Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl tɔm labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa tɔm

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim?

Ye Bibl ɛɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ toovenim yɔ pɩpɔzaa se kɩwɛɛ ndɩ nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ.

Bibl kɛ takayaɣ ŋga kacadaa yɔ? ka-alɩwaatʋ ɖɛwa yaa we?

Bibl tɩkɛ anasaayɩ lɛɣtʋ takayaɣ, paa mbʋ yɔ, tɔm ndʋ kɩyɔɔdʋʋ anasaayɩ lɛɣtʋ yɔɔ yɔ tɩɖɩɣzɩ-ŋ.