Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ñɛ-wɛtʋ ñɔɔzɩ nɛ pɩkɩlɩ?

La lalaa kʋjɔʋ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ

Kʋjɔʋ wazɩɣ ña nɛ lalaa. Kʋjɔʋ labʋ yeki nɛ taabalɩyɛ wɛɛ ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkɛ weyi ɛhaɣ nɛ taa leleŋ yɔ?

Pɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɖɩwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ

Alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛɣ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yaa alɩwaatʋ ndʋ pacaɣ-ŋ tɔm yɔ, pɩwɛ kaɖɛ siŋŋ se ŋwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ, ɛlɛ Bibl seɣtiɣ Krɩstʋ mba se pɛwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ?

Toovenim Wɛʋ Wɛnɩ Wazaɣ

First-person accounts demonstrate the value of honesty.