Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wondu lɩzʋʋ nɛ nesi videowaa

Videowaa cikpema panɛ patɩŋɩɣnɩ aleɣya yɔɔ nɛ pɔyɔɔdʋʋ tɔm siŋŋ, peyeki nɛ kpɛlɩkʋʋ wɛ leleŋ!

 

Taayele nɛ sɩgaa huyi ña-pɩlaʋ

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa sakɩyɛ ɖiɣni ñɔʋ sɩgaa yaa pɔhɔŋ sɩgaa ñɔsɩ menziini taa yɔ, lalaa ñañaɣ pana nɛ peyele ñɔʋ nɛ lalaa ɖiɣni ñaɣʋ pana se peyele ɛlɛ pɩwɛ-wɛ kaɖɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Toovenim se sɩgaa ñɔʋ fɛyɩ ɖeu na?

Ndʋ pɩwɛɛ se ŋtɩlɩ hola aleɣya labʋ yɔɔ yɔ

Ŋpɩzɩɣ ŋkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ hola aleɣya labʋ taa, ɛzɩ ɛzɩma ŋyɔɔdɩnɩ ɛyaa nɛ ña nɛ wɛ ɩcaɣ ɖama cɔlɔ yɔ. Ɛlɛ pɩcɛyaa se hola aleɣya labʋ ɛkɛ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyɩɣ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-taa nabʋyʋ?

Pʋcɔ nɛ ŋñɔɔ sʋlʋm lɛ, maɣzɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩla pʋwayɩ yɔ pɩ-yɔɔ

Sʋlʋm kʋʋ ɛyaa lɛ, palakɩ yaa pɔyɔɔdʋʋ natʋyʋ nɛ pʋwayɩ pekpiɖi pɩ-yɔɔ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋtaatɔlɩ kala wena sʋlʋm ñɔʋ sakɩyɛ kɔŋna a-taa?

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mɔyɔɔdɩnɩ ma-lʋlɩyaa?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋyɔɔdɩnɩ ña-lʋlɩyaa alɩwaatʋ ndʋ pɩfɛyɩ-ŋ yɔɔdʋʋ yɔ?

Awɛnɩ ɖoŋ lɛlʋ yɔɔ—Ña yaa Ñɛ-tɛ Téléphone?

Ɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ appareil waa, ɛlɛ pɩfɛyɩ se pɛwɛnɩ ɖoŋ ñɔ-yɔɔ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋna se ŋkɛ ñe-téléphone yom? Ye ŋtɛm kɛʋ pɩ-yom ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩɩ pɩ-taa?

Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ paha-m alɩwaatʋ nɛ pɩkɩlɩ?

Ŋmaɣzɩɣ se pɩfɛyɩ se pɔcɔŋnɩ ñe-ɖeɖe ɛzɩ pɩɣa yɔ, ɛlɛ pɩtɩla ña-lʋlɩyaa iitisiɣ. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ pata-ŋ liu?

Ɛzɩma manpɩzɩɣ mala nɛ mense ɛyaa tɔm yɔɔdʋʋ?

Ye mɩ-faawɩyɛ ɛwɛɛ nɛ kɩɖɛɣ poliŋ yɔ, taasuu yem! lɛɣzɩ faawɩyɛ!

Taatɔlɩ réseaux sociaux waa kpacanaa taa

Nɩɩ leleŋ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ taabalɩyɛ ɖʋʋ nʋmɔʋ taa, ɛlɛ taatɔlɩ kpaca nakʋyʋ taa.