔʋ pɩtɩŋa payɩ pɩ-yɔɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ pɩtɩŋa pɩkpazɩɣnɩ ɖoŋ. 24  Paa weyi lɛ, ɛtaawɛɛ ɛñɩnɩɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɛzɛɣa, ɛlɛ lɛlʋ ñɩŋga. 25  Ɩtɔɔ mbʋ payɩ pɛpɛdɩɣ nandʋ kɩyakʋ taa yɔ, nɛ mɩ-ɛhʋyɛ yɔɔ lɛ, ɩtaapɔzɩ tɔm natʋyʋ, 26  mbʋ pʋyɔɔ yɔ “Yehowa* tɩnɩ tɛtʋ nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ tɩ-yɔɔ yɔ.” 27  Weyi ɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ ye ɛya-mɩ ɛ-tɛ nɛ ɩsɔɔlɩ se iwolo yɔ, ɩtɔɔ mbʋ payɩ pasɩɣ mɩ-ɛsɩndaa yɔ, nɛ mɩ-ɛhʋyɛ yɔɔ lɛ ɩtaapɔzɩ tɔm natʋyʋ. 28  Ɛlɛ ye nɔɔyʋ eheyi-mɩ se: “Pʋnɛ pɩkɛ mbʋ pala-pʋ kɩlaʋ yɔ,” weyi eheyi-mɩ tʋ yɔ ɛ-yɔɔ nɛ ɛhʋyɛ yɔɔ lɛ, ɩtaatɔɔ. 29  Pɩtɩkɛ mɩ-maɣmaɣ mɩ-ɛhʋyɛ mɔntɔŋ, ɛlɛ ɛyʋ lɛlʋ ñɩnɖɛ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ lɛlʋ ɛhʋyɛ ɛhʋʋnɩ man-tɩ yɔɔ wɛʋ tɔm? 30  Ye mɔntɔkɩ nɛ mahaɣ sɛtʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɔyɔɔdʋʋ mɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ mbʋ pɩ-yɔɔ mahaɣ sɛtʋ yɔ pɩ-yɔɔ? 31  Pʋyɔɔ lɛ, paa ɩtɔkɩ yaa ɩñɔʋ yaa ɩlakɩ pʋyʋ lɛɛbʋ yɔ, ɩla pɩtɩŋa Ɛsɔ samtʋ yɔɔ. 32  Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ ɩtaapɩsɩ mbʋ pituuluu Yuuda ñɩma nɛ Grɛɛkɩ ñɩma nɛ Ɛsɔ ɛgbɛyɛ yɔ, 33  ɛzɩ mɛwɛʋ nɛ mañakɩ pana se mɔn-tɔm ɛkɛdɩnɩ ɛyaa tɩŋa pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ, maañɩnɩɣ ma-maɣmaɣ mɛn-kɛzɛɣa, ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ ñɩŋga, se pɩsa nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “kɩɩkɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.