Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Suwe pamaɣzɩɣ?

Cɔnɩ videowaa panɛ; pa-taa lɛ, ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ evebiya nɛ pɛlaa pɔyɔɔdʋʋ kala wena pakatɩɣ yɔ nɛ mbʋ pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pakaɖɩɣnɩ-yɔ pɩ-tɔm.