Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ ɖenɖe wezuu lɩnaa yɔ pɩ-yɔɔ yɔ

Irène Hof Laurenceau: Tomnaɣ cɔlʋʋ ɖɔkɔtɔ nɔɔyʋ yɔɔdʋʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛwɛnɩ tisuu yɔ pɩ-tɔm

Nɩŋgbanzɩ lubu tʋma wena ɛlaba yɔ ayeba nɛ ɛpaɣzɩ pɩtʋʋ évolution yɔɔ.