Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Cɛyɩsɩ tisuu mbʋ ŋwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ

Akɛ Ɛsɔ toovenim tʋ?

Ɛzɩ Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na nɛ ɛzɩ ekeŋni-ɖʋ?

Payaɣ Ɛsɔ suwe?

Hɩɖɛ nɖɩ Ɛsɔ wɛna yɔ, e-ɖeke koŋ payaɣ-ɖɩ. Ŋŋsɩm-tʋ?

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ yɔɔ tɔm pɩtɩŋnɩ ɛ-nayaa yɔɔ

Nayaa siɣsiɣ ñɩma nabɛyɛ naadozo sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ yɔɔ tɔm nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖihiɣ ɛ-wazasɩ yɔ.

Ɛsɔ nɛ Krɩstʋ pɔ-yɔɔ toovenim tɔm

Tʋkaɣ ŋga Yehowa Ɛsɔ nɛ Yesu Krɩstʋ pɛ-hɛkʋ taa?

Wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ wɛna?

Ɛsɔ wɛtʋ kpeekpe taa lɛ, ndʋ kpaɖaa?

Ɛsɔ keŋni-ŋ yaa we?

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Ɛsɔ maɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛsɔɔlaa se piɖeni-ɖʋ?

Ɛsɔ wɛnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ na?

Bibl haɣ-ɖʋ lidaʋ se Ɛsɔ naɣ mbʋ pɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ɛnɩɣ ɖɔ-tɔm taa nɛ nɩɣ ɖɔɖɔ ɖa-wɩzasɩ.

Kala wena tisuu katɩɣ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

Ɛyaa sakɩyɛ pɔzʋʋ se ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ nɛ kɩdɛkɛdɩm tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ. Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ tɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa.

Ñɔtɩnɩ Ɛsɔ

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ?

Tazɩ nɛ ŋna ɛzɩ Ɛsɔ welisiɣ adɩma tɩŋa na, ɛzɩma pʋmʋnaa se ɖɩtɩmɩ nɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩtasɩ labʋ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ pɩkɩlɩ.

Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ—Ɛbɛ yɔɔ kɩmʋ ñɩm mbʋ?

Ɛbɛ nɛ ɛbɛ yeki se kʋjɔʋ ɛmʋ ñɩm ? Ye ɖɩmaɣzɩɣ lɩmaɣza ana a-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩlaʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ.

Ɛzɩma Ɛsɔ cɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ?

Masɩ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ tisuu tamaɣ kɩbaŋa ŋga Ɛsɔ labɩ-ɖʋ pɩlɩɩnɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ kɔ-yɔɔ.