1 Kɔrɛntɩ mba 1​:​1-31

  • Sɛtʋ (1-3)

  • Pɔɔlɩ sɛɣ Ɛsɔ Kɔrɛntɩ mba yɔɔ se ɛlabaɣ lɛ (4-9)

  • Eseɣtiɣ-wɛ se pɛwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ (10-17)

  • Krɩstʋ, Ɛsɔ ɖoŋ nɛ ɛ-lɔŋsɩnɖɛ (18-25)

  • Yehowa ɖeke yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkʋndɩ (26-31)

1  Ma Pɔɔlɩ, weyi paya-ɩ se ɛkɛ Krɩstʋ Yesu tɛ apostoloo pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ yɔ, nɛ ɖo-koobu Sɔsɩtɛɛnɩ,  ɖamaɣnɩ takayaɣ kanɛ Ɛsɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Kɔrɛntɩ yɔ, mɩ mba papɩsɩ-mɩ kele kele tɩnaa Krɩstʋ Yesu taa yɔ, nɛ payaa-mɩ se ɩkɛ kiɖeɖema yɔ, pɩkpɛndɩnɩ mba payɩ payaɣ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ paa le yɔ, ɛnʋ weyi ɛkɛ pa-Kɩbaɣlʋ nɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ yɔ:  Tɛtɛ nɛ ɩwɛɛnɩ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ ɖa-Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-cɔlɔ yɔ.  Mɛnsɛɣ mɛ-Ɛsɔ tam mɩ-yɔɔ se ɛlabaɣ lɛ, Ɛsɔ lootiye nɖɩ paha-mɩ Krɩstʋ Yesu taa yɔ ɖɩ-yɔɔ;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩŋa pɩ-taa lɛ, papɩsɩ-mɩ ñɩm tɩnaa ɛ-taa, nɛ ɩwɛɛ niye siŋŋ yɔɔdaɣ taa, nɛ ɩwɛɛnɩ sɩmtʋ tɩŋa,  ɛzɩ Krɩstʋ yɔɔ aseɣɖe tɔm kam camɩyɛ mɩ-hɛkʋ taa yɔ,  nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɩɩtɛɖɩɣ kʋjɔʋ nakʋyʋ paa ññɩɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩwɛɛ nɛ ɩɖaŋɩɣ kpam ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ kuluu yɔ.  Ɛkaɣ yebu ɖɔɖɔ nɛ ɩka camɩyɛ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ tɩnaɣ yɔɔ, se pɩsa nɛ pataana kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ mɩ-yɔɔ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ kɩyakʋ wiye.  Ɛsɔ wɛ siɣsiɣ, ɛnʋ yanɩ-mɩ se mɩ nɛ ɛ-Pɩyalʋ, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ, ɩkɛ taabalaa.* 10  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ koobiya, menseɣtiɣ-mɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa, se mɩ-tɩŋa payɩ ɩkpɛndɩ yɔɔdaɣ, nɛ tayʋʋ ɛtaawɛɛ mɩ-hɛkʋ taa, ɛlɛ ɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ camɩyɛ maɣzɩm kʋɖʋmʋm taa nɛ ɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kʋɖʋma. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mon-koobiya, Klowee ɖɩɣa taa mba nabɛyɛ heyi-m mɩ-tɔm se ɖama kɩɩnɩnʋʋ wɛ mɩ-hɛkʋ taa. 12  Tɔm ndʋ mancaɣ yɔɔdʋʋ yɔ, ndʋ lɛ se mɩ-taa paa weyi lɛ ɛtɔŋ se: “Ma yɔ, mɛnkɛ Pɔɔlɩ ñɩnʋ,” lɛlʋ se: “Ma lɛ, mɛnkɛ Apoloosi ñɩnʋ,” lɛlʋ ɖɔɖɔ se: “Ma lɛ, mɛnkɛ Sefaasɩ* ñɩnʋ,” nɛ lɛlʋ ñɔtɔŋ se: “Ma lɛ, mɛnkɛ Krɩstʋ ñɩnʋ.” 13  Ɛzɩ patayɩ Krɩstʋ? Pɔɔlɩ pakam sizika yɔɔ mɩ-yɔɔ yaa we? Yaa Pɔɔlɩ hɩɖɛ taa pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm? 14  Mɛnsɛɣ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩmɩyɩsɩ mɩ-taa nɔɔyʋ lɩm nɛ pɩtasɩnɩ Krispuusi nɛ Gayuusi, 15  se pɩsa nɛ nɔɔyʋ ɛtaapɩzɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se ma-hɩɖɛ taa pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm. 16  Ɛɛɛ, mamɩyɩsɩ lɩm ɖɔɖɔ Stefanaasɩ ɖɩɣa taa mba. Piyele nɛ pɩkazɩ mba yɔ, maasɩŋ se mamɩyɩsɩ nɔɔyʋ lɩm yaa mantɩmɩyɩsɩ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Krɩstʋ titiyi-m se mamɩyɩsɩ ɛyaa lɩm, ɛlɛ se monsusi tɔm kɩbandʋ; nɛ maatɩŋɩɣnɩ lɔŋsɩnɖaa yɔɔdaɣ yɔɔ, se pɩtaala nɛ Krɩstʋ nazɩm sizika* pɩsɩ mbʋ pɩfɛyɩ wazaɣ yɔ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ nazɩm sizika* yɔɔ tɔm kɛ kɩmɛlɛndʋ tɔm mba paɖɩzɩɣ-wɛ yɔ, ɛlɛ ɖa mba peɖiɣni ɖa-ñʋʋ yabʋ yɔ, tɩkɛ-ɖʋ Ɛsɔ ɖoŋ. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: “Mankaɣ ɖɩzʋʋ lɔŋsɩnɖaa lɔŋsɩnɖɛ, nɛ mankaɣ lɔʋ* lɛɣtʋ tɩnaa lɛɣtʋ.” 20  Le lɔŋsɩnɖʋ wɛɛ? Le paɣtʋ wɩlɩyʋ* wɛɛ? Le ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-tɛ ndɔnjɔɔlɩyɛ laɖʋ wɛɛ? Ɛzɩ Ɛsɔ tɩpɩsɩ ɛjaɖɛ lɔŋsɩnɖɛ kɩmɛlɛndʋ na? 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɛjaɖɛ tɩpɩzɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ pɩtɩŋnɩ ɖɩ-maɣmaɣ ɖɩ-lɔŋsɩnɖɛ yɔɔ, pʋyɔɔ pɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ se ɛtɩŋnɩ tɔm ndʋ posusuu yɔ tɩ-kɩmɛlɛndʋ yɔɔ nɛ ɛya mba petisiɣ yɔ pa-ñʋʋ. 22  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yuuda mba pɔzʋʋ se pawɩlɩ-wɛ yʋsasɩ nɛ Grɛɛkɩ mba ñɩnɩɣ lɔŋsɩnɖɛ; 23  ɛlɛ ɖa lɛ, ɖisusuu Krɩstʋ weyi pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ yɔ, ɛkɛnɩ Yuuda mba mbʋ pituuluu yɔ, ɛlɛ ajɛɛ taa mba lɛ ɛkɛnɩ-wɛ kɩmɛlɛndʋ. 24  Ɛlɛ, Yuuda ñɩma nɛ Grɛɛkɩ ñɩma mba paya-wɛ yɔ, paba lɛ Krɩstʋ kɛnɩ-wɛ Ɛsɔ ɖoŋ nɛ Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ. 25  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ wonuu ŋgʋ kɩkɛ kɩmɛlɛndʋ pʋyʋ yɔ, kɩwɛ lɔŋ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa; nɛ Ɛsɔ wonuu ŋgʋ kɩkɛ ɛjandʋ pʋyʋ yɔ, kɩwɛ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa. 26  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, koobiya, ɩna mɩ mba ɛyawa yɔ: Sakɩyɛ tɩkɛ lɔŋsɩnɖaa tomnaɣ taa,* nɛ sakɩyɛ tɩkɛ ɖoŋ tɩnaa, nɛ sakɩyɛ tɩkɛ mba palʋlɩ-wɛ hɔŋ sɔsɔŋ taa yɔ,* 27  ɛlɛ Ɛsɔ lɩzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ wondu ndʋ tɩkɛ kɩmɛlɛndʋ pʋyʋ yɔ se ɛɖʋnɩ fɛyɛ lɔŋsɩnɖaa; nɛ Ɛsɔ lɩzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ wondu ndʋ tɩkɛ ɛjandʋ pʋyʋ yɔ se ɛɖʋnɩ fɛyɛ wondu ndʋ tɩwɛ ɖoŋ yɔ; 28  nɛ Ɛsɔ lɩzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ wondu ndʋ tɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ nɛ wondu ndʋ peniŋ-tʋ yɔ, wondu ndʋ tɩfɛyɩ yɔ, se ɛɖɩzɩnɩ wondu ndʋ tɩwɛɛ yɔ, 29  se pɩsa nɛ nɔɔyʋ* ɛtaakʋndɩ Ɛsɔ ɛsɩndaa. 30  Ɛlɛ ɛ-cɔlɔ pɩlɩnaa nɛ mɩ nɛ Krɩstʋ Yesu ɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ, weyi ɛpɩsɩ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ ɖɔ-yɔɔ yɔ, weyi ɛpɩsɩ ɖɔɖɔ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ kele kele wɛtʋ nɛ holuu pɩtɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔɔ yɔ, 31  se pɩla ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Weyi ɛkʋndʋʋ yɔ, ɛkʋndɩ Yehowa* yɔɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.”
Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kɛzʋʋ hɔɔlʋʋ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se weyi ɛsɩm Paɣtʋ camɩyɛ yɔ.
Yaa “Le pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “lɔŋsɩnɖaa ɛyaa ɛsɩndaa.”
Yaa “sakɩyɛ tɩlɩɩnɩ hɔŋ weyi ɩ-hɩla sɛwa yɔ ɩ-taa.”
Piye piye, “tomnaɣ nakɛyɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.